settings icon
share icon
Pangutana

Angay ba nga magmatogoton ang mga Kristohanon sa mga relihiyosong tinuohan sa ubang tawo?

Tubag


Sa atong panahon sa "pagkamatogoton," ang relatibismo (kahimtang, hiyas o panahom nga adunay kalambigitan ngadto sa lain) gihimong pangdani isip kinatas-ang hiyas. Ang matag pilosopiya, ideya, ug sistema sa pagtoo adunay tumbas nga bili, ug takus nga managsama nga pagtahod, matod pa sa relatibitsa.

Siyempre, ang nagkalainlain nga mga tinuohan migama ug dimagkauyon nga mga gipang-angkon, ug ang relatibista dili makahimo pagpasig-uli sa bug-os nga panagsupak isip pinasikad sa lohika. Sama pananglitan, ang Balaang Kasulatan miangkon nga "ang tawo gikatakdang mamatay sa makausa, ug human niana atubangon ang paghukom" (Hebreo 9:27), samtang ang ubang mga tinuohan sa Sidlakan nagtudlo sa reinkarnasyon (pagkabalhin sa kalag ngadto sa laing lawas). Nan, kita ba mamatay sa makausa o sa makadaghan? Ang duha ka pagtulun-an dili mahimong tinuod. Ang relatibista nag-una sa paghukngay pag-usab sa kamatuoran aron makamugna ug usa ka nagkabalighong kalibutan diin kapid-an, nagkasumpaki nga mga "kamatuoran" dungan nga anaa.

Si Hesus miingon, "Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi; walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan, gawas kon pinaagi kanako” (John 14:6). Ang usa ka Kristohanon midawat sa Kamatuoran, dili ingon usa ka taghuna, apan isip Persona. Kini nga pagtamod sa Kamatuoran nagpahilayo sa Kristohanon gikan sa gikaingon nga "abli nga panghunahuna" sa atong panahon. Dayag nga giila sa mga Kristohanon nga si Hesus mibangon gikan sa mga patay (Roma 10: 9-10). Kon siya tinuod nga nagtuo sa pagkabanhaw, unsaon man niya nga mahimong "abli ang panghunahuna" mahitungod sa usa ka pamahayag sa dili magtotoo nga si Hesus wala gayud mabanhaw? Kay ang usa ka Kristohanon nga molimud sa tin-aw nga pagtulon-an sa Pulong sa Diyos usa gayud ka pagluib sa Diyos.

Matikdi nga atong gikutlo ang mga sukaranan sa pagtuo sa atong mga panig-ingnan kutob dinhi. Ang pipila ka mga butang (sama sa pagkabanhaw ni Kristo) dili matakli. Ang ubang mga butang mahimong abli sa debate, sama sa kon kinsa nagsulat sa basahon sa Mga Hebreohanon o ang kinaiyahan sa "tunok sa unod" ni Pablo. Kinahanglan kita maglikay nga malubong sa mga panagbangi sa mga dili kinahanglanon nga mga sultihanan (Ikaduhang Timoteo 2:23; Tito 3: 9).

Bisan sa pagpakiglantugi /pagpakigsultihanay sa mga inila nga mga doktrina, ang usa ka Kristohanon kinahanglan mogamit ug pagpugong ug magpakita og pagtahud. Usa ka butang ang dili pag-uyon sa usa ka baruganan; apan lahi na nga estorya ang makaminos sa usa ka tawo. Kinahanglan natong huptan ang Kamatuoran samtang nagpakita ug kaluoy sa mga nagasupak niini. Sama ni Hesus, kinahanglan kitang mapuno sa grasya ug kamatuoran (Juan 1:14). Gipahamtang ni Pedro ang maayong pagkatimbang tali sa pagbaton sa tubag ug pagkamapainubsanon: “hinonoa, sa sulod sa inyong mga kasingkasing katahai ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag ni bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo, hinoon buhata ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha;” (Unang Pedro 3:15).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Angay ba nga magmatogoton ang mga Kristohanon sa mga relihiyosong tinuohan sa ubang tawo?
© Copyright Got Questions Ministries