settings icon
share icon
Icipusho

Bushe Yesu ni Lesa? Bushe kwaliko inshite lyo Yesu ailumbwilo kuba Lesa?

Ukwasuka


Bamo abakano kuti Yesu ni Lesa balumbulo kuti Yesu tailumbwilo kuti ni Lesa. Cishinko kuti icipingo tachalemba amalembo ilyo Yesu asoso kuti, “Nine Lesa.” Lelo ici tacilepilibulo kuti Yesu tailumbwilo kuba ni Lesa.

Bushe Yesu ni Lesa? — Yesu ailumbwilo kuba ni Lesa.

Ngatwamone cilangililo mu mashiwi yakwa Yesu muli Yohane 10:30, “Ine na Tata tuli bamo” Kuti twamonafyo kwasuka kwa ba Yudah ku mashiwi yakwo kuti twishibe ati aleilumbulo kuba ni Lesa. Baesesho kumupola amabwe pali uyuwino mulandu: “Iwe, wemuntu fye, waitunga buLesa” (Yohane 10:33, ukukonkomesha kwalundwako). AbaYudah bālishibo kufikapo ifyo Yesu aleilumbula - bu Lesa patatu. Ilyo Yesu acisosele, “ine na Tata tuli bamo,” alesose fyo Ena na Wishi bamo mu bubumbo na mu kuba. Yohane 8:58 cilangililo nacimbi. Yesu asosele fyo, “ndemwebe cine… ilyo Abraham acili talabako, ekondi!” Aya malembo yasoselwe kunshita shakunuma mu Kufuma 3:14 ilyo Lesa ailangilo kuba ni “Naba” AbaYudah abaumfwile shiwili bayaswike mukutola mabwe mukuti bamwipaye pa mulandu wa kupontela Lesa, ngo mo amalango yakwa Mose yasosele (abena Levi 24:16).

Bushe Yesu ni Lesa? – Abasambi bakwe bamulumbwilo kuba ni Lesa.

Yohane akonkomeshe shintililo lya bu Lesa patatu bwa kwa Yesu: “Cebo (Yesu) ali ni Lesa” nakabili “Cebo aishile bo buntunse” (Yohane 1:1, 14). Aya malembo yalangilila apabuto kuti Yesu ni Lesa mu buntunse. Imilimo 20:28 itwebe fyo, “bakacema ba Lukuta lwa kwa Lesa, ulo ashitile no mulopa wakwe.” Nani washitilo lukuta no mulopa wakwe? Yesu Christu. Naya yene amalembo yasose fyo Lesa ashitilo lukuta no mulopa wakwe wine. E icho, Yesu ni Lesa.

Toma umusambi asose fi pa lwakwa Yesu, “shikulu wandi na Lesa wandi” (Yahone 20:28). Yesu tamulungike iyo. Tito 2:13 akoselesha ifwe ukulolelo kwisa kwakwa Lesa wesu no mupusushi, Yesu Christu (moneni 2 Petro 1:1). Mu ba Hebere 1:8, Wishi asose fi pa lwakwa Yesu, “lelo pa lwa Mwana asosa ti, icipuna cobe cabufumu, we Lesa, ca muyayaya umuyayaya, no bulungami bukaba e bulumbu bwa bufumu bobe.” Wishi alumbula Yesu nga Lesa, ukulangilile fyo Yesu icine cine ni Lesa.

Mwi buku lya Kusokolola, umungeli aebo mutumwa Yahone ukupepa Lesa fye eka (Ukusokolola 19:10). Inshite shingi mu cipingo Yesu apokelelo kumupepa (Mateo 2:11; 14:33; 28:9, 17; Luka 24:52; Yohane 9:38). Tapali nshita akalipila bantu kumupepa. Yesu nga tāli ni Lesa, nga kenye abantu ukumupepa, nge fyo mungeli acitile mu Kusokolola. Ukucila nāpa, kuli amalembo ya mucipingo na yambi ayafula ayasosela Yesu ukuba ni Lesa.

Bushe Yesu ni Lesa? — Umulandu Yesu alingile ukuba ni Lesa.

Umulandu uukankalo wo Yesu alingilo kuba ni Lesa wa kuti, nga tali ni Lesa, imfwa yakwe nga tayali iyafikapo ukulipilo mutengo walubembu lwa calo (1 Yohane 2:2). Icintu cabumbwa, ico Yesu ngefyo ali nga tali ni Lesa, teti cinga lipilo mutengo wamuyayaya uwalubembu kuli Lesa wamuyayaya. Lesa fye eka ewali uwalingo kulipilo mutengo wamuyayaya ngoyu. Lesa fye eka ewalingilo kutwiko lubembu lwa calo conse (2 Corinti 5:21), ukufwa nokubushiwa, nokulango kucimfya kwakwe pa lubembu ne mfwa.

Bushe Yesu ni Lesa? Efyo. Yesu ailumbwilo mwino kuba ni Lesa. Abalemukonka bamusumino kuba ni Lesa. Ukubako kwe pusikilo kubombafye nga Yesu ni Lesa. Yesu e Lesa waikila mubuntu, uwamuyayaya Alifa na Omega (Ukusokolola 1:8; 22:13), kabili Lesa katula wesu (2 Petro 1:1).

EnglishBweleleni pe bula lya mu ciBemba

Bushe Yesu ni Lesa? Bushe kwaliko inshite lyo Yesu ailumbwilo kuba Lesa?
© Copyright Got Questions Ministries