settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong Nostisismo?

Tubag


Sa pagkatinuod walay Cristohanong Nostisismo, tungod kay ang tinuod nga Cristianismo ug Nostisismo parehong mga eksklusibong mga sistema sa pagtoo. Ang mga prinsipyo sa Nostisismo supak sa kon unsay buot pasabot sa pagka-Cristohanon. Busa, samtang ang ubang mga porma sa Nostisismo mahimong moangkon nga usa ka Cristohanon, sa pagkatinuod sila tuyo nga dili Cristohanon.

Ang Nostisismo lagmit maoylabing makuyaw nga erehiya nga naghulga sa unang iglesya panahon sa unang tulo ka mga siglo. Ingon nga naimpluwensyahan sa mga pilosopo sama nilang Plato, ang Nostisismo nakabase sa duha ka sayop nga mga pasikaran. Una, nagpasiugda kini ug usa ka dualism mahitungod sa espiritu ug butang. Nagapahayag ang mga Nostico nga ang butang daotan sa iyang kinaiyahan ug ang espiritu maayo. Isip resulta niini nga pagpakaingon, ang mga Nostico nagatoo nga ang bisan unsa nga himoon sa lawas, bisan pa ang pinakagrabe nga sala, walay kahulogan tungod kay ang tinuod nga kinabuhi nagalungtad lamang sa espirituhanong ginsakopan.

Ikaduha, ang mga Nostico nagaangkon nga nakabaton ug taas nga kahibalo, “mas taas nga kamatuoran” nga nahibaloan lamang sa pipila mga tawo. Ang Nostisismo naggikan sa Griyego nga pulong nga nosisnga ang buot pasabot “ang paghibalo.” Ang mga Nostico nag-angkon nga nakabaton ug mas taas nga kahibalo, nga dili gikan sa Biblia, apan nakuha sa mistiko nga mas taas nga paglungtad. Ang mga Nostico nagtan-aw sa ilang mga kaugalingon isip usa ka pribiliheyo nga klase gibayaw ibabaw sa tanan pinaagi sa ilang mas taas, mas lawon nga kahibalo sa Dios.

Aron daoton ang alinghuna sa bisan unsang pagkaangay tali sa Cristianismo ug Nostisismo, igo lang itandi sa usa ka tawo ang ilang mga pagtulon-an sa mga pangunang doktrina sa pagtoo. Bahin sa kaluwasan, ang Nostisismo nagatudlo nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi sa pagkuha ug diosnong kahibalo nga maoy nagpalingkawas sa usa ka tawo gikan sa mga ilusyon sa kangitngit. Bisan ilang giangkon nga sila nagsunod ni Hesu Cristo ug sa Iyang orihinal nga mga pagpanudlo, ginasupak sa mga Nostiko si Hesus sa tanang higayon. Walay gisulti si Hesus mahitungod sa kaluwasan pinaagi sa kahibalo, apan pinaagi sa pagtoo diha Kaniya isip Manluluwas gikan sa sala. “Kay tungod sa grasya kamo naluwas, pinaagi sa pagtoo – ug kini dili gikan sa inyong mga kaugalingon, gasa kin isa Dios – dili pinaagi sa mga buhat, aron walay bisan kinsa nga makapanghambog” (Efeso 2:8 – 9). Dugang pa, ang kaluwasan nga ginatanyag ni Cristo walay bayad ug anaa alang sa tanan (Juan 3:16), dili lamang sa pipila ka mga pinili nga nakabaton ug pinasahi nga pagpadayag.

