settings icon
share icon
Pangutana

Unsa Gayod ang Kahulogan sa Kinabuhi?

Tubag


Unsa’y kahulogan sa kinabuhi? Unsaon nako pagbaton ug katuyo-an, kalamposan ug kalipay sa akong kinabuhi? Aduna ba ko’y katakos aron pun-an ang usa ka butang nga walay kataposan? Daghang mga tawo ang padayon sa pagpangita kung unsa ba gayod ang kahulogan sa kinabuhi. Ilang gadumdumon ang mga tawong miagi na ug natingala sila kon nganong wala mulampos ang ilang mga relasyon ug sa pagtuo nila wala’y pulos ang tanan nga ilang gibuhat , bisan nakab-ot na nila ang buot nilang maabot ug matuman ang pangandoy sa kinabuhi. Adunay usa ka bantugan nga magdudula nga kabahin sa masigarbuhong “Hall of Fame” sa dulang “baseball”. Gipangutana siya kung unsa ang buot isulti unta sa iyaha ayha pa siya nagsugod pagdula sa “baseball”. Ug mitubag siya, buot nako untang naay mi-ingon kanako niadto pa, nga kung makab-ot man nako ang tumoy sa kalamposan wala diay kini pulos. Daghang mga pangandoy ang nakaplagan nga wala diay kini pulos pagkahuman sa daghang tuig nga nausik sa pagpaninguha aron makab-ot kini.

Niining kalibotana, naningkamot ang tawo nga makab-ot ang ilang tinguha ug gihuna-huna nga tungod sa ilang mga gibuhat makaplagan nila ang kahulogan sa kinabuhi. Uban sa gipaningkamotan nila mao ang kalamboan sa negosyo, maka-angkon ug daghang kwarta, adunay maayong relasyon, makakita ug kapares sa kinabuhi, pagbuhat ug maayo sa isig-katawo ug daghan pang uban. Apan daghang tawo ang miingon taliwala nga nakab-ot na nila ang tanan nga pangandoy; kadaghanon sa ilang kwarta, nakabaton ug maayong relasyon ug naangkon ang ilang tinguha sa buot nilang mahimong asawa ug bana, apan murag aduna gihapoy kulang, tungod kay adunay haw-ang sa ilang kasing-kasing nga bisan kanus-a dili mapun-an sa bisan unsang butang sa kalibotan, nga Dios lamang ang makahatag.

Gihulagway sa nagsulat sa “Ecclesiastes” ang iyahang gibati sa dihang niingon siya nga walay kapuslanan, walay kapuslanan, ang tanan walay kapuslanan. Ang nagsulat niining libroha usa ka pinakadato nga tawo ug walay sama ang iyang pagka-utukan sugod atong panahon niya ug hangtud karon. Daghan kaayo ang iyang nahimong asawa, pinaka-anindot ang iyang palasyo ug tanaman nga gikasinahan sa ubang mga gingharian. Natilawan usab niya ang pinakalami nga bino ug pagkaon, ug nasinati ang tanang klaseng kalingawan. Ug miingon usab siya nga miabot sa punto sa iyang kinabuhi nga tanang tinguha sa iyang kasing-kasing iyaha ng nakab-ot, apan miingon usab siya nga ang kinabuhi walay kapuslanan. Nganong anaa may ing-aning kakulangon sa tawo? Tungod kay gilalang kita sa Dios para sa usa ka taas nga paingnan ug ang tinguha Niya sa atoa dili lamang para sa kinabuhi dinhi sa kalibotan. Miingon usab si Solomon, gibutang sa Dios ang kasing-kasing sa tawo ang pangandoy sa walay kahuman nga butang. Sa atong mga kasing-kasing nasayod kita nga ang “Dinhi ug Karon” dili lamang ang katibuk-an sa atong kinabuhi. Nahibalo kita nga aduna pay mas labaw pa niini.

Sa unang libro sa Bibliya, ang Genesis, makita nato nga gilalang sa Dios ang tawo uyon sa Iyang dagway (Genesis 1:26) Ang pasabot niiini mas sama kita sa Dios kaysa bisan unsa pang butang . Nasayran usab nato nga nalaglag sa kasal-anan ang tawo. Mao kini ang mga kamatuoran: (1) Gibuhat sa Dios ang tawo nga kabalo sa pagpakig-uban (Genesis 2:18-25), (2) Gihatagan sa Dios ang tawo ug trabaho (Genesis 2:15), (3) Nakig-uban ang Dios sa tawo. (Genesis 3:8) ug (4) Gihatag sa Dios sa tawo ang pagdumala sa kalibotan (Genesis 1:26). Unsa ba ang bili niining mga nahisgutan? Nagatuo ako nga kining tanan gihatag sa Dios aron mahimong tibuok ang kalipay ug pagkamadaugon sa tawo. Apan, ang tanan niini ilabina ang pakig-uban sa Dios sa tawo naapektuhan niadtong nalaglag ang tawo sa kasal-anan. (Genesis 3).

Sa ulahing libro sa Bibliya - ang Gipadayag, naga-ingon nga sa kataposan sa panahon, tunawon sa Dios kining maong langit ug yuta ug Siya magabuhat ug bag-ong langit ug yuta. Sa maong panahon, ibalik usab niya ang pakig-uban sa mga tawong Iyang gitubos. Apan ang mga tawong walay katungod ilabay sa linaw nga kalayo (Gipadayag 20:11-15). Ug ang tunglo sa sala mawala na, wala na usab ang kasal-anan, kaguol, balatian, kamatayon, gutom, kasakit, ug tanang mga masakit nga kaagi (Gipadayag 21:4). Ang tanang nagasalig maka-angkon ug tanang mga butang. Ang Dios mopuyo kauban nila ug sila mahimong mga anak Niya.

