settings icon
share icon
Pangutana

Kinahanglan pa bang sundon sa mga Kristiano ang balaod sa Daang Kasabotan?

Tubag


Ang liyabe aron masabtan ang ing-ani nga isyu mao ang pagsabot nga ang Daang Kasabotan gihatag para lamang sa nasud nga Isarael , ug dili para sa Kristiyano. Ang uban nga balaod sa Daang Kasabotan gihimo aron masabtan sa mga Israelita kung unsaon pagsunod sa Dios ug unsa ang makapahimuot Kaniya (ingon sama sa Napulo ka Sugo). Ang uban sa mga balaod mao ang pagpakita kung unsaon pagsimba sa Dios. Ang uban usab niini aron himuong walay sama ang nasud sa Israel kung itandi kini sa ubang nasud sa tibuok kalibotan (Sama pananglitan sa balaod sa pagkaon ug sinina). Walay balaod sa Daang Kasabotan nga ha-om pa sa atoa karon. Niadtong namatay si Hesus sa krus, gituldukan o gihuman na Niya ang mga balaod sa Daang Kasabotan (Roma 10:4; Galacia 3:23-25; Efeso 2:15).

Imbes na balaod sa Daang Kasabotan, nailalom kita karon sa balaod ni Kristo (Galacia 6:2) nga naga-ingon, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini mao ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una: “Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga Balaod ni Moises ug ang mga pagtulon-an ng mga propeta” (Mateo 22:37-40). Kung buhaton nato kining duha ka butang, sama ra nga gisunod nato ang gusto ni Hesus nga angayan natong buhaton, “Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo” (1 Juan 5:3).

Siyam sa napulo ka sugo gikan sa Daang Kasabotan ang giutro pagsulti didto sa Bag-ong Kasabotan (halos tanan gawas nalang sa pag-obserba sa adlaw nga pagsimba. Kabalo kita nga kung tibuok kasing-kasing ang paghigugma nato sa Dios dili na kita musimba pa sa ubang dios o dios-diosan. Kung gihigugma nato ang atong isigkatawo, dili nato sila pagapatyon, dili nato sila bakakan, dili ta manapaw batok sa ilaha, o kuhaon ang mga butang nga gipanag-iyahan nila. Tungod niini, wala ta nailalom sa balaod sa Daang Kasabotan. Kinahanglan natong higugmaon ang Dios ug ang atong isigkatawo sa tibuok natong kasing-kasing.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Kinahanglan pa bang sundon sa mga Kristiano ang balaod sa Daang Kasabotan?
© Copyright Got Questions Ministries