Ko je Božiji narod?


Pitanje: Ko je Božiji narod?

Odgovor:
Izraz "Božiji narod" uvijek ukazuje na jasan odnos. Bog je pozvao Avrama (kasnije Abraham) u Postanku 12, da ostavi svoju zemlju radi nove koju će mu On pokazati. Kad je Avram bio tamo, Bog mu je rekao u Postanku 12:2: "Jer učinit ću te velikim narodom, i blagoslovit ću te, i uvelićat ću ime tvoje; i ti ćeš biti blagoslov". Ovaj narod će postati izraelska nacija, prva skupina koja je nazvana Božijim narodom.

Bog je rekao Izraelu kroz proroka Izaiju: "Ja sam stavio u usta tvoja riječi svoje. Ja sam te skrio u zaštiti ruke svoje, ja, koji sam stvorio nebo, osnovao zemlju, rekao Sionu: 'Ti si moj narod'" (Izaija 51:16). Bog također potvrđuje Izrael kao svoj narod u Ezekielu 38:14, u proroštvu susjednom narodu Gogu.

Da li se oni koji nisu Židovi a vjeruju u židovskog Mesiju (Isusa Krista) smatraju Božijim narodom? Da. Isus je došao za cijelo čovječanstvo, ne samo da spasi Izrael (Rimljanima 1:16, 10:12; Galaćanima 3:28). Odnos koji Bog ima prema svom narodu je više od Njegovog poziva; oni ga također zovu svojim Bogom. David je rekao: "Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah iskrenim srcem i s radošću vidjeh, kako ti je ovaj narod tvoj darivao darove" (1. Ljetopisa 29:17). Ovdje se Božiji narod više raspoznaje po tome što su bili voljni da mu predaju sebe, nego po svojoj nacionalnosti.

Svako ko prihvati Isusa Krista kao Spasitelja i Gospoda postaje dio naroda Božijeg. Do tog odnosa se ne dolazi posjećivanjem crkve ili dobrim djelima. To je svjestan izbor da se slijedi samo Bog. Radi toga i 2. Korinćanima 6:16 i Marko 8:38 upućuju na to da je potrebno donijeti odluku. I kada odlučimo da prihvatimo Boga, On također nas prihvata. Tada smo zaista Njegov narod.

English
Vrati se na bosansku stranu
Ko je Božiji narod?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga