settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagkamaayong ginikanan?

Tubag


Ang pagkaginikanan mahimong usa ka malisud ug mahagiton nga pagpangahas, apan sa samang higayon mahimong labing magantihon ug makatagbaw nga butang nga atong nahimo. Daghang ikasulti ang Balaang Kasulatan mahitungod sa paagi nga malampuson natong mapadako ang atong mga anak ngadto sa mga katawhan sa Diyos. Ang unang butang nga kinahanglan natong buhaton mao ang pagtudlo kanila sa kamatuoran mahitungod sa Pulong sa Diyos.

Uban sa paghigugma sa Diyos ug pagka diosnong panig-ingnan pinaagi sa pagpasalig sa atong kaugalingon sa Iyang mga mando, kinahanglan natong patalinghugan ang mando sa Deuteronomio 6: 7-9 mahitungod sa pagtudlo sa atong mga anak sa pagbuhat sa ingon. Kini nga tudling nagpahimug-at sa nagpadayong kinaiyahan sa maong panudlo. Angay kining buhaton sa tanang panahon-sa balay, sa dalan, sa gabii, ug sa buntag. Ang biblikanhong kamatuoran maoy angay mahimong patukoranan sa atong mga panimalay. Pinaagi sa pagsunod sa mga prinsipyo niining mga mando, gitudloan nato ang atong mga anak nga ang pagsimba sa Diyos kinahanglan nga kanunay, wala gigahin lamang alang sa Dominggo sa buntag o sa pag-ampo matag gabii.

Bisan tuod daghan ang natun-an sa atong mga anak pinaagi sa laktod nga pagtudlo, mas daghan ang ilang makat-unan pinaagi sa pagtan-aw kanato. Maoy hinungdan nga kinahanglan kitang mag-amping sa tanan natong buhaton. Kinahanglan una natong ilhon ang atong mga tahas nga hinatag sa Diyos. Ang mga bana ug mga asawa kinahanglan nga magmatinahuron ug magpinasakop sa usag usa (Mga Taga Efeso 5:21). Sa samang higayon, ang Diyos nagtukod og usa ka kudlis sa kagamhan aron magpabilin ang kahusay. “Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag-usa ka lalaki mao si Kristo, ug ang ulo sa babaye mao ang iyang bana, ug ang ulo ni Cristo mao ang Diyos” (Unang Taga-Korinto 11:3). Sayod kita nga si Kristo dili bayabason kon itandi sa Diyos, sama nga ang asawa dili bayabason ngadto sa iyang bana. Apan, giila sa Diyos nga kon walay pagpasakop sa kagamhan, wala'y kahan-ayan. Ang kaakuhan sa bana ingon nga pangulo sa panimalay mao ang paghigugma sa iyang asawa ingon nga siya nahigugma sa iyang kaugalingong lawas, sa samang pangsakripisyo nga paagi sa paghigugma ni Kristo sa Iglesya (Efeso 5: 25-29).

Agig tubag niining mahigugmaong pagpangulo, dili lisud alang sa asawa nga magpasakop sa kagamhan sa iyang bana (Mga Taga Efeso 5:24; Colosas 3:18). Ang iyang pangunang kaakuhan mao ang paghigugma ug pagtahud sa iyang bana, pagpuyo sa kaalam ug kaputli, ug pag-atiman sa panimalay (Tito 2: 4-5). Ang mga kababayen-an natural nga labawng maamumahon kay sa mga lalaki tungod kay gidisenyo sila aron mahimong mga pangunang tig-atiman sa ilang mga anak.

Ang pagpanton ug pagtudlo maoy katibuk-ang mga bahin sa pagkaginikanan. Ang Panultihon 13:24 nag-ingon,” Kadtong nagahawid sa iyang bunal nagdumot sa iyang anak; Apan kadtong nahigugma kaniya magakastigo kaniya sa matag-panahon.” Ang mga bata nga nagtubo sa dili disiplinado nga mga panimalay mibati nga wala tinguhaa ug dili takus. Sila kulang sa pagpanudlo ug pagpugong sa kaugalingon, ug sa dihang sila nagkatigulang sila nagmasukihon ug gamay ra o wala'y pagtahud sa bisan unsang matang sa kagamhan, lakip ang sa Diyos. “Kastigoha ang imong anak, sa natan-aw mo nga aduna pay paglaum; Ug ayaw pag-ibutang ang imong kasingkasing sa iyang kalaglagan” (Panultihon 19:18). Sa samang higayon, ang pagpanton kinahanglan nga natimbang sa gugma, kay ang mga anak mahimo unyang maligutgoton, maluya, ug masupilon (Colosas 3:21). Giila sa Diyos nga ang pagpanton masakit sa takna nga kini nahitabo (Mga Hebreohanon 12:11), apan kon gisundan sa mahigugmaon nga panudlo, kini makahatag ug kaayohan sa bata. “Ug kamong mga amahan, ayaw ninyo paugtasa ang inyong mga anak, kondili matutoon hinoon ninyo sila uban sa pagbansay ug pagpahimangno gikan sa GINOO” (Taga-Efeso 6:4).

Mahinungdanon nga maapil ang mga bata diha sa panimalay ug pagpangalagdan sa iglesia samtang bata pa sila. Kanunay nga motambong sa usa ka iglesia nga nagatoo sa Balaang Kasulatan (Mga Hebreohanon 10:25), tugoti sila nga makita ka nga nagatuon sa Pulong, ug magtoon usab niini uban kanila. Hisguti uban kanila ang kalibutan sa ilang palibot nga ilang nakita, ug itudlo kanila ang himaya sa Diyos pinaagi sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. ”Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan, Ug bisan kong siya matigulang na siya dili mobiya gikan niana” (Panultihon 22:6). Ang pagka-maayong ginikanan mahitungod kini sa pagpadako sa mga bata kinsa mosunod sa imong maayung panig-ingnan sa pagtuman ug pagsimba sa Ginoo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa pagkamaayong ginikanan?
© Copyright Got Questions Ministries