Šta je osnivanje crkve?


Pitanje: Šta je osnivanje crkve?

Odgovor:
Osnivanje crkve je ustanovljivanje organizovanog tijela vjernika na novoj lokaciji. Proces osnivanja crkve uključuje evangelizaciju, učeništvo novih vjernika, obuku crkvenih vođa i organizaciju crkve prema novozavjetnom modelu. Obično taj proces uključuje pisanje crkvenog ustava i/ili doktrinalne izjave, kao i nalaženje mjesta gdje će se vjernici sastajati, ili kupovina zemljišta na kojem će se podići nova zgrada.

Osnivanje crkve je poseban fokus unutar šireg rada "misija". Oni koji osnivaju crkvu su misionari koji usredotoče svoj napor na propovijedanje i naučavanje Riječi Božije. Drugi misionari koji su specijalizovali određeno znanje možda neće biti zvanično smatrani "osnivačima crkve", ali oni služe u važnim stvarima onima koji to jesu. Takvi misionari koji podržavaju druge uključuju radijske voditelje, pilote, štampare, prevodioce Biblije i medicinsko osoblje.

Krajnji cilj većine osnivača crkava je da proslave Gospoda u zajednici time što će zasnovati nezavisno tijelo vjernika koje samostalno raste. Jednom kada je ovaj cilj dosegnut i kada je crkva sposobna da stoji sama za sebe, njen osnivač će se obično povući u drugu zajednicu i tamo započeti isti proces ponovo.

Fokus osnivanja crkve je biblijski. Kako je apostol Pavle putovao cijelim područjem, uvijek je pokušavao da provede dovoljno vremena u svakom gradu, kako bi ustanovio lokalno tijelo vjernika i obučio vođstvo (Djela 14:21-23). Kasnije bi pokušao da ponovo posjeti te crkve, da ih učvrsti i ohrabri u vjeri (Djela 15:41; 1. Solunjanima 3:2). Crkve koje je on ustanovio bi zatim i same poslale misionare, tako da se rad osnivanja crkava nastavljao (1. Solunjanima 1:8).

English
Vrati se na bosansku stranu
Šta je osnivanje crkve?