settings icon
share icon
Pitanje

Ko su 144 000?

Odgovor


Knjiga Otkrivenja je uvijek predstavljala izazov tumačima. Prožeta je slikovitim prikazima simbolizmom koje ljudi drugačije tumače, u zavisnosti o svojim percepcijama knjige u cjelini. Postoje četiri osnovna tumačenja knjige Otkrivenja: 1) preteristi (oni koji smatraju da se većina događaja u Otkrivenju već desila na kraju 1. vijeka); 2) historicisti (oni koji vide Otkrivenje kao pregled crkvene historije od apostolskih dana do danas); 3) idealisti (oni koji vide Otkrivenje kao prikaz borbe između dobra i zla); 4) futuristi (oni koji vide Otkrivenje kao proroštvo događaja koji tek treba da se dese). Od ovih četiri pogleda, samo futuristi pristupaju tumačenju Otkrivenja na isti gramatičko-historiski način kao i ostatak Pisma. To se također bolje uklapa u ono što Otkrivenje samo o sebi tvrdi – da je proroštvo (Otkrivenje 1:3; 22:7, 10, 18, 19).

Dakle, odgovor na pitanje “Da li je proždrljivost grijeh? Šta Biblija kaže o pretjeranom konzumiranju hrane?” će ovisiti o tome koji pristup tumačenja knjige Otkrivenja ćemo usvojiti. Sa izuzetkom futurističkog pristupa, sva ostala tumače 144 000 simbolično, kao predstavnike crkve, a broj 144 000 kao simbol cjeline – kompletni broj – crkve. Ipak, kada pogledamo stih: “I začuh broj opečaćenih: sto i četrdeset i četiri tisuće opečaćenih od svakoga plemena Izraelovih sinova” (Otkrivenje 7:4), ništa u njemu ne vodi drugačijem shvatanju 144 000, osim bukvalnog broja Hebreja – 12 000 iz svakog plemena “Izrealovih sinova”. Novi Zavjet nam ne nudi nikakav tekst u kome Izrael predstavlja crkvu.

Ovi Hebreji su “opečaćeni”, što znači da imaju posebnu Božiju zaštitu od sveg božanskog suda i od Antikrista, kako bi ispunili svoju misiju tokom perioda velikih nevolja (vidi Otkrivenje 6:17, gdje se ljudi pitaju ko može opstati u gnjevu koji će doći). Vrijeme velikih nevolja je budući period od sedam godina, kad će Bog donijeti božanski sud protiv onih koji su Ga odbili i ispuniti svoj plan spasenja za izraelsku naciju. Sve ovo će se desiti prema Božijem otkrivenju proroku Danielu (Daniel 9:24-27). 144 000 Hebreja su neka vrsta “prvenaca” (Otkrivenje 14:4) otkupljenog Izraela, o kome je ranije prorokovano (Zaharija 12:10; Rimljanima 11:25-27), a njihova misija će biti da evangeliziraju svijet nakon uznesenja crkve i proklamuju Evanđelje tokom vremena velikih nevolja. Kao rezultat njihove misije, milioni – “veliko mnoštvo koje nije mogao nitko izbrojiti, od svakoga naroda i plemena, i puka, i jezika” (Otkrivenje 7:9) – će povjerovati u Krista.

Većina konfuzije vezano za 144 000 je posljedica lažne doktrine Jehovinih svjedoka. Oni tvrde da je 144 000 limit broja ljudi koji će vladati sa Kristom u nebu i provesti vječnost sa Bogom. Oni imaju ono što Jehovini svjedoci zovu nebeskom nadom. Oni koji nisu među ovih 144 000 će uživati zemaljsku nadu – raj na zemlji pod vladavinom Krista i 144 000. Jasno, vidimo da Jehovini svjedoci naučavaju postavljanje društvenih klasa u drugom životu, sa klasom koja će vladati (144 000) i onima nad kojima će se vladati. Biblija nema takvu “dvoklasnu” doktrinu. Tačno je, prema Otkrivenju 20:4 da će postojati oni koji će vladati u hiljadugodišnjem kraljevstvu sa Kristom. Ti ljudi će obuhvatati crkvu (one koji vjeruju u Isusa Krista), starozavjetne svece (vjernici koji su umrli prije Kristovog prvog dolaska) i sveci iz velikih nevolja (oni koji su prihvatili Krista tokom nevolja). Ipak, Biblija ne stavlja brojčani limit na ovu grupu ljudi. Čak štaviše, hiljadugodišnje kraljevstvo se razlikuje od vječnog, koje će nastati nakon hiljadugodišnjeg perioda. U to vrijeme, Bog će prebivati mađu nama u novom Jeruzalemu. On će biti naš Bog i mi ćemo biti Njegov narod (Otkrivenje 21:3). Nasljedstvo koje nam je u Kristu obećano i zapečaćeno Duhom Svetim (Efežanima 1:13-14) će postati naše i svi ćemo biti sunasljednici Kristovi (Rimljanima 8:17).

EnglishVrati se na bosansku stranu

Ko su 144 000?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries