Šta je moralna teologija?


Pitanje: Šta je moralna teologija?

Odgovor:
Moralna teologija je izraz korišten od strane Rimokatoličke crkve, da opiše proučavanje Boga iz perspektive toga na koji način čovjek mora da živi, kako bi zadobio prisustvo ili naklonost Božiju. Dok se dogmatska teologija bavi učenjem ili zvaničnom doktrinom Rimokatoličke crkve, moralna teologija se bavi ciljem života i time kako se on postiže. Dakle, cilj ili svrha moralne teologije je, jednostavno rečeno, da odredi kako bi čovjek trebalo da živi.

Moralna teologija razmatra stvari kao što su sloboda, savjest, ljubav, odgovornost i zakon. Ona teži da postavi osnovne principe koji bi pomogli pojedincima da naprave ispravne odluke i da se suoče sa detaljima svakodnevnog života, na način koji je u skladu sa crkvenom dogmatskom teologijom. Moralna teologija je u osnovi ekvivalent Rimokatoličke crkve sa onim što Protestanti obično nazivaju kršćanskom etikom. Ona se bavi širokim pitanjima života i pokušava da odredi šta to znači živjeti kao rimokatolički kršćanin. Moralna teologija susreće različite metode moralnog rasuđivanja, definicije ispravnog i pogrešnog, dobrog i zlog, grijeh i vrlinu, itd.

English


Vrati se na bosansku stranu
Šta je moralna teologija?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga