settings icon
share icon
Pangutana

Ang kahanawanan (anihilasyonismo) ba biblikanhon?

Tubag


Ang Kahanawanan (anihilasyonismo) maoy pagtoo nga ang mga dili magtutuo dili makasinati sa walay katapusang pag-antus sa impyerno, apan mahimong "palaon" hinuon human sa kamatayon. Alang sa kadaghanan, ang kahanawanan (anihilasyonismo) usa ka madanihon nga pagtuo tungod sa makalilisang nga alinghuna sa mga tawo nga maggugol sa walay katapusan sa impyerno. Samtang adunay pipila ka mga tudling nga daw nangatarungan alang sa kahanawanan (anihilasyonismo), usa ka malangkobong pagtan-aw kung unsa ang gisulti sa Balaang Kasulatan mahitungod sa padulngan sa mga dautan nagpadayag sa katinuoran nga ang silot sa impyerno walay katapusan. Ang pagtuo sa kahanawanan (anihilasyonismo) misangpot gikan sa sayop nga pagsabut sa usa o labaw pa sa mga mosunod nga doktrina: 1) ang mga sangputanan sa sala, 2) ang katarong sa Diyos, 3) ang kinaiyahan sa impyerno.

Maylabot sa kinaiyahan sa impyerno, ang mga anihilasyonista (nagatuo sa kahanawanan) nasaypan ang kahulogan sa linaw nga kalayo. Sa walay duhaduha, kon ang usa ka tawo (ma-lalake man o ma-babaye) itambog ngadto sa usa ka linaw nga nagdilaab nga mabulkanong binuga, siya maugdaw gilayon. Bisan pa, ang linaw nga kalayo usa ka lawasnon ug espirituhanon nga ginsakpan. Dili lamang kini usa ka tawhanong lawas nga gitambog ngadto sa linaw nga kalayo; kini usa ka lawas, kalag, ug espiritu sa tawo. Ang usa ka espirituhanong kinaiyahan dili mahimong maut-ot pinaagi sa pisikal nga kalayo. Daw mopatim-aw nga ang mga dili-linuwas pagabanhawon uban sa lawas nga giandam alang sa kahangturan ingon man ang mga linuwas (Pinadayag 20:13; Mga Buhat 24:15). Kini nga mga lawas giandam alang sa mahangturong kinatapusan.

Ang kahangturan maoy laing panan-aw nga napakyas masabtan sa mga anihilasyonista (ngatuo sa kahanawanan). Ang mga anihilasyonista husto nga ang Griyegong pulong sa aionion, nga sagad gihubad nga "kahangtoran," nga sumala sa paghubit nagkahulugan ug "kahangtoran." Kini pinatuyong nagduso sa usa ka "panahon" o "katuigan," usa ka tuyong yugto sa panahon. Bisan pa, tin-aw nga sa Bag-ong Tugon, ang aionion usahay gigamit alang sa pagtumong sa usa ka walay katapusang gidugayon sa panahon. Ang Pinadayag 20:10 naghisgot kang Satanas, sa mangtas, ug sa mini nga propeta nga gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug gisakit "adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan." Tin-aw nga kining tulo wala "maugdaw" pinaagi sa pagtambog sa linaw nga kalayo. Ngano nga ang kapalaran sa dili-luwas mahimong lahi (Pinadayag 20: 14-15)? Nganong ang padulngan sa dili-luwas mahimong lahi (Pinadayag 20: 14-15)? Ang labing makapatuong pamatuod alang sa walay katapusang impyerno mao ang Mateo 25:46, “Ug sila mamahawa paingon ngadto sa silot nga dayon, apan ang mga matarung ngadto sa kinabuhing dayon." Niining bersikulo, ang samang Griyegong pulong gigamit sa pagtumong sa kapalaran sa dautan ug sa mga matarung. Kung ang mga dautan paantoson lamang alang sa usa ka "katuigan," nan ang mga matarung makasinati lamang sa kinabuhi sa langit alang sa usa ka "katuigan." Kung ang mga magtotoo didto sa langit sa kahangturan, ang mga dili magtotoo didto sa impiyerno sa walay katapusan.

