settings icon
share icon
Pangutana

Mobiya ba gyud ang Espiritu gikan sa usa ka magtotoo?

Tubag


Sa yanong pagkasulti, dili, ang Espiritu Santo dili gayud mobiya sa usa ka tinuod nga magtotoo. Gipadayag kini sa daghang mga berso sa Bag-ong Tipan. Sama pananglitan, gisultihan kita sa Roma 8:9, “… kon si bisan kinsa nga wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili siya kabahin ni Kristo.” Kini nga berso tin-aw nga nagpahayag nga kon ang usa ka tawo walay mapuy-anong presensya sa Espiritu Santo, nan ang maong tawo dili luwas. Busa, kung ang Espiritu Santo mobiya sa usa ka magtotoo, ang maong tawo kawad0anb sa matubsanong kalambigitan kuyog ni Kristo. Apan supak kin isa gipanudlo sa Bibliya mahitungod sa malungtarong seguridad sa mga Kristohanon. Usa pa ka berso nga naghisgot sa lungtad nga mapuy-anong presensya sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga magtotoo mao ang Juan 14:16. Dinhi si Hesus nagpahayag nga ang Amahan mohatag ug laing Magtatabang “aron mouban kaninyo sa kahangturan.”

Ang katinuoran nga ang Espiritu Santo dili mobiya sa usa ka magtotoo makita usab diha sa Efeso 1:123 – 14 diin ang mga magtotoo gikaingon nga “naselyohan” sa Espiritu Santo, “nga maoy pondo nga nagapaneguro sa atong panulondon hangtod sa takna sa katubsanan niadtong mga gipanag-iyahan sa Dios – alang sa pagdayeg sa Iyang himaya.” Ang larawan sa pagka sinelyohan sa Espiritu maoy usa ka pagka tag-iya ug pagka gipanag-iyahan. Ang Dios misaad ug kinabuhing dayon sa tanang mitoo ni Kristo, ug isip garantiya nga iyang tumanon ang Iyang saad, Iyang gipadala ang Espiritu Santo aron mopuyo sa magtotoo hangtod sa adlaw sa katubsanan. Susamam sa paghatag ug pasiunang bayad sa usa ka kotse or balay, ang Dios misangkap sa tanang mga magtotoo ug usa ka pasiunang bayad sa ilang umalabot nga kalambigitan uban Kaniya pinaagi sa pagpadala sa Espiritu Santo aron puy-an sila. Ang katinuoran nga ang tanang mga magtotoo naselyohan sa Espiritu makita usab diha sa Ikaduhang Corinto 1:22 U sa Efeso 4:30.

Sa wala pa ang kamatayon ni Kristo, pagkabanhaw, ug pagbayaw ngadto sa langit, ang Espiritu Santo adunay “pangari ug pangadto” nga kalambigitan sa katawhan. Ang Espiritu Santo gipuy-an sa haring Saulo, apan mibiya gikan niya (Unang Samuel 16:14). Inay, ang Espiritu miabot kang David (Unang Samuel 16:13). Human sa iyang pagpanapaw kang Batseba, nahadlok si David nga ang Espiritu Santo kuhaon gikan niya (Salmo 51:11). Ang Espiritu Santo mipuno kang Bezaleel aron makahimo siya ug mga butang gikinahanglanon alang sa tabernakulo (Exodo 31:2 – 5), apan wala kini gihubit ingon nga permanenting kalambigitan. Kining tanan nausab human sa pagkayab ni Hesus ngadto sa langit. Sukad sa adlaw sa Pentekostes, ang Espiritu Santo misugod ug permanente nga puy-an ang mga magtotoo (Buhat 2). Ang permanenting pagpuyo sa Espiritu Santo maoy katumanan sa saad sa Dios nga kanunay mouban kanato ug dili ‘ta biyaan.

Samtang ang Espiritu Santo dili mobiya sa usa ka magtotoo, mamahimo sa atong sala sa “pagpugong sa Espiritu” (Unang Tesaslonika 5:19) o “ang pagpasubo sa Espiritu Santo” (Efeso 4:30). Ang sala kanunayng adunay sangpotanan sa atong kalambigitan sa Dios. Samtang ang atong kalambigitan sa Dios anaa sa maayong kabutang diha ni Kristo, ang wala makompisal nga mga sala sa atung mga kinabuhi makapababag sa atong panagsandurot sa Dios ug makapapugong sa pagpanglihok sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Maoy hinungdan nga kinahanglanon ang pagkumpisal sa atong mga sala tungod kay ang Dios “matinumanon ug matarong ug mopasaylo kanato sa atong mga sala ug moputli kanato gikan sa tanang pagkadautan” (Unang Juan 1:9). Busa, samtang ang Espiritu Santo dili gayud mobiya nato, ang mga benepisyo ug kalipya sa Iyang presensya sa pagkatinuod mahimong mobiya kanato.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Mobiya ba gyud ang Espiritu gikan sa usa ka magtotoo?
© Copyright Got Questions Ministries