settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je Bog dopustio poilgamiju/bigamiju u Bibliji?

Odgovor


Pitanje poligamije je zanimljivo po tome što mnogi ljudi danas vide poligamiju kao nemoralnu, dok je Biblija nigdje ekspilicitno ne osuđuje. Prvi primjer poligamije/bigamije u Bibliji je bio Lamekov, u Postanku 4:19: “Lamek uze sebi dvije žene”. Nekoliko uglednih ljudi u Starom Zavjetu su bili poligamisti. Abraham, Jakov, David, Solomon i još neki, su imali po nekoliko žena. U 2. Samuelovoj, Bog, govoreći kroz proroka Natana, kaže da, ako Davidove žene i konkubine nisu dovoljne, daće mu još više. Solomon je imao 700 žena i 300 konkubina (u suštini, žene nižeg statusa), prema 1. Kraljevima 11:3. Kako mi da se postavimo prema ovim primjerima poligamije u Starom Zavjetu? Postoje tri pitanja na koja treba da se odgovori: 1) Zašto je Bog dozvolio poligamiju u Starom Zavjetu? 2) Kako Bog gleda na poligamiju danas? 3) Zašto se to promijenilo?

1) Zašto je Bog dopustio poligamiju u Novom Zavjetu? Biblija to specifično ne kaže. Dok možemo da nagađamo zašto Bog šuti u vezi toga, postoji nekoliko ključnih faktora koje možemo uzeti u obzir. Prvo, uvijek je postojalo više žena nego muškaraca na svijetu. Sadašnje statistike pokazuju da otprilike 50.5 posto svjetske populacije su žene, dok muškarci čine ostalih 49.5 posto. Pretpostavljajući da je takav odnos postotka bio i u antičko doba, ako to umnožimo sa milionima ljudi, zaključićemo da je postojalo hiljade žena više od muškaraca. Drugo, ratovi u to doba su bili posebno brutalni, sa ogromnom stopom smrtnosti. Posljedica je bila još veći broj žena nego muškaraca. Treće, tokom patrijarhalnog društva, bilo je skoro nemoguće za ženu da se sama izdržava. Žene su često bile neobrazovane i neobučene. Oslanjale su se na svoje očeve, braću i muževe da provide i zaštite ih. Neudata žena je često završavala u prostituciji ili ropstvu. Značajna razlika u broju muškaraca i žena je stavljala mnoge žene u neželjenu situaciju.

Dakle, izgleda da je Bog dozvolio poligamiju kako bi zaštitio žene i providio za njih, ako nisu mogle naći muža na drugi način. Ljudi su uzimali više žena i služili im kao onaj koji se brine i sve ih štiti. Iako to definitivno nije idealna situacija, život u poligamnom domaćinstvu je bio bolji od alternativa kao što su prostitucija, ropstvo ili glad. Osim brige i zaštite, poligamija je omogućavala brže širenje čovječanstva, ispunjavajući Božiju zapovijed da “rađamo i množimo se, da se raširimo na zemlji i namnožimo na njoj” (Postanak 9:7). Čovjek može da oplodi više žena u istom periodu, prouzrokujući time da čovječanstvo raste brže nego ako bi svaki čovjek imao dijete godišnje.

2) Kako Bog danas gleda na poligamiju? Čak i ako dozvoljava poligamiju, Biblija predstavlja monogamiju kao najbližu Božijem idealu za brak. Ona kaže da je Božija prvobitna namjera bila da se čovjek ženi samo jednom ženom: “Zato ostavlja muž oca i majku i prianja za ženu (ne žene) svoju, i budu jedno tijelo (ne tijela)” (postanak 2:24). Iako ovaj stih prije opisuje šta je brak, nego koliko je osoba uključeno u njega, upotreba jednine je uočljiva. U Ponovljenom zakonu 17:14-20, Bog kaže da kraljevi ne bi trebalo da imaju mnogo žena (ili da gomilaju konje i zlato). Iako se ovo ne može tumačiti kao zapovijed da kraljevi moraju biti monogami, može se razumjeti kao izjava da mnogo žena prouzrokuje problem. To jasno vidimo u Salomonovom životu (1. Kraljevima 11:3-4).