Ang laing kanunayng pagsupak sa mga anihilasyonista (nagatuo sa kahanawanan) ngadto sa walay katapusan mao nga dili makiangayon alang sa Diyos nga silotan ang mga dili magtutuo sa impyerno alang sa kahangturan alang sa limitadong kantidad sa sala. Sa unsang paagi nga makiangayon alang sa Diyos ang pagkuha sa usa ka tawo nga nagpuyong makasasala, sulod sa 70 ka tuig nga kinabuhi, ug silotan siya sulod sa tibuok kahangtoran? Ang tubag mao nga ang atong sala nagdala sa walay katapusang sangputanan tungod kay kini nahimo batok sa walay katapusang Diyos. Sa dihang si Haring David nakahimo sa kasal-anan sa panapaw ug pagbuno siya miingon, Batok kanimo, kanimo lamang, nakasala ako, Ug nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw …” Si David nakasala batok kang Batseba ug Urias; giunsa ni David pag-angkon sa pagpakasala lamang batok sa Diyos? Nasabtan ni David nga ang tanang sala sa kinaulahian batok sa Diyos. Ang Diyos usa ka walay katapusan ug walay kinutubang pagka Siya. Ingon usa ka sangputanan, ang tanan nga sala batok Kaniya takus sa walay katapusan nga silot. Sa ingon, ang tanang sala batok Kaniya takus sa walay katapusang silot. Dili kini mahitungod sa gitas-on sa panahon nga kita makasala, apan mahitungod sa hiyas sa Diyos kansang batok Kaniya kita nakasala.

Ang usa ka mas kinaugalingong panglantaw sa kahanawanan (anihilasyonismo) mao ang alinghuna nga dili kita mahimong magmalipayon didto sa langit kon nahibal-an nato nga ang pipila sa atong mga minahal nag-antus sa usa ka walay katapusang pagsakit sa impyerno. Apan, sa pag-abot nato sa langit, wala na kitay ikareklamo o ikaguol. Ang Pinadayag 21: 4 nagsulti kanato, “Ug Iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na; ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na." Kon ang pipila sa atong mga minahal wala sa langit, mahimo kitang siyento (100) porsyentong hingpit sa pag-uyon nga wala sila mahisakop didto ug nga gihukman tungod sa ilang pagdumili nga dawaton si Hesu Kristo isip ilang Manluluwas (Juan 3:16; 14: 6). Lisud kini sabton, apan dili kita maguol sa kakulang sa ilang presensya. Ang atong angayng pagatutokan dili kon unsaon nato pagtagamtam sa langit nga wala ang tanan ‘tang mga minahal didto, apan kon unsaon nato pagpunting ang atong mga minahal sa pagtoo diha kang Kristo aron sila maatua didto.

Ang impyerno tingali maoy pangunang hinungdan nganong gipadala sa Diyos si Hesu-Kristo aron sa pagbayad sa silot alang sa atong mga sala. Ang ma- "ugdaw" human sa kamatayon dili kapalaran aron kalisangan, apan ang kahangturan sa impyerno maoy matin-aw nga angayng kalisangan. Ang kamatayon ni Hesus usa ka walay kinutubang kamatayon, pagbayad sa walay kinutubang utang sa sala aron dili na kita magbayad niini sa impiyerno sa kahangturan (Ikaduhang Korinto 5:21). Kon ibutang ‘ta ang atong pagtuo Kaniya, kita naluwas, napasaylo, nahinloan, ug nasaaran sa usa ka walay katapusang panimalay sa langit. Apan kon atong isalikway ang gasa sa Diyos nga kinabuhing dayon, atubangon ‘ta ang mahangturong mga sangputanan sa maong pagpili.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang kahanawanan (anihilasyonismo) ba biblikanhon?
© Copyright Got Questions Ministries