Kojih je sedam zadnjih izjava Isus Krist izrekao na križu i šta su one značile?


Pitanje: Kojih je sedam zadnjih izjava Isus Krist izrekao na križu i šta su one značile?

Odgovor:
Ovo je zadnjih sedam izjava koje je Isus Krist izrekao na križu (ne po određenom redu):

(1) Matej 27:46 nam kaže da je oko devetoga časa Isus zavapio jakim glasom, govoreći: “Eli, Eli, lama sabaktani?”, što znači “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?” Ovdje Isus izražava svoje osjećanje napuštenosti, jer je Bog stavio grijehe svijeta na Njega – i radi toga, Bog je morao da se “okrene” od Isusa. Kako je osjećao taj teret grijeha, Isus je iskusio odvojenost od Boga, samo u tom času u cijeloj vječnosti. To je također bilo ispunjenje proročke izjave u Psalmu 22:1.

(2) “Oče, oprosti im; jer ne znaju što čine!” (Luka 23:34) Oni koji su razapeli Isusa nisu bili svjesni svega što je to obuhvatalo, jer ga nisu prepoznali kao Mesiju. Njihovo neznanje božanske istine nije značilo da su zaslužili oproštenje, a Kristova molitva usred njihovog podrugivanja je izraz beskonačnog saosjećanja božanske milosti.

(3) “Zaista, kažem ti: Danas ćeš još biti sa mnom u raju!” (Luka 23:43). Ovom izjavom Isus uvjerava jednog od kriminalaca na križu da će, kad umre, biti sa Njim u nebu. To je bilo zagarantovano jer je, iako u času svoje smrti, zločinac izrazio svoju vjeru u Isusa, prepoznajući ga ko On jeste (Luka 23:42).

(4) “Oče, u tvoje ruke predajem svoj duh!” (Luka 23:46). Ovdje Isus voljno predaje svoj duh u Očeve ruke, ukazujući na to da će umrijeti i da je Bog prihvatio Njegovu žrtvu. On je “samoga sebe prinio neokaljana Bogu” (Hebrejima 9:14).

(5) “Ženo, evo ti sina!” i “Evo ti majke!” Kada je Isus vidio svoju majku da stoji pored križa sa apostolom Ivanom, koga je ljubio, predao je brigu o njoj u njegove ruke. I od tog časa, Ivan je uzeo k sebi (Ivan 19:26-27). U ovom stihu se Isus, kao saosjećajni sin, brine da Njegova zemaljska majka bude zbrinuta nakon Njegove smrti.

(6) “Žedan sam.” (Ivan 19:28). Isus ovdje ispunjava mesijansko proroštvo iz Psalma 69:22: “A oni mi staviše žuč u jelo i u mojoj žeđi me octom napojiše”. Time što je rekao da je žedan, potaknuo je rimske stražare da mu daju ocat, što je bio običaj kod raspeća, a time i ispunjenje proroštva.

(7) “Dovršeno je.” (Ivan 19:30) Isusove zadnje riječi su značile da je Njegova patnja bila gotova i da je čitavo djelo koje mu je Njegov Otac dao da učini, što je bilo propovijedanje Evanđelja, činjenje čuda i zadobijanje vječnog spasenja za svoj narod, bilo učinjeno, postignuto, ispunjeno. Dug grijeha je bio plaćen.

English
Vrati se na bosansku stranu
Kojih je sedam zadnjih izjava Isus Krist izrekao na križu i šta su one značile?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga