settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Balaang Kasulatan mahitungod sa ebanghelyo sa kauswagan?

Tubag


Sa ebanghelyo sa kauswagan, nga nailhan usab ingon nga "Pulong sa Pagtuo," ang magtutuo gisultian nga gamiton ang Diyos, samtang ang kamatuoran sa Biblikanhong Kristiyanismo bali – ang Diyos maoy naggamit sa magtotoo. Ang Pulong sa Pagtuo o ang teolohiya sa kauswagan nagatan-aw sa Balaang Espiritu isip gahum nga gamiton alang sa bisan unsa nga gusto sa magtotoo. Ang Balaang Kasulatan nagtudlo nga ang Balaang Espiritu usa ka Persona nga makapahimo sa magtotoo sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos. Ang kalihokan sa ebanghelyo sa kauswagan susama kaayo sa pipila ka makagun-ob nga mga sekta sa kahakog nga misulod sa nahiunang Iglesia. Si Pablo ug ang uban nga mga apostoles dili maabiabihon ug dili mahigalaon sa mga mini nga mga magtutudlo nga nagpakaylap sa maong pagka-erehiya. Giila nila sila nga peligro nga mga mini nga magtutudlo ug giawhag ang mga Kristohanon nga likayan sila.

Gipasidan-an ni Pablo si Timoteo mahitungod sa maong mga tawo sa Unang Timoteo 6: 5, 9-11. Kini nga mga tawo sa "mahugaw nga hunahuna" nga kunohay ang pagkadiosnon usa ka paagi aron makaginansiya ug ang ilang tinguha sa mga bahandi usa ka lit-ag nga nagdala kanila "ngadto sa pagkapukan ug kalaglagan" (b.9). Ang paggukod sa bahandi usa ka makuyaw nga dalan alang sa mga Kristohanon ug usa nga gipasidan-an sa Diyos: "Kay ang gugma sa salapi mao ang gamut sa tanang matang sa kadautan.” Ang uban nga mga tawo, nga matinguhaon sa salapi, nahisalaag gikan sa pagtoo ug nagdughang sa ilang mga kaugalingon sa daghang mga kagul-anan "(b.10). Kung ang mga bahandi usa ka makatarunganong tumong alang sa mga diosnon, si Hesus unta naggukod niini. Apan wala Niya buhata, gipalabon hinuon nga wala nay dapit nga kahigdaan sa Iyang ulo (Mateo 8:20) ug nagtudlo sa Iyang mga tinun-an sa pagbuhat sa ingon. Angay usab hinumdoman nga ang bugtong tinun-an nga nagpakabana sa bahandi mao si Hudas.

Giingon ni Pablo nga ang pagkamaibogon sa kabtangan usa ka pagsimba ug diosdios (Mga Taga Efeso 5: 5) ug gitudloan ang mga taga Efeso nga likayan ang bisan kinsa nga nagdala sa usa ka mensahe sa imoralidad o pagkamaibogon sa kabtangan (Efeso 5: 6-7). Ang pagpanudlo sa kauswagan nagdili sa Diyos sa pagbuhat sa Iyang kaugalingon, nagpasabut nga ang Diyos dili Ginoo sa tanan tungod kay dili Siya makalihok hangtud nga ato Siyang buhian sa pagbuhat sa ingon. Ang pagtoo, sumala sa doktrina sa Pulong sa Pagtuo, dili masinulondong pagsalig sa Diyos; Ang pagtuo usa ka hugpong sa mga pamaagi diin atong gimaneho ang espirituhanong mga balaod kansang gituohan sa mga magtutudlo sa kauswagan nga maoy nagmando sa uniberso. Ingon sa gipasabot sa ngalan "Pulong sa Pagtuo," kini nga kalihokan nagtudlo nga ang pagtuo ingon nga usa ka butang nga atong gilitok mas labaw pa kaysa atong gisaligan o unsa nga mga kamatuoran nga atong gihuptan ug gipamatuod sa atong mga kasingkasing.

Usa ka ampay nga lugpong sa kalihokan sa Pulong sa Pagtuo mao ang "positibo nga pagsugid." Kini nagtumbok sa pagtulun-an nga ang mga pulong mismo adunay gahum sa paglalang. Ang imong gisulti, matod pa sa gipang-angkon sa mga magtutudlo sa Pulong sa Pagtoo, nagtino sa tanan nga mahitabo kanimo. Ang imong mga pagsugid, ilabi na ang mga pabor nga imong gipangbungat sa Diyos, kinahanglan gayud nga ipahayag nga positibo ug walay paglubaylubay. Unya ang Dios kinahanglan motubag (nga daw ang tawo makahimo pag-obligar sa bisan unsang butang sa Diyos!). Busa, ang katakos sa Diyos pagpanalangin kanato nag-agad kunohay sa atong pagtuo. Ang Santiago 4: 13-16 tin-aw nga nagsupak niini nga pagtulon-an: “Tan-awa ra, kamo nga manag-ingon, ‘Karon o ugma mangadto kami nianang lungsura ug didto pabilin kamig usa ka tuig ug magpatigayon ug manapi kami;’ samtang ang tinuod mao nga kamo wala masayod mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag ug unya mahanaw lamang.” Layo ra sa pagsultig mga butang nga motungha sa umalabot, wala gani kita masayod kon unsay mahitabo sa ugma o bisan kon buhi pa ba kita nianang tungora.

Inay nga ipanghimug-at ang kamahinungdanon sa bahandi, ang Balaang Kasulatan nagpasidaan batok sa paggukod niini. Ang mga magtutuo, ilabi na ang mga pangulo sa iglesya (Unang Timoteo 3: 3), kinahanglan nga gawasnon gikan sa gugma sa salapi (Mga Hebreohanon 13: 5). Ang gugma sa salapi nagtultol ngadto sa tanang matang sa kadautan (Unang Timoteo 6:10). Si Jesus nagpasidaan, "Pagmatngon! Pagmatngon sa tanang dagway sa kahakog; kay ang kinabuhi sa usa ka tawo wala maglangkob diha sa kadagaya sa iyang mga katigayonan"(Lukas 12:15). Sa lag-it nga kalahian ngadto sa Pulong sa Pagtuo nga nagpahimug-at sa pag-angkon sa salapi ug mga kabtangan niini nga kinabuhi, si Hesus miingon, " Ayaw kamo pagtigum ug mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang tangkob ug ang taya nagakutkot, ug diin ang mga kawatan molungkab ug mangawat” (Mateo 6:19). Ang di mapasig-uli nga mga pagsupak tali sa kauswagan nga pagpanudlo ug sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesu Kristo labing maayong gilakbit-saysay sa mga pulong ni Hesus sa Mateo 6:24, "Dili kamo makaalagad sa Diyos ug sa salapi."

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Balaang Kasulatan mahitungod sa ebanghelyo sa kauswagan?
© Copyright Got Questions Ministries