settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang kahulugan sa usa ka kulto?

Tubag


Kon ang mga tawo makadungog sa pulong nga kulto, sila kasagaran maghunahuna sa usa ka pundok nga nagsimba kang Satanas, naghalad sa mga mananap, o nakig-ambit sa mga yawan-on, kurukunto, ug pagano nga mga ritwal. Apan, sa pagkatinuod, ang usa ka kulto panagsa ra nga malambigit sa maong mga butang. Sa katinuoran, ang usa ka kulto, sa kinalaparang hangkag sa pulong, usa lamang kini ka relihiyosong sistema nga may detalyadong mga seremonyas ug mga kostumbre.

Bisan tuod, kasagaran ang usa ka kulto mas diriyot nga gihubit, ug ang pulong nagtumong sa usa ka matipason nga sekta kansang mga kaanib nagtuis sa lingtunganay nga mga doktrina sa relihiyon. Sa Kristohanong konteksto, ang kahulugan sa usa ka kulto, ilabi na, "maoy usa ka relihiyosong pundok nga naglimud sa usa o labaw pa sa nga pasukaranan sa biblikanhong kamatuoran." Ang usa ka kulto maoy usa ka pundok nga nagatudlo sa mga doktrina nga, kung pagatuohan, makapugong sa usa ka tawo dili luwas. Ang usa ka kulto nag-angkon nga bahin sa usa ka relihiyon, apan kini naglimud sa hinungdanong mga kamatuoran sa maong relihiyon. Busa, ang usa ka Cristohanong kulto molimud sa usa o labaw pa sa mga masukarong kamatuoran sa Kristiyanismo samtang nagpabiling nag-angkon nga Kristohanon.

Ang duha ka labing kasagarang pagtulon-an sa mga Kristohanong kulto mao nga si Hesus dili Diyos ug nga ang kaluwasan dili pinaagi sa pagtoo lamang. Ang paglimod sa pagka-Diyos ni Kristo resulta sa panglantaw nga ang kamatayon ni Hesus dili paigo sa pagbayad alang sa atong mga sala. Ang paglimod sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang resulta sa pagtulun-an nga ang kaluwasan makab-ot pinaagi sa atong mga buhat. Ang mga apostoles nakiglabot sa mga kulto sa unang mga katuigan sa iglesia: pananglitan, gipunting ni Juan ang pagtulon-an sa Gnostisismo sa 1 Juan 4: 1-3. Ang yano nga pasulit ni Juan sa diyosnong doktrina mao nga "si Hesu-Kristo mianhi sa unod" (bersikulo 2) -usa ka direktang panagsumpaki sa Nostikong erehiya (itandi ang Ikaduhang Juan 1: 7).

Ang duha ka pinaka-iladong mga sanglitanan sa mga kulto karon mao ang mga Saksi ni Jehova ug mga Mormons. Ang duha ka mga pundok nag-angkon nga Kristohanon, apan ang duha naglimud sa pagka-Diyos ni Kristo ugang kaluwasan pinaagi sa pagtoo lamang. Ang mga Saksi ni Jehova ug mga Mormons nagtuo sa daghang mga butang nga daw nahiuyon o daw susama sa gitudlo sa Bibliya. Bisan pa, ang kamatuoran nga ilang gilimud ang pagkadios ni Kristo ug nagwali sa usa ka kaluwasan pinaagi sa mga buhat nahisarang kanila ingon nga mga kulto. Daghang mga Saksi ni Jehova, mga Mormon, ug mga kabahin sa ubang mga kulto mga maayong tawo nga tinuod nga nagtuo nga anaa sila sa kamatuoran. Ingon mga Kristohanon, ang atong paglaum ug pag-ampo kinahanglan nga daghan nga mga tawo kansang nalambigit sa mga kulto ang makasakop sa mga bakak ug madani ngadto sa kamatuoran sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo diha kang Hesu Kristo lamang.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang kahulugan sa usa ka kulto?
© Copyright Got Questions Ministries