Ang Cristianismo nagapahayag nga aduna lamang usa ka tinubdan sa Kamatuoran ug mao kana ang Biblia, ang nalamdagan, walay kasaypanan nga Pulong sa buhing Dios, ang bugtong dili masayop nga patukoranan sa pagtoo ug pagkinabuhi (Juan 17:17; Ikaduhang Timoteo 3:15 – 17; Hebreo 4:12). Mao kini ang sinulat nga pagpadayag sa Dios ngadto sa katawhan ug dili gayud malabwan sa tawhanong mga panghunahuna, mga alinghuna, mga sinulat, o mga panan-awon. Ang mga Nostico, sa laing bahin, naggamit ug managlahing unang erehiya nga mga sinulat nga nailhan nga Nosticong mga ebanghelyo, usa ka koleksyon sa mga peke nga nagaangkon nga mga “nawalang balasahon sa Biblia.” Maayo na lang gani, ang nahiunang mga amahan sa iglesya halos nagkahiusa sa pagtino niini nga mga Nostikong nilukot nga basahon isip malimbungon nga mga peke nga nagapahayag ug mga mini nga doktrina mahitungod ni Hesus Cristo, sa kauwasan, sa Dios, ug ang uban pang mahinungdanong Cristohanong kamatuoran. Adunay dili maihap nga mga kasumpakian talis a Nostico nga “mga ebanghelyo” ug sa Biblia. Bisan gani sa dihang mokutlo ang gikaingon nga mga Cristohanong Nostico gikan sa Biblia, ilang pang-usbon ang nasulat nga mga bersikulo ug mga bahin sa mga bersikulo aron mabagay sa ilang pilosopiya, usa ka buhat nga hugot nga gidili ug gipasidan-an nga dili himoon sa Kasulatan (Deuteronomio 4:2; 12:32; Panultihon 30:6; Pinadayag 22:18 – 19).

Ang Persona ni Hesu Cristo maoy lain pang bahin diin ang Cristianismo ug ang Nostisismo hilabihan nga nagkalahi. Ang mga Nostico nagatoo nga ang pisikal nga lawas ni Cristo dili tinuod, apan “murag” pisikal ra, ug ang Iyang espiritu mikunsad Kaniya sa Iyang bunyag, apan mibiya Kaniya sa dili pa ang Iyang paglansang sa krus. Ang maong mga panglantaw wala lamang nagguba sa tinuod nga pagkatawo ni Hesus, apan ingon man sa katubsanan, kay dili lamang kinahanglan nga mahimong tinuod nga Dios si Hesus, apan kinahanglan usab niyang mahimong tinuod nga tawo (ug tinuod sa pisikasl) nga tinuod nga nag-antos ug namatay sa krus aron mahimong madaawat nga kapuling sakripisyo alang sa sala (Hebreo 2:14 – 17). Ang biblikanhong panglantaw kang Hesus gipamatud-an ang Iyang hingpit nga pagkatawo ingon man ang Iyang hingpit nga pagkadios.

Ang Nostisismo nakabase sa misteryoso, sabtonon, sugpayon, kinasuloran, emosyonal nga pag-atubang sa kamatuoran nga dili na gayud bag-o. Karaan na kini kaayo, gikan pa kini sa Tanaman sa Eden, diin gihagit ni Satanan ang Dios ug ang mga pulong nga Iyang gisulti ug gikombinser silang Adan ug Eva sa pagsalikway sa Dios ug sa Iyang pulong ug sa pagdawaat sa bakak. Mao gihapon ang Iyang ginahimo karon sa dihang siya “nagbahis sama sa nagngulob nga leyon nagapangita ug tukbonon” (Unang Pedro 5:8). Iya gihapon ginahagit ang Dios ug ang Biblia ug lit-agon sa iyang lawalawa kadtong tanga ug wala masayod sa kasulatan o kadtong nagapangita ug kinaiyanhong kalamdagan aron bation nila ang pagkapinasahi, talagsaon, ug labaw sa uban. Atong sundon si apostol Pablo nga nag-ingon “sulayi ang tanang butang; kupti kon unsa ang maayo” (Unang Tesalonica 5:21), ug ato kining himoon pinaagi sa pagtandi sa tanang butang ngadto sa Pulong sa Dios, ang bugton Kamatuoran.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong Nostisismo?
© Copyright Got Questions Ministries