settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ba ang Kristiyanismo ug ang Gituohan sa mga Kristohanon?

Tubag


Giingon sa 1 Corinto 15:1-4 “Mga igsoon, pahinumdoman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarogan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang Maayong Balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa Maayong Balita kon magpabilin kamo niini nga malig-on-gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo: kini mao nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong Siya ug sa ika-tulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan.”

Mao kana ang gituohan sa mga Kristohanon. Sa tanang relihiyon lahi ang Kristiyanismo tungod ang mensahi niini anaa lamang sa relasyon ug dili sa mga ritwal nga pang relihiyon. Imbis nga magpa-ulipon sa listahan sa dapat ug dili buhaton, ang tinguha sa usa ka Kristohanon mao ang pagpalambo sa iyang duol nga relasyon sa Dios Ama. Nahimong posible ang mao nga relasyon tungod sa gibuhat ni Jesu-Cristo ug sa buluhaton sa Balaang Espiritu sa kinabuhi sa Kristohanon.

Mituo ang mga Kristohanon nga ang Bibliya gikahimut-an sa Dios ug wala kini sayop ug gitudlo niini ang sakto ug tinuod. (2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:20-21) Nituo ang mga Kristohanon sa usang Dios nga anaay tulo ka persona, Ang Dios Ama, Anak (Jesu-Cristo) ug ang Balaang Espiritu.

Nagatuo ang mga Kristohanon nga gilalang sa Dios ang tawo aron makabaton ug relasyon sa Iyaha, apan nahilayo ang tawo sa Dios tungod sa sala. (Roma 5:12; Roma 3:23) Gitudlo sa Kristyanismo nga nagpakatao ang atong Ginoong Jesu-Cristo dinhi sa kalibotan, ug Siya mao ang tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo, (Filipos 2:6-11) ug namatay sa krus. Nagatuo usab ang mga Kristohanon nga human sa Iyang pagkamatay sa krus, gilubong si Hesus, nabuhi usab ug karon atoa sa tuo sa Dios Amahan ug padayon nga namalandong sa mga Kristohanon. (Hebreo 7:25) Gipadayag sa Kristiyanismo nga husto na ang kamatayon ni Jesu-Cristo sa krus aron takos nga mabayran ang sala sa katawhan. Mao usab kini ang pagbalik sa na nadaut nga relasyon sa tawo sa Dios (Hebreo 9: 11-14; Hebreo 10: 10; Roma 6:23; Roma 5:8).

Aron ang usa ka tawo maluwas, kinahanglan ibutang niya nga tibuok nga pagsalig sa nahuman nga buluhaton ni Hesus sa krus. Ang kinsa nga misalig nga namatay si Hesus isip ilis niya sa krus maluwas, tungod kay gibayran na ni Hesus ang silot sa iyang mga sala. Walay mahimo ang bisan kinsa aron hago-an ang iyang kaluwasan. Walay bisan kinsa nga maayo. Wala usab bisan usa, nga tungod sa iyang kaugalingong paghago nahimuot ang Dios sa iyaha tungod kitang tanan makasasala (Isaias 64: 6-7; Isaias 53:6). Ikaduha, wala nay laing kinahanglan buhaton pa, tungod gibuhat na tanan ni Hesus ang bulohaton sa kaluwasan. Kaniadtong si Hesus atoa sa krus giingon Niya “Natapos na” (Juan 19:30).

Tungod nga walay nahimo ang bisan kinsa aron makab-ot ang iyang kaluwasan, wala usab mahimo ang bisan kinsa aron mawala ang iyang kaluwasan, kon tibuok kasing-kasing siyang midawat ug gibutang ang iyang tibuok nga pagsalig sa gihimo ni Hesus sa krus. Ato kining timan-an nga ang bulohaton sa pagluwas gihuman na ni Hesus.

Ang kaluwasan wala nagsalig sa tawong nidawat niini. Giingon sa Juan 10:27-29) “Ang akong mga karneno mamati sa akong tingog. Nakaila Ako nila ug sila nagsunod Kanako. Ang Akong Amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa Amahan.”

Mahimo nga huna-hunaon sa uban nga tungod naluwas na sila, mahimo na nila ang tanan nga ilahang buot buhaton tungod nahibalo sila nga dili na mawala sa ilaha ang kaluwasan. Apan, ang kaluwasan dili lisensya aron sa pagbuhat sa tanang butang. Ang kaluwasan mao ang kagawasan sa daan natong buhat (ang pagpakasala) ug kagawasan nga ipadayon ang maayong relasyon diha sa Dios. Ang kaluwasan mao ang atong armas batok sa sala. Sa dihang buhi pa ang mga Kristohanon niining kalibotana nagapadayon ang pakigbatok nila sa sala, padayon sila. Ang pagkinabuhi sa tawo diha sa sala maoy babag sa iyang pakig-uban sa Dios. Ug samtang ang Kristohanon nagpadayon sa pagbuhat ug sala, dili niya makab-ot ang kalipay nga ihatag diha sa pakig-uban sa Dios. Apan, mahimong magmadinaugon sa sala ang usa ka Kristohanon, pinaagi sa pagtuon ug pagkinabuhi sa Pulong sa Dios (Ang Bibliya), sa pagpakontrol sa Balaang Espiritu ug sa pamaagi sa pagtuman sa Iyang mga tudlo ug pag-giya sa adlaw-adlaw natong kinabuhi.

Samtang daghan ang mga relihiyon nga gatudlo nga ang tawo angay musunod sa mga angayan ug dili angayan nga himuon aron maluwas, apan ang Kristiyanismo gatudlo sa pagbaton sa relasyon sa Dios nga maoy dalan sa kaluwasan. Ang Kristyanismo mao ang pagtuo nga namatay si Hesus sa krus isip bayad sa atong mga sala, ug Siya nabanhaw usab ug mubalik usa ka adlaw. Ang atong mga sala nabayran na ni Hesus, tungod niini makauban na nato ang Dios sa langit. Mahimo kang makahawa sa imong makasasalang kahimtang ug mulakaw diha sa matarong, isip nga pagsunod sa Dios. ‘Mao kini ang tinuod nga Kristiyanismo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ba ang Kristiyanismo ug ang Gituohan sa mga Kristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries