settings icon
share icon
Icipusho

Bushe wakwato kwelelwa? Kuti napokelela shani ukwelelwa kuli Lesa?

Ukwasuka


Imilimo 13:38 yasosa, “E ico, mwe bamunyinefwe, ciishibikwe kuli imwe ukuti kuli imwe ukulekelelwe membu kubililwa muli wene.”

Bushe ukwelelwa cinshi elyo kabili mulandu nshi nde kabilwe ici?

Ishiwi lya “ukwelela” cipilibula ukufūta tūtu, ukulekelelwa, ukufute misha. Ilyo twalufyanyo muntu, tulombo bwelelo kuti icibusa ca bweseshiwa. Ukwelelwa ta kupelwa pamulandu wakuti umuntu nalingo kwelelwa. Takuli uwalingo kwelelwa. Ukwelelwa mulimo ufuma mu kutemwa, uluse ne cikuuku. Ukwelela ca kusalo kukana ikatilile cintu ku muntu, nangula kwabe cintu bamilufyanya.

Icipingo citwebe fyo bonse tulekabilwo kwelelwa kuli Lesa. Bonse twalibembuka. Lukala milandu 7:20 isosefyo, “Pantu tapali pano insonde umuntu mulungami uucite cisuma no kubulo kubembuka.” 1 Yohane 1:8 yasosa, “Nga tutila tatuli na lubembu, tulaibepa, ne cine muli ifwe tamuli.” Ulubembu lonse lwasangwa nge cicitwa ca kusangukila Lesa. (Amalumbo 51:4). Na pa mulandu wa ici, tulekabilwo kwelela kwa kwa Lesa. Imembu shesu nga tashelelelwe, tukekalo muyayayo kulimunwa pa lubembu lwesu. (Mateo 25:46; Yohane 3:36).

Ukwelelwa – Kuti na cikwata shani?

Icakutotela, Lesa wa kutemwa kabili wa luse – uwaangukilo kutwelele membu shesu! 2 Petro 3:9 itwebe fyo, “…atekanya kuli imwe, pa kukanafwayo muntu ukonaika, lelo onse ukulola ku kulapila.” Lesa akabilo kutwelela, e ico apangile nshila ya kutwelela.

Amalipilo fye yaliingo lubembu lwesu ni mfwa. Ulubali lumo lwa malembo muli Roma 6:23 yasosa, “Pantu icilambu ca lubembu ni mfwa…” Imfwa ya muyayaya e cilambu twapokelela pa lubembu lwesu. Lesa, mukupanga kwakwo kwa pwililika, aishile bo muntu – Yesu Christu (Yohane 1:1,14). Yesu afwile pa lupanda, asendo kukandwo kwalingilwe ifwe – imfwa. 2 Korinti 5:21 itusambilishe fyo, “Uushaishibe ulubembu, amucitele ukubo lubembu pa mulandu wa ifwe; ukuti ifwe tube ubulungami bwa kwa Lesa muli wene.” Yesu afwile pa lupanda, asendo kukandwo kwalingilwe ifwe! Pakuba Lesa, imfwa ya kwa Yesu ya leteleko kwelelwa kwa membu sha calo conse. 1 Yohane 2:2 isose fyo, “kabili wene e cikonsolwelo ca pa membu shesu; kabili te ca pa shesu sheka, lelo ne ca pa membu sha ba pano isonde bonse.” Yesu abukile ku bafwa, ukulango kucimfya kwakwe pa lubembu ne mfwa (1 Korinti 15:1-28). Tuletasha Lesa, pakuti ulubali lwa kulekelesho lwa malembo ya muli Roma 6:23 ya cine, “…lelo ica bupe ca kwa Lesa mweo wa muyayaya muli Yesu Christu Shikulwifwe.”

Bushe ulekabilo kwelelwe membu shobe? Bushe ulomfwa ngo wasende cisendo ca kulubulula icishiya? Ukwelelwa kwa membu shobe eko kuli nga wabike cisumino cobe muli Yesu Christu ngo mupusushi obe. Efese 1:7 isose fyo, “Muli uyo twabela no kulubuka mu mulopa wakwe, ukulekelwa kwa mampūlu yesu, umwebelo bucindami bwa kusenamina kwakwe.” Yesu alipīle umutengo walubembu lwesu, ukuti twinga kwato kwelelwa. Icashalako iwe ukucita, ku lomba Lesa akwelēle ukupitila muli Yesu, nokusumino kuti Yesu afwile ukuti alipile umutengo wakwelelwe membu shobe – kabili alakwelela! Yohane 3:16-17 isosa amalembo yasuma aya, “Pantu Lesa atemenwe abapano isonde ukutemwa kwakuti apēle Umwana wakwe uwafyalwa eka, ukuti onse uumutetekela eonaika lelo abe no mweo. Pantu Lesa tatumine Umwana wakwe ese pano isonde ku kupingula aba pano isonde, lelo ukuti aba pano isonde bapusukile muli wene.”

Ukwelelwa – bushe cayanguka nge fi?

Ē, ciyangunka nge fyo fine! Tekuti mubombelo kwelelwa kuli Lesa. Tekuti mushite ukwelelwa kuli Lesa. Mwinga cipokelelafye, ukupitila mu cisumino, na mu kusenamina no luse lwa kwa Lesa. Ngo lefwayo kupokelela Yesu ngo mupusushi obe kabili no kupokelela ukwelelwa kwa membu kuli Lesa, pepa ipepo ili. Ukulunde pepo ili nangule pepo limbi ilili lyonse tekuti likupusushe. Icisumino fye muli Yesu Christu e cinga kuletelo kwelelwa kwa membu shobe. Ipepo ili ninshila fye imo iyakulangilamo kuli Lesa icisumino cobe muli wena elo nokumutotela pa kubikako ukwelelwa kwa membu shobe. “Lesa, ninjishibo kuti nalibembuka kuli iwe elo nindingilo kukandwa. Lelo Yesu asendelo kukandwo kwalingilwe ine ukuti mu kupitila mu cisumino muli wena nsange ukwelelwa. Nabika isubilo lyepusukilo lyandi muli iwe. Natotela pa kusenamina no kwelela kobe ukwacisha! Amen!”

Bushe mwasala ukukonka Christu pamulandu wafyo mwabelenga kuno? Nga nifyo, saleni apalembelwe “Na pokelela Christu Lelo” paka kusalilapo panshi.

EnglishBweleleni pe bula lya mu ciBemba

Bushe wakwato kwelelwa? Kuti napokelela shani ukwelelwa kuli Lesa?
© Copyright Got Questions Ministries