settings icon
share icon
Pitanje

Kako je Isus naš Subotnji odmor?

Odgovor


Ključ za razumijevanje toga kako je Isus naš Subotnji odmor je hebrejska riječ "sabat", što znači "odmoriti se, ili prestati raditi". Porijeklo Sabata se proteže do Stvaranja. Nakon što je stvorio nebesa i zemlju za šest dana, Bog "počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio" (Postanak 2:2). To ne znači da je Bog bio umoran i da je trebalo da se odmori. Znamo da je On svemoguć, bukvalno "sve-moćan". On se nikad ne umara i Njegov najrevnosniji utrošak energije ne smanjuje Njegovu silu ni najmanje. Onda, šta znači to da se Bog odmarao sedmi dan? Jednostavno to da je prestao da radi ono što je radio. Stao je sa svojim poslom. To je važno za razumijevanje uspostavljanja Sabatnog (Subotnjeg) dana i Kristove uloge kao našeg Subotnjeg odmora.

Bog je koristio primjer svog odmaranja sedmog dana Stvaranja kako bi uspostavio princip Subotnjeg odmora za svoj narod. U Izlasku 20:8-11 i Ponovljenom zakonu 5:12-15, Bog je dao Izraelcima četvrtu od svojih Deset zapovijedi. A ona je glasila da se "sjećaju" Subotnjeg dana i "drže ga svetim". Jedan dan od svakih sedam treba da se izvdoji, da se Izraelci odmore od svog rada i da taj dan daju i svojim slugama i životinjama. To je bio potpuni prestanak posla. Koji god posao da su radili, trebalo je da ga prekinu jedan cijeli dan svake sedmice. (Molimo vas, pročitajte naše druge članke o Subotnjem danu, Suboti naspram Nedjelje i Držanje Subote, kako biste dalje istražili ovu temu.) Subotnji dan je bio uspostavljen da bi narod mogao da se odmori od svog rada i nakon tog dana nastavi dalje, odmoren.

Razni elementi Subote simbolizuju dolazak Mesije, koji će donijeti stalni odmor za svoj narod. Pod Starozavjetnim Zakonom, Židovi su bez prestanka "radili" kako bi sebe učinili prihvatljivima Bogu. Pokušavali su da budu poslušni mnoštvu obrednih, hramskih, građanskih, itd. zakona, šta da rade, a šta da ne rade. Naravno da nisu mogli da ih sve održe, tako da je Bog obezbijedio niz žrtava za grijeh, tako da bi mogli da mu pristupe za oproštenje i obnovu odnosa sa Njim, ali to je bilo samo privremeno. I baš kao što je trebalo da nastave sa svojim fizičkim radom nakon jednog dana odmora, tako su, također morali da nastave i sa žrtvama. Hebreji 10:1 nam kažu da Zakon "ne može nikada usavršiti one, koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste žrtve". Međutim, te žrtve ukazuju na budućnost. One su se prinosile kao predviđanje krajnje Kristove žrtve na križu, koji "prinesavši jednu žrtvu za grijehe sjedi svagda s desne strane Bogu" (Hebrejima 10:12). Nakon što je prinio tu krajnju žrtvu, Isus je sjeo i "odmorio se" – to jest, stao je sa svojim radom iskupljenja, jer više ništa nije trebalo da se uradi, ikad. Djelo otkupljenja je bilo završeno (Ivan 19:30). Radi toga što je Isus uradio, mi više ne moramo da se "trudimo" da držimo zakon kako bismo bili opravdani u Božijim očima. Isus je došao da bismo mi mogli odmarati u Bogu i spasenju koje nam je dao.

Još jedan važan element Subotnjeg dana je da ga je Bog blagoslovio, posvetio i učinio svetim. Ovdje ponovo vidimo simbol Krista kao našeg Subotnjeg odmora – sveti, savršeni Božiji Sin koji posvećuje i čini svetim sve koji vjeruju u Njega. Baš kao što je Bog posvetio Sabat, posvetio je i Krista i poslao ga u svijet (Ivan 10:36). U Njemu nalazimo potpuni mir od sopstvenih napora, jer je On sam svet i pravedan. "Njega, koji nije poznao grijeha, učini za nas grijehom, da mi postanemo pravda Božja u njemu." (2. Korinćanima 5:21). Sada imamo duhovni mir u Njemu, ne samo jedan dan u sedmici, nego uvijek.

Isus je također naš Subotnji mir jer je on "Gospodar Subote" (Matej 12:8). Kao utjelovljeni Bog, On je odredio pravo značenje Subote, jer je On stvorio, a On je naš Subotnji mir u tijelu. Kada su ga Farizeji kritikovali što je iscjeljivao u Subotu, podsjetio ih je da se oni ne dvoume da li da izvade ovcu iz jame na taj dan. Pošto je On došao da traži i spasi svoje "ovce", mogao je i da prekrši Subotnja pravila. Ljudi su važniji od ovaca, a spasenje koje je Isus obezbijedio je važnije od pravila. Time što je rekao "Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote" (Marko 2:27), ponovo je uspostavio princip da je Subotnji mir ustanovljen da oslobodi čovjeka od njegovog napora. Farizeji su izvrnuli Sabat u dan zamornih propisa. Isus je došao da nas oslobodi od Zakona svojom milošću (Ivan 1:17; Rimljanima 6:14). On je Gospodar Subote, koji nas izbavlja iz pokušaja da sami dostignemo svoje spasenje. U Njemu se odmaramo od svojih napora i vjerujemo Njegovom djelu koje čini za nas.

Hebrejima 4 je odlučujući odlomak vezano za Isusa kao našeg Subotnjeg odmora. Rečeno nam je da "uđemo" u taj mir, koji je Krist obezbijedio. Druga opcija je da otvrdnemo naša srca prema Njemu, kako su Izraelci učinili u pustinji. Radi njihove nevjere, Bog je lišio tu generaciju ulaska u Obećanu zemlju, govoreći: "Neće ući u pokoj moj" (Hebrejima 3:11). Pisac Hebreja nas moli da ne napravimo istu grešku odbijajući Božiji Subotnji mir u Isusu Kristu. "Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu! Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih. Pohitimo dakle ući u taj Počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost." (Hebrejima 4:9-11)

Ne postoji Subotnji mir van Isusa. On sam ispunjava zahtjeve Zakona i On sam obezbjeđuje žrtvu koja iskupljuje grijeh. On je Božije proviđenje za nas, radi kojeg možemo da prestanemo sa naporom svojih sopstvenih djela. Bolje da se ne usudimo da odbijemo ovaj jedan i jedini Put spasenja (Ivan 14:6). Božija reakcija na one koji odluče da odbiju Njegov plan se vidi u Brojevima 15. Tamo je zapisan slučaj čovjeka koji je skupljao grane na Subotnji dan, uprkos Božijoj jasnoj zapovijedi da se stane sa radom. Ovaj prijestup je bio voljni grijeh, učinjen hrabro na dnevnom svjetlu, sa otvorenim prkosom božanskom autoritetu. "Tada Gospod zapovjedi Mojsiju: 'Taj čovjek ima se smrću kazniti.'" (35. stih) Takoće biti sa svima koji odbiju Božije proviđenje Subotnjeg mira u Kristu. "Kako ćemo izbjeći, ako ne budemo marili za toliko spasenje?" (Hebrejima 2:3)

EnglishVrati se na bosansku stranu

Kako je Isus naš Subotnji odmor?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries