Kako mogu da odolim iskušenju?


Pitanje: Kako mogu da odolim iskušenju?

Odgovor:
Pismo nam kaže da se svi mi suočavamo sa iskušenjima. Prva Korinćanima 10:13 kaže: "Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske". Vjerovatno nam ovo pruža malo ohrabrenja, jer često osjećamo kao da se svijet sručio samo na nas, a da su drugi imuni na iskušenja. Rečeno nam je da je i Krist bio kušan: "Jer nemamo velikoga svećenika, koji se ne bi mogao sažaliti s naših slaboća, nego koji je u svemu iskušan kao i mi, osim grijeha" (Hebrejima 4:15).

Odakle, onda, iskušenja dolaze? Kao prvo, ne dolaze od Boga, iako ih On dopušta. Jakov 1:13 kaže: "jer Bog ne može biti kušan na zlo, a on ne kuša nikoga". U prvom poglavlju Joba vidimo da je Bog dozvolio Sotoni da ga iskuša, ali uz određena ograničenja. Sotona tumara zemljom kao lav, tražeći koga da proždere (1. Petrova 5:8). Deveti stih nam kaže da mu se odupremo, znajući da i drugi kršćani podnose njegove napade. Po ovim citatima možemo da znamo da iskušenja dolaze od Sotone. U Jakovu 1:14 vidimo da ona isto tako potiču i od nas. Iskušani smo "vlastitom požudom, koja nas vuče i mami" (14. stih). Mi sebi dozvoljavamo da imamo određene misli, da idemo na mjesta na koja ne bismo smjeli i donosimo odluke zasnovane na našoj požudi koja nas vodi u iskušenje.

Kako se onda odupremo iskušenjima? Najprije se moramo prisjetiti primjera kada je Sotona kušao Isusa u pustinji, u Mateju 4:1-11. Svako od sotonskih iskušenja se susrelo sa istim odgovorom: "Pisano je", nakon čega je slijedio stih iz Pisma. Ako je Sin Božiji koristio Riječ Božiju da djelotvorno okonča iskušenja – za šta znamo da je djelovalo jer, nakon tri bezuspješna pokušaja, "Tada ga ostavi đavo" (11. stih) – koliko više mi treba da je koristimo kako bismo odbili vlastita iskušenja? Svi naši napori da se odupremo će biti slabi i nedjelotvorni ako nisu osnaženi Duhom Svetim postojanim čitanjem, proučavanjem i razmišljanjem o Riječi. Na ovaj način ćemo biti "promijenjeni obnovljenjem uma svoga" (Rimljanima 12:2). Ne postoji drugo oružje protiv iskušenja osim "mača Duha, koji je Riječ Božija" (Efežanima 6:17). Kološanima 3:2 kaže: "Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji". Ako su naši umovi ispunjeni posljednjim TV emisijama, muzikom i svim ostalim što naša kultura ima da ponudi, bićemo bombardovani porukama i slikama koje neizbježno vode u grešnu požudu. Ali ako su nam misli pune veličanstvom i svetošću Božijom, Kristovim saosjećanjem i ljubavlju, a njihov sjaj je ocrtan u Njegovoj savršenoj Riječi, vidjećemo da se naš interes za požudama svijeta smanjuje i nestaje. Ali bez uticaja Riječi na naše umove, otvoreni smo za bilo šta što Sotona želi da baci na nas.

Ovo je, znači, jedini način da čuvamo svoja srca i umove, kako bismo držali izvore iskušenja podalje od sebe. Sjetimo se Kristovih riječi Njegovim učenicima, u vrtu u noći Njegove izdaje: "Bdijte i molite se, da ne padnete u napast; jer je duh voljan, ail je tijelo slabo" (Matej 26:41). Većina kršćana ne bi otvoreno željela da skoči u grijeh, a ipak ne možemo da se odupremo upadanju u iste, jer naše tijelo nije dovoljno jako za to. Stavljamo sebe u situacije sa požudnim strastima, ili punimo svoje umove time, a to nas vodi u grijeh.

Mi treba da obnovimo svoje umove, kako nam je rečeno u Rimljanima 12:1-2. Ne smijemo više da razmišljamo kako ovaj svijet razmišlja, ili hodamo na isti način na koji on hoda. Izreke 4:14-15 nam kažu: "Ne stupaj na stazu bezbožnika i ne hodaj putem zlikovaca! Bježi od njega, nemoj ići po njemu; ukloni mu se i prođi ga!" Mi treba da izbjegavamo put svijeta koji nas vodi u iskušenje, jer je naše tijelo slabo. Lako smo odnešeni sopstvenom požudom.

Matej 5:29 sadrži jedan odličan savjet. "Ako te dakle sablažnjava oko tvoje desno, iskopaj ga i baci ga od sebe, jer je bolje z ate, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao". To zvuči žestoko! Grijeh je žestok! Isus ne kaže da mi bukvalno treba da uklonimo dijelove tijela. Iskopati oko je drastičan potez, a Isus nas uči da, ako je neophodno, trebalo bi da se preduzmu drastične mjere kako bi se izbjegao grijeh.

English


Vrati se na bosansku stranu
Kako mogu da odolim iskušenju?