settings icon
share icon
Icipusho

Walikwato mweo wa muyayaya?

Ukwasuka


Icipingo cilangilile nshila yaololoke ya ku mweo wa muyayaya. Ica ntashi, tulingile twasumino kuti twalibembuka kuli Lesa: “Pantu bonse nababembuka, kabili bapelebela ku bukata bwa kwa Lesa (Roma 3:23). Bonse twacite fishisekesha Lesa, efyalenga bonse tulingilo kukandwa. Pa mulandu wakuti imembu shesu shonse ni kuli Lesa wamuyayaya, kukandwa fyo kwamuyayaya ewalingile. “Pantu icilambu ca lubembu ni mfwa; lelo ica bupe ca kwa Lesa mweo wa muyayaya muli Yesu Christu Shikulwifwe (Roma 6:23).

Lelo, Yesu Christu, uusha bembwike (1 Petro 2:22), umwana wa muyayaya wakwa Lesa aishile bo buntunse (Yohane 1:1,14) no kufwo kuti alipilo bupingushi bwesu. “lesa… (Roma 5:8). Yesu Christu afwile pa lupanda (Yohane 19:31-42), ukusendo kukandwo kwalingilwe ifwe (2 korinti 5:21). Panuma ya nshiku shitatu abūkile ku bafwa (1 korinti 15:1-4), ukulango kucimfya kwakwe pa lubembu ne mfwa. “umwabelo luse lwakwe ulwingi atufyalile libili ku kuba ne subilo lya mweo mu kubūkakwa kwa Yesu Christu ku bafwa. (1 Petro 1:3).

Mu kusumina, tulingile twayalulo kutontonkanya kwesu pa lwa kwa Yesu Christu - Ifyo ali, ifyo acitile, no mulandu - kwi pusukilo. (Imilimo 3:19). Nga twabike cisumino cesu muli wena, nokusubile mfwa yakwe pa lupando kulipililo lubembu lwesu, twalaelelwa no kupokelele cilayo ca mweo wa muyayaya mu mūlu. “Pantu Lesa atemenwe abapano isonde ukutemwa kwakuti apēle Umwana wakwe uwafyalwa eka, ukuti onse uumutetekela eonaika, lelo abe no mweo” (Yohane 3:16). “Pantu ukapusuka nga walumbula ku kanwa kobe, auti, Christu e Shikulu, kabili watetekele mu mutima obe, auti, Lesa amubūshishe ku bafwa” (Roma 10:9). Icisumino fye ceka mu kubomba kwa kwa Christu ukwa pwililika pa lupanda e nshila fye yeke ya cine ya ku mweo wamuyayaya. “Pantu ni ku kusenamina mwapusukila, pa kutetekela - kabili te cintu cafuma kuli imwe, ca bupe ca kwa Lesa - tacafuma mu mulimo, pakuti umuntu tengatakisha. (Efese 2:8-9).

Ngo lefwayo kumupokelela Yesu Christu ngo mupusushi obe, lande pepo eli lya cilangililo. Ibukisha, ukupepe pepo ili nangule pepo limbi ilili lyonse, tekuti likupusushe nakalya. Cisumino fye muli Christu e cinga kupususha ku membu. Ipepo ili ninshila fye imo iyakulangilamo kuli Lesa icitetekelo cobe muli wena elo nokumutotela pa kubikakwe nshila yakupusukilamo. “Lesa, ninjishibo kuti nalibembuka kuli iwe elo nindingilwo kukandwa. Lelo Yesu Christu alisendo kukandwo kwalingile ine pakuti mukutekela muli wena nsango kwelelwa. Nabiike subilo lye pusukilo lyandi muli iwe. Natotela pa cikuuku cobe no kwelela -icilambu cha mweo wa muyayaya! Amen!“

Bushe mwasala ukukonka Christu pamulandu wafyo mwabelenga kuno? Nga nifyo, saleni apalembelwe “Na pokelela Christu Lelo” paka kusalilapo panshi.

EnglishBweleleni pe bula lya mu ciBemba

Walikwato mweo wa muyayaya?
© Copyright Got Questions Ministries