Ang pagbaton sa tanang gusto dinhi sa yuta apan namatay nga nahimulag sa Dios mao ang pinaka-hadlok sa bisan unsa pang mga butanga! Sanglit gibuhat sa Dios nga posible pang maka-angkon ang tawo sa walay kataposang kalipay (Lucas 23:43), ug mahimo usab Niyang buhaton nga tibuok ug mahinungdanon ang atong kinabuhi niining kalibotana. Ug karon, unsaon nato pag-angkon ang walay kataposang kalipay ug ang kasiguraduhan sa kinabuhi sa langit samtang ani-a pa kita dinhi sa yuta.

Ang Kahulogan sa Kinabuhing Giluwas ni Jesu-Cristo

Ang tinuod nga kinabuhi sa tawo karon ug ang kinabuhing walay kataposan makaplagan lamang kung maka-angkon pag- usab ug relasyon ang tawo sa Dios. Naputol ang mao nga relasyon kaniadtong nakasala si Adan ug si Eva. Karon, ang relasyon sa tawo sa Dios posibleng mabalik pinaagi sa Iyang Anak nga si Jesu-Cristo (Buhat 4:12, Juan 14:6, Juan 1:12). Maangkon sa usa ka tawo ang kinabuhing dayon kung pagabasulan niya ang iyang mga sala (Kon dili na siya gusto ipadayon ang iyang pagpakasala, ug buot niyang bag-uhon siya ni Hesus ug himuong bag-ong binuhat) ug musalig kang Hesus isip iyang manluluwas (Tan-awa ninyo ang pangutana nga “Unsa ang Plano sa Kaluwasan” aron sa dugang nga pahibalo niining pinaka-mahinungdanong isyu.)

Ang tinuod nga bili sa kinabuhi dili maangkon kung nasayod lamang kita nga si Hesus ang Manluluwas. Sanglit, ang tinuod nga bili sa kinabuhi makaplagan kon ang usa ka tawo musunod kang Jesu-Cristo isip Iyang alagad, ilhon Siya ug magahatag ug panahon para sa Iyaha ug sa Iyang Pulong, Ang Bibliya. Kauban ang pagsimba, pagpasalamat, pagpangayo sa pasaylo, paghatag sa Dios sa atong mga pangandoy pinaagi sa pag-ampo ug paglakaw sa kinabuhi nga kauban ang Ginoo, isip pagsunod sa Iyahang mga sugo.

Kon ikaw dili pa magtutuo, mahimong isulti nimo kini sa imong kaugalingon nga “Dili na nako gusto o dili kini makahatag ug kaayohan sa akong kinabuhi” apan kon mahimo ipadayon lamang ang imong pagbasa. Giingon ni Hesus ang mga sunod nga pulong.

“Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ako ug mapaub-sanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo.” (Mateo 11:28-30) “Mianhi ako aron kamo makabaton ug kinabuhing madagayaon.” (Juan 10:10) “Miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, kon ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini.” Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, ug hatagan ka niya sa imong pangandoy (Awit 37:4).

Ang gihisgot sa maong laray mao ang pagbaton sa katakos nga makapili. Mahimo natong ipadayon nga kita ang magbuot sa atong kaugalingon (apan ang resulta niini mao ang walay pulos nga kinabuhi) o mahimo natong pili-on sa tibuok kasing-kasing ang Dios ug ang Iyang kabubut-on. (Ug magresulta kini sa kinabuhing takos, katumanan sa mga pangandoy sa imong kasing-kasing ug kuntento sa kinabuhi.) Mahitabo kini tungod gihugma kita sa atong Mangbubuhat ug ang kabobut-on Niya alang sa atong kaayohan. (Wala kini nagpasabot nga wala nay problema sa kinabuhi, kon dili usa kini ka kinabuhi nga takos ug malipayon taliwala sa kalisud.)

Sa ulahi buot kong isulti ang usa ka istorya gikan sa usa nako ka higalang pastor. Kon ikaw hilig motan-aw sa mga dula ug nagdesisyon nga muadto aron mutan-aw sa usa ka dulang propesyonal, mahimo kang magbayad sa barato nga tiket, apan ang imong lingkuranan hastang layo-a kon asa gakahitabo ang dula. O mahimo usab nga magbayad ka ug mahal nga tiket apan duol ka sa mga atleta ug sa mga gakahitabong aksyon. Sama usab kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Ang pagtutok sa paglihok sa Dios dili boluhaton sa mga dili kristohanan. Boluhaton kini sa tawong tibuok kasing-kasing nga nagasalig kang Hesu-Cristo nga nihunong na sa pagpaningkamot nga makab-ot ang Iyang mga pangkaugalingong pagbuot, aron tumanon ang kabobut-on sa Dios. (Gihatag na niya sa tibuok kasing-kasing ang iyang kinabuhi kang Cristo ug ang iyang kabobut-on.)

Gihatag na ba nimo ang imong kinabuhi Kang Hesus ug sa Iyang kabobut-on? Buot ka bang mobuhat niini? Kon imo kining buhaton, dili naka mangita pag-usab sa kaholugan ug tinguha sa kinabuhi. Kang Hesus lamang nimo makaplagan ang kinabuhing hingpit ug malipayon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa Gayod ang Kahulogan sa Kinabuhi?
© Copyright Got Questions Ministries