settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang Cristohanong apolohetiko?

Tubag


Ang Inglis nga pulong “apology” naggikan sa Griyegong pulong nga batakang nagpasabot “paghatag ug depensa.” Hayan ang Cristohanong apolohetiko, maoy siyensya sa paghatag ug depensa sa Cristohanong pagtoo. Daghang mga maduhaduhaon nga nagduda sa paglungtad sa Dios ug/o naga-atake sa pagtoo sa Dios sa Biblia. Daghay mga kritiko ang naga-atake sa lamdag ug pagkawalay sayup sa Biblia. Daghay mga mini nga magtutudlo nga nagapasiugda sa mini nga mga doctrina ug nagalimod sa mga importanteng kamatuoran sa Cristohanong pagtoo. Ang tahas sa Cristohanong apolohetika mao ang pagsumpo niining mga kalihokan ug inay ipataas ang Cristohanong Dios ug ang Cristohanong kamatuoran.

Tingali ang patukoranang bersikulo alang sa Cristohanong apolohetiko mao ang Unang Pedro 3:15, “Apan sa inyong mga kasingkasing igahin si Cristo ingon nga GINOO. Pangandam kanunay paghatag ug tubag sa tanang mangutana kaninyo aron paghatag ug hinungdan sa paglaum nga inyong nabatonan. Apan himoa kini inubanan sa kalumo ug pagtahod …” Walay pasangil alang sa usa ka Cristohanon nga dili gayud makadepensa bisan gamay sa iyang pagtoo. Ang matag Cristohanon kinahanglan makahatag ug makatarunganong pasundayag sa iyang pagtoo diha ni Cristo. Dili matag Cristohanon kinahanglan mahimong batid sa apolohetika. Apan, ang matag Cristohanon, kinahanglan masayod kon unsay iyang gituohan, nganong gituohan niya kini, unsaon pagpakigbahin niini sa uban, ug unsaon pagdepensa niini batok sa mga pagpamakak ug mga pag-atake.

Ang ikaduhang aspeto sa Cristohanong apolohetiko nga sagad dili matagad mao ang ikaduhang bahin sa Unang Pedro 3:15, “apan himoa kini inubanan sa kalumo ug pagtahod …” Ang pagdepensa sa Cristohanong pagtoo gamit ang apolohetiko dili gayud kinahanglan nga apilon ang pagka bastos, kasuko, o pagka walay pagtahod. Samtang nagahimo ug Cristohanong apolohetiko, paningkamotan ta nga mahimong lig-ong sa atong depensa ug sa samang higayon mgahimong susama ni Cristo sa atong pagpasundayag. Kon modaog lagi kita sa debate apan atong gitukmod palayo pa gayud ang maong tawo gikan kang Cristo tungod sa atong kinaiya, giwala nato ang tinuod nga katuyoan sa Cristohanong apolohetika.

Adunay duha ka pangunang pamaagi sa Cristohanong apolohetiko. Ang una, kasagarang nailhan ingon nga klasikal nga apolohetiko, naglakip sa pagpakigbahin sa mga pruweba ug mga pamatuod nga ang Cristohanong mensahe tinuod. Ang ikaduha, nga kasagarang nailhan ingon nga “presuppositional” (nag-unang pangagpas) nga apolohetika, naglakip sa pagpakigharong sa mga nag-unang pangagpas (mga giplano nang daan nga alinghuna, mga pangagpas) luyo sa mga batok sa Cristohanong baroganan. Ang mga tigpasiugda sa duha ka mga pamaagi sa Cristohanong apolohetiko sagad nagadebate kon unsang pamaagi ang labing sangpotanon. Murag mag labing mabungahon kon gamiton ang duha ka mga pamaagi, depende sa tawo ug sa kahimtang.

Ang Cristohanong apolohetiko usa lamang ka pagpasundayag sa usa ka makatarunganong depensa sa Cristohanong pagtoo ug kamatuoran niadtong nagasupak. Ang Cristohanong apolohetiko usa ka kinahanglanong aspeto sa Cristohanong kinabuhi. Kitang tanan gimandoan nga mangandam ug masangkapan sa pagmantala sa ebanghelyo ug depensaan ang atong pagtoo (Mateo 28:18 – 20; Unang Pedro 3:15). Mao kini ang kinauyokan sa Cristohanong apolohetiko.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang Cristohanong apolohetiko?
© Copyright Got Questions Ministries