settings icon
share icon
Pangutana

Kinsa ang Balaang Espiritu?

Tubag


Adunay daghang sayop nga pagsabut mahitungod sa kailhanan sa Balaang Espiritu. Giisip sa pipila ang Balaang Espiritu nga usa ka misteryoso nga pwersa. Ang uban nakasabut sa Balaang Espiritu isip dipangtawo nga gahum nga gihatag sa Dios sa mga sumusunod ni Kristo. Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa kailhan sa Balaang Espiritu? Sa yanong pagkasulti, ang Biblia nagpahayag nga ang Balaang Espiritu Dios. Ang Biblia nagasulti usab kanato nga ang Balaang Espiritu usa ka langitnong persona, ang pagkasiya nga adunay hunahuna, pagbati, ug usa ka kabubut-on.

Ang katinuoran nga ang Balaang Espiritu Dios mao ang tin-aw nga makita sa daghang mga Kasulatan, lakip ang Mga Buhat 5: 3-4. Niini nga bersikulo si Pedro nisukmat kang Ananias kon nganong siya namakak sa Balaang Espiritu ug miingon kaniya nga siya "wala namakak sa mga tawo kondili sa Dios." Kini usa ka tin-aw nga pamahayag nga ang pagpamakak sa Balaang Espiritu pagpamakak sa Dios. Ato usab masayran nga ang Balaang Espiritu Dios tungod kay Siya adunay mga ilhanan sa pagka-Dios. Sama pananglitan, ang Iyang kabisan asa makita sa Salmo 139: 7-8, “Asa ba ako paingon gikan sa imong Espiritu? Kun asa ba ako mokalagiw gikan sa imong presencia? Kong mosaka ako ngadto sa langit, didto atua ikaw: Kong sa Sheol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, ania karon, didto atua ikaw.” Unya sa Unang Mga Taga Corinto 2: 10-11, atong makita ang ilhanan sa pagkasayud sa tanan sa Balaang Espiritu. “Kini gikapadayag sa Dios kanato pinaagi sa Espiritu. Kay ang Espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga kinahiladman sa Dios. Kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayud sa mga hunahuna sa tawo gawas sa espiritu nga anaa nianang tawhana? Maingon man usab, walay bisan usa nga makasabut sa mga hunahuna sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios.”

Atong masayran nga ang Balaang Espiritu langitnong persona gayod tungod kay Siya adunay usa ka hunahuna, pagbati, ug kabubut-on. Ang Balaang Espiritu naghunahuna ug nahibalo (Unang Corinto 2:10). Ang Balaang Espiritu mahimong maguol (Efeso 4:30). Ang Espiritu nagapangaliya alang kanato (Roma 8: 26-27). Nagahimo Siya og mga pagpili sumala sa Iyang kabubut-on (1 Corinto 12: 7-11). Ang Balaang Espiritu mao ang Dios, ang ikatulong Persona sa Trinidad. Ingon nga Dios, ang Balaang Espiritu makahimo gayud nga molihok isip Maghuhupay ug Magtatambag sumala sa gisaad ni Jesus (Juan 14:16, 26, 15:26).


Balik sa home page sa Cebuano

Kinsa ang Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries