settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang agnostisismo?

Tubag


Ang agnostisismo maoy panglantaw nga ang pagkaanaa sa Diyos dimahimo nga mailhan o mapamatud-an. Ang pulong "agnostiko" nagpasabut nga "walay kahibalo." Ang agnostisismo usa ka maalamong katinuorang hulag sa ateyismo. Ang ateyismo nag-angkon nga ang Diyos wala maglungtad-usa ka dili kapamatud-ang baruganan. Ang agnostisismo nangatarungan nga ang pagka-anaa sa Diyos dimahimo nga kapamatud-an o dili kapamatud-an, nga dimahimo nga mahibal-an kung adunay Diyos o wala. Niining bahina, husto ang agnostisismo. Ang paglungtad sa Diyos dimahimo nga mahibal-an o dili kapamatud-an agad sa kasinatian.

Ang Balaang Kasulatan nagsulti kanato nga kinahanglan atong dawaton pinaagi sa pagtoo nga adunay Diyos. Ang Hebreohanon 11: 6 nag-ingon nga kon walay pagtoo, “dili gayud mahimo ang pagpahimuot Kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Diyos kinahanglan motuo sa Iyang pagkaanaa ug nga Siya magabalus ra sa mga magapangita Kaniya.” Ang Diyos espiritu (Juan 4:24) busa dili Siya makita o mahikap. Gawas kon ang Diyos mopil pagpadayag sa Iyang Kaugalingon, Siya tagolilong sa atong mga igbalati (Roma 1:20). Ang Balaang Kasulatan nagpahayag nga ang pagkaanaa sa Diyos tin-aw nga makita sa uniberso (Salmo 19: 1-4), mabati diha sa kinaiyahan (Roma 1: 18-22), ug gipamatuud sa atong kaugalingon nga kasingkasing (Ecclesiastes 3:11).

Ang mga agnostiko dili buot nga mohimo’g pagpili alang sa o batok sa pagka-anaa sa Diyos. Mao kini ang sukaranong "lakang sa koral" nga baruganan. Ang mga Teistiko nagtuo nga adunay Diyos. Ang mga ateistiko nagtuo nga walay ang Diyos. Ang mga agnostiko nagtuo nga dili kita angay nga motuo o dili motuo sa pagka-anaa sa Diyos, tungod kay dimahimo nga mahibal-an ang bisan asa nianang duha.

Alang sa pagatarungan, isalikway ‘ta ang tin-aw ug dili ikalimud nga mga pamatuod sa pagka-anaa sa Diyos. Kung atong ibutang ang mga baruganan sa teismo ug agnostisismo sa tumbas nga sukalo, asa may mas "masabut" aron makapatuo bahin sa kahimoan sa kinabuhi human sa kamatayon? Kung walay Diyos, ang mga teistiko ug mga agnostiko pulos mohunong nga maglungtad kung sila mamatay. Kon adunay Diyos, ang mga teistiko ug mga agnostiko adunay Usa kinsa sila manubag sa dihang sila mamatay. Gikan niining panglantaw, matin-aw nga kini naghatag dugang "may kahulugan" ang pagka-teistik kaysa pagka-agnostiko. Kung wala niining baruganan ang kapamatud-an o dili kapamatud-an, daw maalamon nga paningkamutan ang ganid nga pagsusi sa baruganan nga aduna unya’y usa ka walay katapusan ug madumalayong angayan nga sangpotanan sa tumoy.

Naandan na nga magduhaduha. Daghang mga butang sa kalibutan nga wala nato masabti. Kasagaran, ang mga tawo nagduhaduha sa pagka-anaa sa Diyos tungod kay wala sila makasabut o makauyon sa mga butang nga Iyang ginabuhat ug gitugot. Apan, ingon nga may kinutuban nga mga tawo kita dili magdahum nga makasabut sa usa ka walay kinutuban nga Diyos. Ang Roma 11: 33-34 nag-ingon, “O ang kahilabihan gayud sa kadagaya ug sa kaalam ug sa kahibalo nga iya sa Diyos! Pagkadili matugkad sa Iyang mga paghukom ug pagkadili matukib sa Iyang mga paagi! "Kay kinsa bay nasayud sa hunahuna sa GINOO, o kinsa bay Iyang magtatambag?"” Kinahanglan kitang motuo sa Diyos pinaagi sa pagtuo ug mosalig sa Iyang mga pamaagi pinaagi sa pagsalig. Ang Dios andam ug magustanon sa pagpadayag sa Iyang Kaugalingon sa talagsaong mga paagi niadtong motuo Kaniya. Deuteronomio 4:29 nagpahayag, “Apan gikan didto mangita kamo sa GINOO nga imong Diyos, ug hikaplagan nimo Siya, sa diha nga pangitaon mo Siya sa bug-os mong kasingkasing, ug sa bug-os mong kalag.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang agnostisismo?
© Copyright Got Questions Ministries