settings icon
share icon
Pangutana

Unsa man ang bunyag sa Balaang Espiritu?

Tubag


Ang bunyag sa Balaang Espiritu mahimong hubitun ingon sa maong buhat diin ang Espiritu sa Dios nagbutang sa magtotoo ngadto sa panaghiusa kang Kristo ug ngadto sa panaghiusa uban sa laing mga magtutuo diha sa lawas ni Cristo sa takna sa kaluwasan. Ang bunyag sa Balaang Espiritu gitagna ni Juan Magbubunyag (Markos 1: 8) ug ni Jesus sa wala pa Siya mikayab ngadto sa langit: “kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo" (Buhat 1:5). Kini nga saad natuman sa adlaw sa Pentecostes (Buhat 2: 1-4); sa unang higayon, ang mga tawo dumalayong gipuy-an sa Balaang Espiritu, ug nagsugod ang iglesia.

Ang Unang Mga Taga-Corinto 12: 12-13 maoy ang nataliwad-ang tudling sa Bibliya bahin sa bunyag sa Balaang Espiritu: “Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan-- mga Judio o mga Gresyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas-- nabautismo ngadto sa usa ka lawas; ug kitang tanan gipatuhop ug usa ka Espiritu” (1 Korinto 12:13). Pamatikdi nga kitang "tanan" nabunyagan pinaagi sa Espiritu-ang tanang magtutuo nakadawat sa bunyag, samag kahulogan sa kaluwasan, ug kini dili usa ka pinasahi nga kasinatian alang sa lamang sa pipila. Samtang ang Roma 6: 1-4 wala maghisgot ilabi na sa Espiritu sa Dios, kini hinuon naghulagway sa pagkabutang sa magtotoo sa atubangan sa Dios sa pinulongan nga susama sa tudling sa 1 Corinto: “Nan, unsa may atong ikasulti? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron modagaya ang grasya? Palayo kana! Kita nga namatay na ngadto sa sala, unsaon man nato sa pagpakabuhi pa diha niana? Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismohan ngadto kang Cristo Jesus gibautismohan man ngadto sa iyang kamatayon? Busa, pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon, aron nga maingon nga si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managgawi diha sa kabag-o sa kinabuhi.”

Ang mosunod nga mga katinuoran gikinahanglan aron sa pagtabang pagpalig-on sa atong pagsabot sa bunyag sa Espiritu: Una, ang 1 Mga Taga-Corinto 12:13 tatawng nag-ingon nga ang tanang nabunyagan, ingon nga ang tanang gihatagan sa Espiritu aron imnon (ang panagpuyo sa Espiritu). Ikaduha, wala sa Kasulatan nga ang mga magtutuo giingnan nga magpabunyag uban sa, sa o pinaagi sa Espiritu, o sa bisan unsa nga hangkag sa pagpangita sa bunyag sa Espiritu Santo. Kini nagpakita nga ang tanang magtutuo adunay ingon-niini nga kasinatian. Ikatulo, ang Efeso 4: 5 daw nagtumong sa bunyag sa Espiritu. Kon mao kini ang kaso, ang bunyag sa Espiritu mao ang kamatuod alang sa matag magtotoo, sama sa "usa ka pagtuo" ug "usa ka Amahan.”

Sa panapos, ang bunyag sa Balaang Espiritu nagabuhat sa duha ka mga butang, 1) kini nagasumpay kanato sa sa lawas ni Cristo, ug 2) nga kini nagapahinabo sa atong duyog-paglansang sa krus uban kang Cristo. Isip diha sa Iyang lawas nagpasabot nga kita nabanhaw uban Kaniya sa kabag-o sa kinabuhi (Taga-Roma 6: 4). Kinahanglan unya natong gamiton ang atong mga espirituhanong gasa aron sa pagpabilin sa lawas nga naglihok sa husto nga paagi sumala sa gipahayag diha sa konteksto sa 1 Mga Taga-Korinto 12:13. Ang pagsinati sa usa ka bunyag sa Espiritu nagsilbing kapasikaran alang sa pagtipig sa panaghiusa sa iglesya, ingon sa konteksto sa Mga Taga Efeso 4: 5. Isip nakig-uban kang Kristo diha sa Iyang kamatayon, paglubong, ug pagkabanhaw pinaagi sa bunyag sa Espiritu nagatukod sa kapasikaran alang sa atong panagbulag gikan sa gahum sa panagpuyo sa sala ug sa atong panaw sa bag-ong kinabuhi (Taga-Roma 6: 1-10; Mga Taga Kolosas 2:12).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa man ang bunyag sa Balaang Espiritu?
© Copyright Got Questions Ministries