settings icon
share icon
Pangutana

Nganong dili ako angay nga Maghikog?

Tubag


Makaluluoy ang mga tawong gahuna-huna nga humanon nila ang ilang mga kaugalingong kinabuhi pinaagi sa paghikog. Kon ikaw kining tawhana, ang paghuna-huna bahin sa paghikog mao ang produkto sa makagubang pagbati sama sa, nawad-an ug paglaum ug lalom nga kaguol. Mahimong masinati nimo nga murag anaa ka sa ilalom sa kalot ug gaduha-duha ka kon aduna pa bay paglaum o kon maayo pa ba ang sitwasyon nga imong nasinati. Mahimo usab nga mahuna-hunaan nimo nga wala nay naghiguma kanimo ug wala nay nakasabot sa imong sitwasyon. Ug tungod niini wala nay pulos nga mabuhi pa… o aduna pa ba?

Ang mga makaluya nga pagbati nasinati sa kadaghanan panalagsa. Ang mga pangutana nga nisulod sa akong huna-huna kaniadtong nasinati nako nga anaa ako sa ilalom sa kalot mao, “Mao ba kini ang buot sa Dios nga naglalang sa akoa?” “Layo ba ang Dios aron ako dili matabangan?” Dako ba ang akong problema nga wala Siya’y husto nga gahom aron mahatagan ug tubag ang akong mga pagsulay?”

Buot nako ibalita sa imo nga kon imong huna-hunaon ug maayo ug Siya mahimong tinuod nga Dios sa imong kinabuhi, pamatud-an Niya kanimo nga kon unsa Siya kaayo ug matarong! “Kay alang sa Dios walay dili mahimo” (Lucas 1:37).

Mahimo nga ang mga samad kaniadto nagbunga sa makaluya nga balatian nga wala natagad ug napasagdan. Mahimo nga kini ang nagtuklod kanimo aron mubati ka ug pagbasol sa kaugalingon, kasuko, kapungot, mapanghimalos nga huna-huna ug buhat, pagkahadlok sa umaabot ug kini mamunga usab ug suliran sa relasyon sa imong isig-katao. Apan, ang paghikog gahatag lamang sa mas dako nga suliran sa imong mga hinigugma sa kinabuhi nga wala nimo gituyo ug pagpasakit. Kini maoy mahimong usa ka emosyonal nga samad nga ilang atubangon samtang sila buhi pa.

Nganong dili ka kinahanglan maghikog? Higala, bisan unsa kadako ang imong suliran sa kinabuhi, adunay Dios nga nahigugma kanimo ug gahulat sa imong pagduol aron giyahan ka sa imong paglakaw sa kawad-on sa paglaom paingon sa matingalahong kahayag. Siya ang imong tinuod nga paglaum. Siya mao si Hesus.

Si Hesus mao ang Balaang Anak sa Dios. Nasayod Siya kon miagi ka ug pagbalewala ug kaulaw ug nasabtan Niya ang imong kahimtang. Mao kini ang gisulat ni Propeta Isaias bahin kay Hesus, “Dili Siya madanihon ug wala Siyay kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato Siya ug gisalikway; nakasinati siyag mga pag-antos; gani walay motan-aw Kaniya; Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay nga mag-antos ug gipas-on ang mga alantuson; nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala; napangos siya tungod sa atong pagkadaotan; giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala mosubay sa hustong dalan. Apan siyay gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan.” (Isaias 53:2-6)

Higala, ang tanan nga maong kalisud nasinati usab ni Hesus aron mapasaylo ka sa imong sala! Bisan unsa kabug-at ang imong gidala karon, sigurado nga pasayluon ka Niya sa imong mga sala kon takos sa imong kasing-kasing ang paghinulsol (Talikdan ang imong mga sala ug saligi ang Dios). “Sangpita ako panahon sa kalisdanan ug luwason ko kamo ug daygon ninyo ako.” (Salmo 50:15). Wala kang nabuhat nga dili kaya mapasaylo ni Hesus. Ang uban nga iyang gipili nga mangalagad nakabuhat ug dag-kong mga sala sama sa pagpatay (Moises), nanapaw (Haring David), ug ang pag-abusar sa pisikal ug emosyonal (Apostol Pablo). Apan nabaton usab nila ang kapasayloan sa ilang mga sala ug ang bag-o ug takos nga kinabuhi diha kang Hesus. “Hugasi ako sa akong tanang pagkadaotan ug hinloi ako sa akong mga sala” (Salmo 51:2). “Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Cristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ang bag-o miabot na” (2 Corinto 5:17).

Nganong dili kinahanglan magpakamatay? Higala, andam ang Dios na ayuhon ang bisan unsa nga “naguba” sama sa imong kinabuhi karon, na buot kang humanon pamaagi sa paghikug.

Gisulat nila ni Propeta Isaias “Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili ug gipadala man ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga magul-anon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagpahibalo nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang mga kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay niadtong nagsubo; ug kanila nga nagbangotan didto sa Sion, nagdala ako ug kalipay inay kagul-anan, awit sa pagdayeg inay kasubo . Mahisama sila sa mga kahoy nga gitanom mismo sa GInoo , Silang tanan magbuhat ug matarong ug pagadaygon nila ang Dios tungod sa Iyang gibuhat.” (isaias 61:1-3)

Duol ka kang Hesus, ug ihangyo nga ibalik Niya ang imong kalipay ug mosalig ka sa Iyang mga gibuhat sa imong kinabuhi. “Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas nimo kanako; lig-ona ako ug himoang masinugtanon kanimo, tabangi ko pagsulti Ginoo, ug daygon ikaw, Dili ka gusto sa mga halad-sinunog, ug kon maghalad ako niini dili ka malipay.

Dawaton ba nimo si Hesus nga imong Ginoo, Manluluwas ug Magbalantay? Kon oo, giyahan Niya ang imong huna-huna ug lakaw sa matag-adlaw sa pamaagi sa Iyang pulong, Ang bibliya. “Tudluan ug tultolan ko ikaw sa dalan nga angay nimong subayon” (Salmo 32:8). “Panalipdan Niya ang Iyang katawhan ug hatagan ug kahibalo ug kaalam. Ang ilang labing bililhong bahandi mao ang pagtahod ug pagbaton ug kahadlok sa Ginoo. (Isaias 33:6). Kang Cristo, Musinati gihapon ka ug kalisdanan, apan aduna kay paglaom. “May matang sa panaghigalaay nga dili molungtad ug dugay, apan may mga higala nga maunongon pa kay sa mga igsoon” (Panultihon 18:24). Unta ang grasya ug kaluoy sa Ginoong Jesu-Cristo maanaa kanimo sa oras sa imong pagdesisyon.

Kon buot ka nga nga musalig kang Jesu-cristo isip nga imong Manluluwas, sangpita sa imong kasing-kasing kini nga mga pulong para sa Dios. “Maluoy ka sa ako nga usa ka tawong wala nay paglaom ug usa ka makasasala. Pasayloa ko sa tanan nakong mga sala. Gibutang nako sa tibuok nakong kasing-kasing ang akong pagtuo kang Hesus ug misalig ako na Siya ang akong Manluluwas. Hinlo-i ko, ayuha, ug ibalik ang kalipay sa akong kasing-kasing ug kinabuhi”. Daghang Salamat sa Imong paghigugma sa ako ug sa pagkamatay ni Hesus isip ilis nako ngadto sa krus.

Nakadesisyon ka na ba sa pagdawat kang Cristo ingon nga imong Manluluwas ug Ginoo sa imong kinabuhi human mo kini mabasa? Kon mao, palihug ug pindot sa "Akong gidawat si Cristo karong adlawa" nga makita diha sa ubos.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong dili ako angay nga Maghikog?
© Copyright Got Questions Ministries