settings icon
share icon

Mwaiseni ku kubelenga kwa mu ciBemba www.GotQuestions.org!

Amepusho ya mu cipingo yāsukwa

Twalombo bwelelo, lelo teti tupokelele amepusho yaisa kuli ifwe mu ciBemba pali ino inshita. Lelo nga cakuti kuti mwalemba no kubelenga icisungu, kuti mwatuma amepusho kuli - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ifyatantikwa efyo tumikwatileko mu ciBemba:Imbila Nsuma

Walikwato mweo wa muyayaya?

Bushe wakwato kwelelwa? Kuti napokelela shani ukwelelwa kuli Lesa?

Bushe cipilibule nshi ukusumina Yesu ngo Mupusushi obe we mwine?

Bushe inshila yepusukilo ni cinshi?

Umwina Christu cinshi?

Nabiike cisumino candi muli Yesu…nomba shani??Amepusho ayakankala sana

Bushe Lesa eko aba? Bushe kuli ko bunte bwa ku bako kwa kwa Lesa?

Bushe Yesu Christu ni Nani?

Bushe Yesu ni Lesa? Bushe kwaliko inshite lyo Yesu ailumbwilo kuba Lesa?

Amepusho ya mu cipingo yāsukwa
© Copyright Got Questions Ministries