settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang ateyismo?

Tubag


Ang ateyismo maoy panglantaw nga walay Diyos. Ang ateyismo dili usa ka bag-ong kalamboan. Ang Salmo 14: 1, gisulat ni David duol 1000 BC, naghisgot sa ateyismo: “Ang buangbuang diha sa iyang kasingkasing miingon: Walay Dios.” Ang mga bag-ong estadistika nagpakita nga nagkadaghan ang mga tawo nga nag-angkon nga mga ateyista, kutob diyes (10) porsyento sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Busa nganong mas daghang tawo ang nahimong mga ateyista? Ang ateyismo ba tinuoray nga kataronganong baruganan ingon sa ginaangkon sa mga ateyista?

Nganong ang ateyismo anaa man gyud? Nganong dili naman lamang ipadayag sa Diyos ang Iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, pagpamatuod nga Siya anaa? Sa walay sipyat kung ang Diyos mopakita lang, ang nagdagang panghunahuna, nga ang tanan motuo Kaniya! Ang suliran dinhi mao nga dili tinguha sa Diyos nga patoohon lang ang mga tawo nga Siya anaa. Maoy tinguha sa Diyos nga ang mga tawo motuo Kaniya pinaagi sa pagsalig (Ikaduhang Pedro 3: 9) ug modawat pinaagi sa pagsalig sa Iyang gasa sa kaluwasan (Juan 3:16). Ang Diyos sa tin-aw nagpakita sa Iyang pagka-anaa sa makadaghan sa Daang Tugon (Genesis 6-9; Exodo 14: 21-22; 1 Mga Hari 18: 19-31). Mitoo ba ang mga tawo nga adunay Diyos? Oo. Mitalikod ba sila sa ilang dautang mga dalan ug misunod sa Diyos? Wala. Kung ang usa ka tawo dili andam nga modawat sa pagka-anaa sa Diyos pinaagi sa pagtoo, nan siya (ma-lalaki man o ma-babaye) dili gayud andam sa pagdawat ni Hesu Kristo isip Manluluwas pinaagi sa pagtoo (Efeso 2: 8-9). Maoy tinguha sa Diyos nga ang mga tawo mahimong mga Kristohanon, dili lamang mga teistiko (kadtong nagtuo nga adunay Diyos).

Ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato nga ang pagka-anaa sa Diyos kinahanglan dawaton pinaagi sa pagtoo. Ang Hebreohanon 11: 6 nagpahayag,” Ug kon walay pagtoo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Diyos kinahanglan motuo sa Iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra sa mga magapangita kaniya.” Ang Balaang Kasulatan nagpahinumdom kanato nga kita bulahan kon kita motuo ug mosalig sa Diyos pinaagi sa pagtoo: “Ug si Hesus miingon kaniya, "Mitoo ba ikaw tungod kay nakita mo Ako? Bulahan kadtong wala makakita, ngani nanagpanoo.”

Ang pagkaanaa sa Diyos kinahanglan nga dawaton pinaagi sa pagtoo, apan wala kini magpasabut nga ang pagtuo sa Diyos dili katarunganon. Adunay daghang maayong mga lantugi alang sa pagkaanaa sa Diyos. Ang Balaang Kasulatan nagtudlo nga ang paglungtad sa Diyos tin-aw nga makita sa uniberso (Salmo 19: 1-4), sa kinaiyahan (Roma 1: 18-22), ug sa atong mga kasingkasing (Ecclesiastes 3:11). Sa tanan nga nabatbat, ang pagka-anaa sa Diyos dili mapamatud-an; kini kinahanglan nga dawaton pinaagi sa pagtuo.

Sa samang higayon, nagkinahanglan usab ug ingon ka dakong pagsalig aron sa pagtuo sa ateyismo. Aron makahimo sa hingpit nga pahayag nga "walay Diyos" maoy pag-angkon sa hingpit nga pagkahibalo sa tanang butang nga mahibal-an mahitungod sa tanang butang ug nga na bisan asa na sa uniberso ug nasaksihan ang tanang angay nga makit-an. Siyempre, walay ateyista ang makahimo niini. Hinuon, mao gayud kana ang ilang gipangangkon sa dihang sila nag-ingon nga wala gayuy Diyos. Ang mga ateyista dili makapamatuod nga ang Diyos wala, sama pananglit, magpuyo sa kinataliwad-an sa adlaw, o ubos sa mga panganod sa Jupiter, o sa pipila ka layo nga nebula. Sanglit kadtong mga dapita lapas na sa atong kapasidad sa pagpaniid, dili kini makapamatuod nga wala molungtad ang Diyos. Nagkinahanglan ug ingon ka dakong pagtoo aron mahimong usa ka ateyista sama sa pagkahimong usa ka teistiko.

Ang ateyismo dili kapamatud-an, ug ang pagka-anaa sa Diyos kinahanglan dawaton pinaagi sa pagsalig. Dayag nga ang mga Kristohanon kusganong mitoo nga adunay Diyos, ug miangkon nga ang pagka-anaa sa Diyos usa ka butang sa pagtoo. Sa samang higayon, gisalikway nato ang ideya nga ang pagtuo sa Diyos dili katarunganon. Nagtuo kita nga ang pagka-anaa sa Diyos tin-aw nga makita, maigmat nga mapamatian, ug napamatud-ang mapilosopikanhon ug makaalamdagon nga kinahanglanon. “Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Diyos; Ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, Ug ang gabii ngadto sa gabii nagapadayag ug kinaadman. Walay sinultihan ni pinulongan; Ang ilang tingog dili hidunggan. Sa tibook nga yuta migula ang ilang latid, Ug sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw” (Salmo 19:1 – 4).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang ateyismo?
© Copyright Got Questions Ministries