settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa pagkahimong Kristohanong inahan?

Tubag


Ang pagka-inahan usa ka mahinungdanong bahin nga gipili sa GINOO aron ihatag ngadto sa daghang kababayn-an. Ang usa ka Kristohanong inahan giingnan nga higugmaon ang iyang mga anak (Tito 2: 4-5), sa pipila ka katagi aron dili siya maghatod ug kaulawan sa GINOO ug sa Manluluwas kansang ngalan iyang gidala.

Ang mga kabataan gasa gikan sa GINOO (Salmo 127: 3-5). Sa Tito 2: 4, ang Griyegong pulong nga philoteknos mitungha isip barahan sa pagsabot ngadto sa mga inahan nga nahigugma sa ilang mga anak. Kining pulonga naghulagway sa pagsabot sa usa ka talagsaong matang sa "gugma sa inahan.” Ang alinghuna nga nagdagayday gikan niining pulong mao ang pag-amping sa atong mga anak, pag-amuma kanila, mahigugmaong pagdawat kanila, pagtagbo sa ilang mga panginahanglan, ug malumong pakighigala sa matag usa isip way-tumbas nga gasa gikan sa kamot sa Dios.

Pipila ka mga butang ang gimando sa mga Kristohanong inahan diha sa Pulong sa Dios:

Pagka-anaa - buntag, udto, ug gabii (Deuteronomio 6: 6-7)

Pagpakiglambigit – nagapanglihok sa usag-usa, naghisgot, naghunahuna, ug dungan nga nagaluwat sa talagsaong paagi alang sa kinabuhi (Efeso 6: 4).

Pagpanudlo - sa Kasulatan ug biblikanhong pagpanudlo (Salmo 78: 5-6; Deuteronomio 4:10; Mga Taga Efeso 6: 4).

Pagbansay - pagtabang sa bata pagpalambo sa mga kahanas ug pagkaplag sa iyang kalig-on (Proverbio 22: 6) ug mga espirituhanong gasa (Roma 12: 3-8 ug Unang Korinto 12).

Pagpanton - pagtudlo sa kahadlok sa GINOO, makanunayong magbutang ug utlanan, mahigugmaon, waypagkabalhin (Efeso 6: 4; Hebreohanon 12: 5-11; Panultihon 13:24; 19:18; 22:15; 23: 13-14; 15 – 17).

Pag-amuma - paghatag og kahimtangan sa makanunayong pulong pagpaluyo, kagawasan nga mapakyas, pagdawat, paghigugma, walay kinutobang gugma (Tito 2: 4; Ikaduhang Timoteo 1: 7; Efeso 4: 29-32; 5: 1-2; Mga Taga Galacia 5:22; Unang Pedro 3: 8-9).

Panig-ingnan inubanan sa katarong – pagkinabuhi sa imong gipangpanulti, pagkapanig-ingnan kon diin ang bata makakat-on pinaagi sa "pagdakop" sa diwa sa diosnong pagpuyo (Deuteronomio 4: 9, 15, 23; Mga Panultihon 10: 9; 37).

Ang Balaang Kasulatan sukad wala nag-ingon nga ang matag babaye kinahanglan mahimong inahan. Hinoon, kini nag-ingon nga kadtong gipanalanginan sa GINOO nga mahimong mga inahan kinahanglang akoon ang kaakuhan nga tininuod. Ang mga inahan adunay talagsaon ug mahinungdanong bahin sa kinabuhi sa ilang mga anak. Ang pagkainahan dili usa ka buluhaton o dili usa ka dili lalim nga tahas. Maingon nga ang inahan nagdala sa bata panahon sa pagsabak, ug sama nga ang inahan nagpakaon ug nag-amuma alang sa bata panahon sa pagka-masuso, mao nga ang mga inahan usab adunay mapinadayonong bahin sa kinabuhi sa ilang mga anak, mapa bayongbayong, mapa batan-on, o mapa hamtong man sila nga aduna nay kaugalingong mga anak. Samtang ang katungdanan sa pagkainahan kinahanglan nga magkausab ug magka-lambo, ang gugma, pag-amuma, pag-atiman, ug pagdasig nga gihatag sa usa ka inahan dili gayud mohunong.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa pagkahimong Kristohanong inahan?
© Copyright Got Questions Ministries