settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pag-ila sa usa ka mini nga magtutudlo / mini nga propeta?

Tubag


Gipasidan-an kita ni Jesus nga ang "mini nga mga Kristo ug mini nga mga propeta" moabot ug mosulay paglimbong bisan sa mga pinili sa Diyos (Mateo 24: 23-27; tan-awa ang Ikaduhang Pedro 3: 3 ug Judas 17-18). Ang labing maayong paagi nga mabantayan ang imong kaugalingon batok sa pagka dili tinuod ug mini nga mga magtutudlo mao ang pagkahibalo sa kamatuoran. Aron maaninaw ang usa ka mini, tun-i ang tinuod nga butang. Ang bisan kinsa nga magtutuo nga " hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. " (Ikaduhang Timoteo 2:15) ug kadtong nag-amping sa pagtuon sa Balaang Kasulatan makaila sa sayop nga doktrina. Pananglitan, ang magtutuo nga nakabasa sa mga kalihokan sa Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu sa Mateo 3: 16-17 makapangutana dayon ngadto sa bisan unsang doktrina nga naglimud sa Trinity. Busa, ang unang lakang mao ang pagtuon sa Balaang Kasulatan ug pagtino sa tanang pagtulon-an pinaagi sa ginaingon sa Kasulatan.

Si Hesus miingon " ang kahoy maila pinaagi sa iyang bunga" (Mateo 12:33). Sa pagpangita alang sa "bunga," ania ang tulo ka espisipikong mga pagsulay nga magamit ni bisan kinsa nga magtutudlo aron matino ang katukma sa iyang pagtudlo:

1) Unsay gisulti niining magtutudlo mahitungod kang Jesus? Diha sa Mateo 16: 15-16, si Hesus nangutana, "Apan kamo, unsa may inyong sulti, kinsa man Ako?" Mitubag si Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang Anak sa Diyos nga buhi." Ug tungod niini nga tubag gitawag si Pedro nga "bulahan." Ang Juan 9, atong mabasa, "Bisan kinsa nga magauna ug dili magpabilin diha sa pagtulon-an ni Kristo, siya wala makabaton sa Diyos; siya nga nagapabilin sa pagtulon-an ni Kristo, siya nakabaton sa Amahan ug sa Anak.” Sa laing pagkasulti, si Hesu Kristo ug ang Iyang buhat sa pagtubos maoy labing hinungdanon; pagbantay ni bisan kinsa nga naglimud nga si Hesus mao ang katupong sa Diyos, kinsa nagpakagamay sa kamatayon ni Kristo, o kinsa nagsalikway sa pagkatawo ni Hesus. Ang Unang Juan 2:22 nagaingon, "Kinsa ang bakakon? Kondili siya nga nanghimakak sa matuod nga si Hesus mao ang Kristo Ang antikristo mao kini siya: ang dili moangkon sa Amahan ug sa Anak.

2) Kini ba nga magtutudlo nagasangyaw sa ebanghelyo? Ang ebanghelyo gihubit ingon nga maayong balita mahitungod sa kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw ni Hesus, matod sa Kasulatan (Unang Korinto 15: 1-4). Ingon nga ing-ani kaanindot paminawon, ang pamahayag nga "Ang Diyos nahigugma kanimo," "buot sa Diyos nga atong pakan-on ang gigutom," ug "buot sa Diyos nga ikaw mahimong adunahan" dili maoy gangkap nga mensahe sa ebanghelyo. Sama sa gipasidaan ni Pablo sa Mga Taga Galacia 1: 7, "dili nga adunay laing Maayong Balita, kondili nga adunay nanagpagubot kaninyo ug buot motuis sa Maayong Balita mahitungod kang Kristo…" Walay usa, bisan ang pinaka-bantugang magwawali, ang adunay katungod sa pag-usab sa mensahe nga gihatag sa Diyos kanato. “Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon pag-ingon, nga kon adunay magawali kaninyo ug Maayong Balita nga supak sa inyo nang nadawat, tinunglo siya sa kahangtoran” (Galacia 1:9).

3) Gipakita ba niini nga magtutudlo ang mga dekalidad nga hiyas nga makapahimaya sa Ginoo? Bahin sa paghisgot sa mini nga mga magtutudlo, ang Judas 11 nag-ingon, “Alaut sila! Kay sila naglakaw subay sa agi ni Kain, ug tungod sa pagpanapi nagpataka silag dagan ngadto sa kasaypanan ni Balaam.” Sa laing pagkasulti, ang usa ka mini nga magtutudlo mailhan sa iyang garbo (ang pagsalikway ni Cain sa plano sa Diyos), kahakog (pagpanagna ni Balaam alang sa salapi), ug pagsupil (pagpauswag ni Korah sa iyang kaugalingon batok kang Moises). Si Jesus miingon nga magbantay sa maong mga tawo ug nga kita makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga (Mateo 7: 15-20).

Alang sa dugang nga pagtuon, sublia ang mga balasahon sa Balaang Kasulatan nga pihong gisulat aron sumpoon ang mini nga pagtulon-an sa sulod sa iglesia: Galacia, Ikaduhang Pedro, Unang Juan, Ikaduhang Juan, ug Judas. Kasagaran lisud nga maaninaw ang usa ka mini nga magtutudlo /mini nga propeta. Si Satanas nagtakuban isip anghel sa kahayag (Ikaduhang Mga Taga Korinto 11:14), ug ang iyang mga sulogoon nagtakuban ingon nga mga alagad sa pagkamatarung (Ikaduhang Mga Taga Korinto 11:15). Pinaagi lamang sa giganid nga pagka-anad sa kamatuoran kita makaila sa usa ka inawat.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pag-ila sa usa ka mini nga magtutudlo / mini nga propeta?
© Copyright Got Questions Ministries