settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači to da je Bog svemoguć?

Odgovor


Riječ svemoguć dolazi od riječi “sve“ i “moguć“, što znači “sila“. Kao i sa atributima sveznajući i sveprisutan, slijedi to da, ako je Bog neograničen i ako je suveren, što znamo da jeste, onda mora biti i svemoguć. On ima svu moć nad svim stvarima u svim vremenima i nad svim pravcima događaja.

Job je govorio o Božijoj moći u Jobu 42:2: “Znam da sve možeš, da se ne može smesti što naumiš.” Job je bio svjestan Božije svemoćnosti u tome da ostvari svoje planove. Bog je također podsjetio Mojsija da On ima svu silu da dovrši svoju svrhu vezano za Izraelce: “A Gospod odgovori Mojsiju: "Zar je možda ruka Gospodnja preslaba? Sad ćeš vidjeti, hoće li se moja riječ pred tobom ispuniti ili ne."”

Nigdje se jasnije ne vidi Božija svemoć nego u Njegovom stvorenju. Bog je rekao “Neka bude..” i bilo je (Postanak 1:3, 6, 9, etc.). Čovjeku je potreban alat i materijal da bi nešto stvorio; Bog je samo progovorio i, silom Njegove riječi, sve se stvorilo iz ničega. “Riječju Gospodnjom nebesa su stvorena, sva vojska njihova dahom usta njegovih.” (Psalam 33:6).

Božija sila je također vidljiva u opstajanju Njegovog stvorenja. Sav život na zemlji bi iščeznuo da nije Božije neprestane brige za sve što nam je potrebno za hranu, odijevanje i zaklon, sve iz obnavljajućih izvora koji se održavaju Njegovom silom, koja je održavajuća i za čovjeka i za životinje (Psalam 36:6). Mora, koja pokrivaju većinu zemlje i nad kojima smo mi bespomoćni, bi nas preplavila da im Bog nije odredio granice (Job 38:8-11).

Božija svemoć se proteže na vlade i vođe (Daniel 2:21), kako ih On skida sa položaja ili pušta da idu po svojim zamislima, prema Njegovim planovima i svrsi. Njegova sila je neograničena vezano za Sotonu i njegove demone. Sotonin napad na Joba je bio ograničen na određeno djelovanje. Božija neograničena sila mu nije dala da ide dalje od dozvoljenog (Job 1:12, 2:6). Isus je podsjetio Pilata da on nema moć nad Njim, osim ako mu nije dana od Boga sve sile (Ivan 19:11).

Kao svemoguć, Bog može da učini bilo šta. Međutim, to ne znači da On gubi svoju svemoć, kada Biblija kaže da ne može da učini neke stvari. Na primjer, Hebrejima 6:18 kaže da On ne može lagati. To ne znači da mu nedostaje snage da slaže, nego da on bira da ne laže, prema svojoj sopstvenoj moralnoj savršenosti. Na isti način, uprkos tome što je svemoguć i mrzi zlo, On dozvoljava da se to zlo desi, radi svoje svrhe koja je dobra. On koristi određene loše događaje da bi dopustio da se ostvari Njegova svrha, kao što je to bio slučaj sa najvećim zlom koje se ikad dogodilo – ubistvo savršenog, svetog, nevinog Janjeta Božijeg, radi otkupljenja čovječanstva.

Kao utjelovljeni Bog, Isus Krist je svemoguć. Njegovu silu vidimo u čudima koja je učinio – nebrojenim iscjeljenjima, hranjenju pet hiljada ljudi (Marko 6:30-44), utišavanju oluje (Marko 4:37-41) i krajnjem pokazivanju moći, kad je uskrsnuo Lazara i ćerku predstojnika sinagoge iz mtrvih (Ivan 11:38-44, Marko 5:35-43), kao primjer Njegove kontrole nad životom i smrću. Smrt je krajnji razlog radi kojeg je Isus došao – da je uništi (1. Korinćanima 15:22, Hebrejima 2:14) i da dovede grešnike u ispravan odnos sa Bogom. Gospod Isus je jasno tvrdio da On ima moć da položi svoj život i da ga ponovo uzme, što je bila činjenica koju je On naveo kao alegoriju kada je pričao o hramu (Ivan 2:19). On je imao silu da, ako je potrebno, pozove dvanaest legija anđela da ga spasi dok su mu sudili (Matej 26:53), a ipak je ponizno prinio sebe umjesto drugih (Filipljanima 2:1-11).

Ono što je jako teško za shvatiti je da vjernici koji su ujedinjeni sa Bogom u Isusu Kristu mogu dijeliti ovu silu. Pavle je rekao: “Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova” (2. Korinćanima 12:9b). Božija sila je najuzvišenija u nama kada smo najslabiji, jer On “može sve učiniti izobilnije nego što molimo ili mislimo, po sili, koja djeluje u nama” (Efežanima 3:20). Božija moć je ta koja nastavlja da nas drži u milosti uprkos našeg grijeha (2. Timoteju 1:12) i Njegova moć je ta koja nas čuva od pada (Juda 24). Njegova sila će biti ta koju će proglašavati sve vojske nebeske u cijeloj vječnosti (Otkrivenje 19:1). Neka to bude naša neprestana molitva! EnglishVrati se na bosansku stranu

Šta znači to da je Bog svemoguć?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries