settings icon
share icon
Pangutana

Ang Mormonismo ba usa ka kulto? Unsay gituohan sa mga Mormon?

Tubag


Ang relihiyon nga Mormon (Mormonismo), kansang mga sumusunod nailhan nga mga Mormon ug mga Santos sa Ulahing mga Adlaw (Latter Day Saints [LDS]), gitukod wala pay duha ka gatos ka tuig ang milabay sa usa ka tawo nga ginganlan og Jose Artesano (Joseph Smith). Siya nag-angkon nga nakadawat sa usa ka kinaugalingong pagduaw gikan sa Diyos Amahan ug ni Hesu-Kristo nga nagsulti kaniya nga ang tanang mga iglesia ug ang ilang mga kredo mga dulumtanan. Dayon si Jose Artesano (Joseph Smith) nanukad pagsugod sa bag-ong tinuohan nga nag-angkon nga kini ang "bugtong tinuod nga iglesia sa kalibutan." Ang suliran sa Mormonismo mao nga kini nagsumpaki, nagbag-o, ug nagpalapad sa Balaang Kasulatan. Ang mga Kristohanon walay kararungan motuo nga ang Balaang Kasulatan dili tinuod ug dili paigo. Aron tinud-anay nga makatuo ug makasalig sa Diyos nagpasabot nga motoo sa Iyang Pulong, ug ang tibuok Kasulatan kinamdagan sa Diyos, nga buot ipasabot kini gikan Kaniya (Ikaduhang Timoteo 3:16).

Ang mga Mormon nagtuo nga adunay upat ka mga tinubdan sa inspirado nga mga pulong sa Dios, dili usa: 1) Ang Biblia "kadto lamang husto ang pagkahubad niini." Unsang mga bersikuloha ang giisip nga sayop nga nahubad dili kanunay gipatin-aw. 2) Ang Basahon ni Mormon, nga "gihubad" ni Artesano (Smith) ug gimantala niadtong 1830. Si Artesano (Smith) miangkon nga kini mao ang "labing husto nga balasahon" sa kalibotan ug nga ang usa ka tawo mahimong mas makaduol sa Diyos pinaagi sa pagsunod sa mga lagda niini "kay sa bisan unsang laing basahon.” "3) Ang Doktrina ug mga Pakigsaad, nga naglangkob sa usa ka natigum nga binag-ong mga pagpadayag mahitungod sa “Napasig-uling Iglesia ni Hesu Kristo.” "4) “Ang Mutya nga Labing Bililhon,” nga giisip sa mga Mormon aron "pagpatin-aw" sa mga doktrina ug mga pagtulun-an nga nawala gikan sa Biblia ug midugang sa kaugalingong kasayuran bahin sa paglalang sa kalibotan.

Ang mga Mormon nagtuo sa mosunod mahitungod sa Diyos: Siya dili kanunay mao ang Kinatas-ang Binuhat sa uniberso, apan nakab-ot ang maong kahimtang pinaagi sa matarung nga pagpuyo ug mapinadayonong paningkamot. Sila nagtuo nga ang Diyos Amahan adunay "lawas nga unod ug mga bukog nga mahikap ingon nga sa tawo." Bisan gibiyaan sa binag-ong mga pangulo sa Mormon, si Brigham Young mitudlo nga si Adan sa pagkatinuod Diyos ug amahan ni Hesu Kristo. Sa katandian, mga Kristohanon nahibal-an kining butanga mahitungod sa Diyos: adunay usa lamang ka tinuod nga Diyos (Deuteronomio 6: 4; Isaias 43:10; 44: 6-8), Siya kanunay nga molungtad ug sa kanunay magpadayon (Deuteronomio 33:27; Salmo 90: 2; Unang Timoteo 1:17), ug Siya wala gilalang inay mao ang Magbubuhat (Genesis 1; Salmo 24: 1; Isaias 37:16). Siya hingpit, ug walay usa nga tumbas Kaniya (Salmo 86: 8; Isaias 40:25). Ang Diyos Amahan dili usa ka tawo, ni wala Siya nahimong tawo sukad (Numeros 23:19; 1 Samuel 15:29; Oseas 11: 9). Siya Espiritu (Juan 4:24), ug ang Espiritu dili hinimo sa unod ug bukog (Lukas 24:39).