U Novom Zavjetu, 1. Timoteju 3:2, 12 i Titu 1:6 navode “muž jedne žene” kao jednu od kvalifikacija za duhovnog vođu. Postoje neke debate o tome šta to specifično znači. Taj izraz se može bukvalno prevesti kao “muškarac jedne žene”. Bilo da se ovaj izraz odnosi samo na poligamiju ili ne, ni na koji način poligamist ne može biti “muškarac jedne žene”. Iako se ovo odnosi na poziciju duhovnog vođstva, trebalo bi da se primijeni jednako na sve kršćane. Zar ne bi svi kršćani trebalo da budu “besprijekorni…trijezni, razboriti, pristojni, gostoljubivi, sposobni poučavati, ne odani piću, ne nasilni, nego krotki, ne svadljivci, ne lakomi” (1. Timoteju 3:2, 3)? Ako smo pozvani na svetost (1. Petrova 1:16) i ako su ovi standardi sveti za vođe i đakone, onda su sveti za sve.

Efežani 5:22-33 govore o odnosu između muževa i žena. Kad se nešto odnosi na muža (jednina), tada se spominje žena (jednina). “Jer je muž glava ženi (jednina)… Tko ljubi svoju ženu (jednina), sebe samoga ljubi. Zato će muškarac ostaviti sog oca i majku, i prionut će za ženu svoju (jednina), I bit će njih dvoje jedno tijelo… Među vama neka svaki pojedini muž ljubi svoju ženu (jednina) kao sebe samoga; a žena (jednina) neka poštuje svojega muža (jednina)!” I dok neki slični stihovi u Kološanima 3:18-19 govore o muževima i ženama u množini, jasno je da se Pavao obraća svim muževima i ženama među Kološkim vjernicima, ne govoreći da muž može imati više žena. Kao poređenje, Efežani 5:22-33 specifično opisuju bračni odnos. Da je poligamija dozvoljena, čitava ilustracija Kristovog odnosa prema svom Tijelu (crkvi) i odnosu između muža i žene bi se poništila.

3) Zašto se to promijenilo? To nema puno veze s tim da je Bog zabranio nešto što je ranije dopustio, nego sa tim da je obnovio brak prema svom prvobitnom planu. Ako se vratimo unazad do Adama i Eve, vidimo da poligamija nije bila Božija prvobitna namjera. Izgleda da je dozvolio kako bi riješio problem, ali to nije bilo idealno rješenje. U mnogim modernism društvima ne postoji apsolutno nikakva potreba za poligamijom. U većini kultura danas, žene su u stanju da se brinu o sebi i zaštite se – a time se uklanja jedini “pozitivni” aspekt poligamije. Dalje, u većini današnjih zemalja je poligamija nezakonita. Jedini izuzetak kad je u Pismu dopušteno kršiti zakon je kad je on kontradiktoran Božijim zapovijedima (Djela 5:29). Pošto Bog samo dopušta poligamiju, ali je ne zapovijeda, zakon koji je zabranjuje bi trebalo da se drži.

Postoje li neke situacije u kojima bi se danas dozvolila poligamija? Moguće, ali je neshvatljivo da u tom slučaju ne bi postojalo nijedno drugo moguće rješenje. Radi aspekta braka koji podrazumijeva “jedno tijelo”, potrebe za jedinstvom i harmonijom u istom, i radi nedostatka pravog razloga za poligamiju, naše čvrsto uvjerenje je da ona ne služi Bogu na čast i da nije Njegov dizajn za brak.

EnglishVrati se na bosansku stranu

Zašto je Bog dopustio poilgamiju/bigamiju u Bibliji?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries