settings icon
share icon
Icipusho

Bushe inshila yepusukilo ni cinshi?

Ukwasuka


Bushe uli nensala? Te nsala yakumubili iyo, lelo bushe ulekabila fimo ifyachishapo muli uno mweo? Bushe kuli ukukabila panshi yamweo obe ukushisango kufikilisha? Nga nifyo, Yesu e nshila! Yesu atile, “Ni ‘ne mukate wa mweo. Onse uuleisa kuli ine takekatwe insala, kabili onse uunsumina takekatwe icilaka nakalya” (Yohane 6:35).

Bushe uleumfwo kuluba? Bushe walifilwo kusanga inshila no buyo mu mweo. Bushe cimoneka kwati umo nashimyo lubūto elyo naufilwo kusanga apa kwashisho lubūto. Nga nifyo, Yesu e nshila yepusukilo! Yesu alandilefyo, “Ni ‘ne lubūto lwa calo. Uunkonka ine takende mu mfifi nakalya, lelo akaba no lubuto lwa mweo” (Yohane 8:12).

Bushe ulomfwa kwati waisalilwa kunse ya mweo obe? Bushe walyesho kwisula ifibi ifingi, lelo wasanga ifyaba mukati tamuli elo fyafye? Bushe ulefwayafwayo mwinshi uutwala kumwisulo wa mweo? Nga nifyo, Yesu e nshila yepusukilo! Yesu atile, “Ni ‘ne mwinshi; ngo muntu aingilila muli ine akapusuka. Akulaingila no kufuma, no kusango mulemfwe” (Yohane 10:9).

Bushe abantu bambi balakulenga isubilo lyobe ukuwa? Bushe ifibusa fyobe finsangwa ifyapelebela ne fyafye? Bushe cimoneka kwati bonse bafwayafye ukukubomfya? Nga nifyo, Yesu e nshila! Yesu atile, “Ni ‘ne kacema musuma. Kacema musuma atūla umweo wakwe pa mpaanga shakwe. Ni ‘ne kacema musuma; nalishishibe mpaanga shandi ne mpaanga shandi shalinjishiba” (Yohane 10:11, 14).

Bushe ulatontonkanyapo palwa fikesa panuma ya mweo yu? Bushe naunaka ukwikalila uyu mweo pa fintu ifibola nokonaika kundalawa? Bushe ulatwishika ngo mweo yu walikwatamo ubuyo? Bushe ulefwayo kuba no mweo panuma yakufwa? Nga nifyo, Yesu e nshila yepusukilo! Yesu atile, “Ni ‘ne kubuka no mweo. Onse uwasumina muli ine, akabo wamweo, nangu engafwa; kabili na onse umumi uwasumina muli ine takafwe nakalya” (Yohane 11:25–26).

Bushe inshila ni cinshi? Bushe icine ni cinshi? Bushe umweo ni cinshi? Yesu alyaswike, “Ni ‘ne nshila ne cine no mweo. Takuli uwisa kuli Tata kano aishila muli ine” (Yohane 14:6)

Ukukabila wakwata kukabila kwakumupashi, no wingapwisha ukukabilo ku ni Yesu fye epela. Ni Yesu fye eka enga fumyapo imfifi. Yesu e mwinshi uwa kwingilila ku mweo wafikapo wamuyayaya. Yesu e cibusa na kacema mulefwaya. Yesu e mweo—muli cino calo ne cikesa. Yesu e nshila yepusukilo!

Umulandu umfwilo kukabila, umulandu umfwila ngo walubila mu mfifi, umulandu ufililwo kusango buyo mu mweo, nicho icakuti walipatululwako kuli Lesa. Icipingo citwebo kuti fwe bonse twalibembuka na pali icho twapatululwa kuli Lesa (Lukala milandu 7:20; Roma 3:23). Icipunda umfwa mu mweo obe, nico walufya Lesa mu mweo obe. Wabumbilwe awakukwata bucibusa na Lesa. Pa mulandu wa lubembu lwobe, wapatululwa ku cibusa icho. Na kucishapo, ulubembu lwobe lukakulenga ukupatululwa kuli Lesa umuyayaya, mu mweo uno noyo uukesa (Roma 6:23; Yohane 3:36).

Bushe ubwafyo bu kuti bwapwa shani? Yesu e nshila ye pusukilo! Yesu atwikile imembu shobe pa mubili wakwe (2 Korinti 5:21). Yesu afwilile mwipunda lyobe (Roma 5:8), ukusendo kukandwa ukwalingilwe iwe. Panuma ya nshiku shitatu, abukile ku bafwa, ukulanga ukucimfya kwakwe pa lubembu ne mfwa (Roma 6:4-5). Cinshi acitile ci? Yesu alyaswike icipusho ici umwine: “tapali uwakwate citemwiko kucila pali ici, icakuti engatuula umweo wakwe pa banankwe” (Yohane 15:13). Yesu afwile ukuti iwe ube no mweo. Nga wabika icisumino cobe muli Yesu, no kusubile mfwa yakwe nga malipilo ya lubembu lwobe, imembu shobe shaelelwa no kufumishiwapo. Ukasanga no kukabila kwobe ukwa ku mupashi kwafikapo. Ukamono lubūto. Ukakwate nshila ya ku mweo wa mwisulo. Ukamwishiba cibusa wobe uwacishinka elo kacema musuma. Ukeshiba no kuti waba no mweo na pa numa yamfwa—umweo wa kubuuka ku mūlu umuyayaya na Yesu!

“Pantu Lesa atemenwe abapano isonde ukutemwa kwakuti apēle Umwana wakwe uwafyalwa eka, ukuti onse uumutetekela eonaika lelo abe no mweo wa muyayaya” (Yohane 3:16).

Bushe mwasala ukukonka Christu pamulandu wafyo mwabelenga kuno? Nga nifyo, saleni apalembelwe “Na pokelela Christu Lelo” paka kusalilapo panshi.

EnglishBweleleni pe bula lya mu ciBemba

Bushe inshila yepusukilo ni cinshi?
© Copyright Got Questions Ministries