Ang mga Mormon nagtuo nga adunay lainlaing mga ang-ang o mga gingharian sa sunod kinabuhi: ang langitnong gingharian, ang yutan-ong gingharian, ang mabituonanong gingharian, ug ang gawas nga kangitngit. Kon asa ang katawhan mosangpot mag-agad kon unsay ilang gituohan ug gibuhat niining kinabuhia. Sa kasukwahi, ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato nga human sa kamatayon, moadto kita sa langit o sa impyerno base sa kung kita aduna o nawad-an sa pagtuo kang Hesu-Kristo ingon nga atong Ginoo ug Manluluwas. Aron nga kita mahimong wala sa atong mga lawas nagpasabot, isip mga magtotoo, kita gikabuan na sa Ginoo (Ikaduhang Korinto 5: 6-8). Ang dili magtutuo gipadala ngadto sa impyerno o sa dapit sa mga patay (Lukas 16: 22-23). Sa pag-abot ni Hesus sa ikaduhang higayon, makadawat kita og bag-ong mga lawas (Unang Korinto 15: 50-54). Aduna unya’y usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta alang sa mga magtutuo (Pinadayag 21: 1), ug ang mga dili magtutuo itambog ngadto sa usa ka walay katapusang linaw nga kalayo (Pinadayag 20: 11-15). Walay ikaduhang higayon alang sa katubsanan human sa kamatayon (Mga Hebreohanon 9:27).

Ang mga pangulo sa Mormonismo nagtudlo nga ang pagpakatawo ni Hesus usa ka salangpotan sa linawas nga kalambigitan tali sa Diyos nga Amahan ug Maria. Ang mga Mormon nagtuo nga si Hesus usa ka gamay nga diyos, apan mao nga bisan kinsang tawo mamahimo usab nga mahimong usa ka gamayng diyos. Ang Mormonismo nagtudlo nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi sa pagkasagol sa pagtuo ug maayong buhat. Sukwahi niini, ang mga Kristohanon pinasikad sa kasaysayan nagtudlo nga walay makakab-ot sa kahimtang sa Diyos – Siya lamang ang balaan (Unang Samuel 2: 2). Mamahimo lamang kitang balaan sa panan-aw sa Diyos pinaagi sa pagtoo diha Kaniya (Unang Korinto 1: 2). Si Hesus ang bugtong Anak sa Diyos (Juan 3:16), sukad mao lamang ang nagpuyo nga walay sala, dimabasol nga kinabuhi, ug karon adunay labing taas nga dapit pasidungog sa langit (Mga Hebreohanon 7:26). Si Hesus ug ang Diyos usa diha sa kinatibuk-an, si Hesus ingon nga maoy nag-inusarang nagalungtad sa wala pa mahimugso (Juan 1: 1-8; 8:56). Gihatag ni Hesus ang Iyang kaugalingon kanato ingon nga usa ka sakripisyo, gibanhaw Siya sa Diyos gikan sa mga patay, ug may adlaw ang tanan magakompisal nga si Hesu-Kristo mao ang Ginoo (Mga Taga-Filipos 2: 6-11). Si Hesus nagsulti kanato nga dimahimo nga makaadto sa langit pinaagi sa atong kaugalingong mga buhat ug mao nga pinaagi lamang sa pagtoo diha Kaniya kini mahimo (Mateo 19:26). Kitang tanan angayan sa walay katapusang silot alang sa atong mga sala, apan ang walay kinutubang gugma ug grasya sa Diyos nagtugot kanato sa usa ka lusotanan (kaikyasan). “Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Diyos mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong GINOO” (Romans 6:23).

Tin-aw, nga adunay usa lamang ka paagi pagdawat sa kaluwasan ug mao kana ang paghibalo sa Diyos ug sa Iyang Anak nga si Hesus (Juan 17: 3). Wala kini nahimo pinaagi sa mga buhat, apan pinaagi sa pagtoo (Roma 1:17; 3:28). Makadawat kita niini nga gasa bisan kon kinsa kita o unsa ang atong nahimo (Roma 3:22). “Ug walay kaluwasan nga hikaplagan pinaagi ni bisan kinsa; kay walay bisan kinsang ngalan sa silong sa langit, nga gihatag ngadto sa mga tawo, nga pinaagi niini maluwas kita" (Buhat 4:12).

Bisan tuod ang mga Mormon kasagaran mahigalaon, mahigugmaon, ug mabination nga mga tawo, gilimbongan sila sa usa ka mini nga tinuohan nga nagdaot sa kinaiya sa Diyos, Persona ni Hesu-Kristo, ug sa paagi sa kaluwasan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang Mormonismo ba usa ka kulto? Unsay gituohan sa mga Mormon?
© Copyright Got Questions Ministries