Ko su bili autori biblijskih knjiga?


Pitanje: Ko su bili autori biblijskih knjiga?

Odgovor:
U krajnjem smislu, iznad svih ljudskih autora, Bibliju je napisao Bog. 2. Timoteju 3:16 nam kaže da je Biblija “nadahnuta” od Boga. On je nadgledao ljude koji su pisali Bibliju tako da, iako su koristili svoj sopstveni stil i osobnost, ipak su zapisivali tačno ono što je Bog namjerio. Biblija nije bila diktirana od strane Boga, nego je bila savršeno vođena i potpuno inspirisana od Njega.

Ljudskim jezikom rečeno, Bibliju je napisalo oko 40 ljudi različitih pozadina, u rasponu od 1500 godina. Izaija je bio prorok, Ezra sveštenik, Matej je bio carinik, Ivan ribar, Pavle je pravio šatore, Mojsije je bio pastir, Luka doktor. Uprkos tome što su je napisali različiti autori u rasponu od 15 vijekova, Biblija nema kontradiktornosti u sebi, niti sadrži ikakve greške. Autori iznose različite perspektive, ali svi oni objavljuju istog jedinog pravog Boga i isti put spasenja – Isusa Krista (Ivan 14:6; Djela 4:12). Nekoliko biblijskih knjiga specifično navode autora, kao i datum kad je knjiga otprilike napisana:

Postanak, Izlazak, Levitski zakonik, Brojevi, Ponovljeni zakon = Mojsije - 1400 p.n.e.
Jošua = Jošua - 1350 p.n.e.
Suci, Ruta, 1. Samuelova, 2. Samuelova = Samuel/Natan/Gad - 1000 - 900 p.n.e.
1. Kraljevima, 2. Kraljevima = Jeremija - 600 p.n.e.
1. Ljetopisa, 2. Ljetopisa, Ezra, Nehemija = Ezra - 450 p.n.e.
Estera = Mordokaj – 400 p.n.e.
Job = Moses - 1400 p.n.e.
Psalmi = nekoliko različitih autora, najviše David - 1000 - 400 p.n.e.
Izreke, Propovjednik, Pjesma nad pjesmama = Solomon - 900 p.n.e.
Izaija = Izaija - 700 p.n.e.
Jeremija, Tužaljke = Jeremija - 600 p.n.e.
Ezekiel = Ezekiel - 550 p.n.e.
Daniel = Daniel - 550 p.n.e.
Hošea = Hošea - 750 p.n.e.
Joel = Joel - 850 p.n.e.
Amos = Amos - 750 p.n.e.
Obadija = Obadija - 600 p.n.e.
Jona = Jona - 700 p.n.e.
Mihej = Mihej - 700 p.n.e.
Nahum = Nahum - 650 p.n.e.
Habakuk = Habakuk - 600 p.n.e.
Sefanija = Sefanija - 650 p.n.e.
Hagaj = Hagaj - 520 p.n.e.
Zaharija = Zaharija - 500 p.n.e.
Malahija = Malahija - 430 p.n.e.
Matej = Matej – 55 g.n.e.
Marko = Ivan Marko – 50 g.n.e.
Luka = Luka – 60 g.n.e.
Ivan = Ivan – 90 g.n.e.
Djela = Luka – 65 g.n.e.
Rimljani, 1. Korinćanima, 2. Korinćanima, Galaćanima, Efežanima, Fipipljanima, Kološanima, 1. Solunjanima, 2. Solunjanima, 1. Timoteju, 2. Timoteju, Titu, Filemonu = Pavao – 50-70 g.n.e
Hebrejima = nepoznato, najvjerovatnije Pavao, Luka, Barnaba ili Apolos – 65 g.n.e.
Jakovljeva = Jakov – 45 g.n.e.
1. Petrova, 2. Petrova = Petar – 60 g.n.e.
1. Ivanova, 2. Ivanova, 3. Ivanova = Ivan – 90 g.n.e.
Judina = Juda – 60 g.n.e.
Otkrivenje = Ivan – 90 g.n.e.

English
Vrati se na bosansku stranu
Ko su bili autori biblijskih knjiga?