settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang angayng buhaton sa mga Kristohanong ginikanan kon sila adunay usa ka anak nga lalaki nga nawala (o anak nga babaye)?

Tubag


Adunay adunay kinaiyahan sa sugilanon sa anak nga nawala (Lukas 15: 11-32) pipila ka mga prinsipyo ang magamit sa mga magtotoo nga ginikanan aron ma-sumbalihok ngadto ug makigsabot sa mga bata nga nagkinabuhi sukwahi sa pamaagi diin gipadako sila sa mga ginikanan. Kinahanglan nga hinumdoman sa mga ginikanan nga sa dihang ang ilang mga anak makaabot na sa kaguwangon, wala na sila ubos sa kagamhan sa ilang mga ginikanan.

Sa sugilanon sa anak nga nawala, ang manghod nga anak nga lalaki mikuha sa iyang panulondon ug miadto sa layo nga nasud ug giusikan kini. Sa kaso sa usa ka bata kinsa dili usa ka born again nga magtotoo, kini mao lamang ang pagbuhat sa kung unsa ang kinaiyanhon. Sa kaso sa usa ka bata kinsa wala pa mabag-o nga magtotoo, kini usa lamang ka pagbuhat sibo sa kahimtang sa kasingkasing. Sa kaso sa usa ka bata kinsa sa usa ka higayon nagpahayag sa usa ka tin-aw nga pagkumpisal sa pagtoo diha kang Kristo, gitawag nato kining bata nga usa ka "mausikon." Ang kahulogan niini nga pulong mao ang "usa ka tawo nga migasto sa iyang mga kahinguhaan sa mausikon nga paagi," usa ka maayo nga paghulagway sa usa ka anak nga mibiya sa pahimalay ug nag-usik sa espirituhanong kabilin nga gipuhonan sa iyang mga ginikanan kaniya. Ang tanang katuigan sa pag-alima, pagtudlo, gugma, ug pag-atiman nalimtan samtang kining bataa misupil batok sa Diyos. Kay ang tanan nga pagsupil batok sa Diyos una sa tanan, ug gipadayag sa usa ka pagsupil batok sa mga ginikanan ug sa ilang kagamhan.

Matikdi nga ang amahan diha sa sambingay wala magpugong sa iyang anak sa pagbiya. Wala usab siya mosunod sa iyang anak aron panalipdan siya. Hinunoa, kini nga ginikanan matinud-anon nga nagpabilin sa balay ug nag-ampo, ug sa dihang ang bata "nasayod" ug milingi ug mipauli, ang ginikanan naghulat ug nagtan-aw ug nagdagan sa pagtimbaya sa bata bisan kon siya "layo pa.”

Sa dihang ang atong mga anak nga lalaki ug babaye mibiya sa ilang kaugalingon-nagatuo nga sila anaa balaodnong pangedaron pagbuhat sa ingon-ug paghimo og mga pagpili nga atong nahibal-an nga makahatag og mga sangputanan nga malisud, ang mga ginikanan kinahanglang mobuhi ug motugot nila nga mobiya. Ang ginikanan dili mogukod, ug ang ginikanan dili manginlabot sa mga sangputanan nga moabut. Hinunoa, ang ginikanan magpabilin sa balay, magpadayon nga matinud-anong mag-ampo ug magtan-aw sa mga timaan sa paghinulsol ug kausaban sa direksyon. Hangtud kana mahitabo, ang mga ginikanan magpabilin sa ilang kaugalingong tambag, dili mopaluyo sa pagsupil, ug dili manginlabot (Unang Pedro 4:15).

Sa dihang ang mga bata anaa sa edad sa balaodnong pagkahamtong, sila ubos lamang sa kagamhan sa Diyos ug sa gitugyanang kagamhan sa pangagamhanan (Roma 13: 1-7). Ingon nga mga ginikanan, mahimo natong paluyohan ang atong mga mausikon inubanan sa gugma ug pag-ampo ug andam nga moabiba sa dihang sila mohimo’g lakang ngadto sa Diyos. Ang Diyos sagad nagagamit sa kaalautan nga gipahamtan sa kaugalingon sa pagdala kanato ngadto sa kaalam, ug kini anaa na sa matag tawo nga moresponde sa husto. Isip mga ginikanan, dili kita makaluwas sa atong mga anak-ang Diyos lamang ang makahimo niana. Hangtud nianang panahona, kinahanglan kitang magbantay, mag-ampo, ug itugyan ang maong butang sa mga kamot sa Diyos. Mahimo kining usa ka masakit nga pamaagi, apan kon kini biblikanhong ipatuman, kini magdala sa kalinaw sa hunahuna ug kasingkasing. Dili kita makahukom sa atong mga anak, mahimo lamang kana sa Diyos. Niini adunay dakung kahupayan: “Dili ba ang Maghuhukom sa tibook nga yuta magabuhat sa matarung?” (Genesis 18:25b).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang angayng buhaton sa mga Kristohanong ginikanan kon sila adunay usa ka anak nga lalaki nga nawala (o anak nga babaye)?
© Copyright Got Questions Ministries