Ndaisa ruvimbo rwangu munaJesu … Ndodii manje?Ndaisa ruvimbo rwangu munaJesu … Ndodii manje?

Makorokoto! Zvawaita zvichasandura hupenyu hwako! Pamwe wava kubvunza, “chii chakuitika manje? Ndotangira papi muhupenyu hwangu naMwari? Nzira shanu dziri pasi apa dzichakupa nzira yekutora nebhaibheri. Kana uine mibvunzo murwendo rwako ndapota chingoenda pa: www.GotQuestions.org/Shona.

1. Nyatsonzwisisa kuponeswa

1 Johani 5:13 inoti “Ndanyora izvi kwamuri imi munotenda muzita roMwanakomana waMwari kuitira kuti muzive kuti mune upenyu husingaperi.” Mwari anoda kuti tinzwisise kuponeswa.anoda kuti tisanyare nokutaura kuti takaponeswa. Hatidzokorodze zvinonyatsoreva kuponeswa.

(a) tose takatadza. Tose takaita zvinhu zvisingafadze Mwari (Varoma 3:23)

(b) nenyaya yezvitadzo zvedu, tinofanirwa kurangwa nekubviswa panaMwari zvachose (Varoma 6:23)

(c) Jesu akafira pamuchinjikwa kuti tiregfererwe zvitadzo zvedu( varoma 5:8;2 Vakorinde 5: 21). Jesu akafa panzvimbo yedu achitora mutongo wedu, kumuka kwake kwakazoratidza kuti kufa kwake kwainge kwaita kuti tiregererwe.

(d) Mwari anoregerera nekuponesa vanu vose vanovimba naJesu, vachiziva kuti kufa kwake kwaive kwekuti tiregererwe zvitadzo zvedu(Johani 3:16;Varoma 5:1; Varoma 8:1)

Iri ndiroshoko rekuponeswa! Kana waisa ruvimbo rwako munaJesu kristu semuponisi wako uchaponeswa! Zvitadzo zvako zvese zvaregererwa uye Mwari anokupa chitsidzo chekuti haakusiye kana kukukanganwa munguva dzose (Varoma 8:38-39;Mateo 28:20) usakanganwe kuti ruponiso rwakasimbiswa munaJesu kristu(Johani 10:28-29) kana uchityemba naJesu chete semuponisi wako gara watoziva kuti uchava nehupenyu husingaperi kudenga.

2. Tsvaga kereke yakanaka inokudzidzisa bhaibheri

Usangoone kereke sechivakwa. Kereke vanhu, zvakakosha kuti vatendi vave vanonamata vese, iri ndiri basa guru rekereke.zvawaisa ruvimbo rwako munaJesu kristu tinokukurudzira kuti uwane kereke inshandisa bhaibheri munharaunda yako uye utaure nababa kana puparidzi wekereke yako. Muzivise nezvekupembera Mwari kwako kutsva.

Basa rekereke repiri kudzidzisa bhaibheri. Unokwanisa kudzidza kushandisa mitemo yaMwari muupenyu hwako.kunzwisisa bhaibheri kuchakubatsira kubudirira muupenyu nekuva nesimba mumba yaShe. 2 timotio 3:16-17 inoti “ magwaro ose ebhaibheri akafemerwa naMwari zvekuti chidzidzo chose chakakosha,kurambidza, kugadzirisa nekudzidzisa rururamo kuti munhu wamwari anogara ainezvombo zvese zvemabasa akanaka.

Basa rekereke repiri kurumbidza. Kurumbidza nekutenda Mwari pane zvose zvaaita. Mwari akatiraramisa. Mwari anotida. Mwari anotipa zvatinoda. Mwari anotiratidza nzira dzekufamba nadzo. Tingatadze nei kumutenda?mwari akarurama, anerudo, anetsitsi uye akazara nenyasha. Zvakazarurwa 4:11 inoti“Makafanira, Ishe naMwari wedu, kugamuchira mbiri nokukudzwa, uye nesimba, nokuti makasika zvinhu zvose, nokuda kwenyu zvakasikwa, uye zviripo nokuda kwenyu.”

3. Gadzira nguva mazuva ose yekumboswera naMwari

Zvakakosha kuti zuva nezuva tinoita nguva yaMwari. Vamwe vanoiti nguva yerunyararo (quiet time) vamwe vachiiti “devotions” nokuti inguva yekuzviisa panaMwari.vamwe vanoda kusenivamwe vachida manheru.zvisinei hazina mhosva kuti unoiti chii nguva iyi kana kuti unoyiita nguvai asi uchiyiita. Chinebasa kuswera naShe nguva nenguva. Chii chinoitika panguva yako naMwari?

(a) munamato. Munamato kungotaura mnamwari, taura naye nezvinokushungurudza zves, mukumbire kuti akuvhurire nzira nenjere. Mukumbire zvaunoda zvese. Muudze kuti unomuda zvakadii nekuti unomutenda zvakanyanyisa nezvaanokuitira. Ndiwo munamato.

(b) Gwaro remubhaibheri. Pamusoro pekudzidziswa bhaibheri kukereke,chikoro chesvondo ne’bible studies”, rinodawo kuverengwa uri wega. Bhaibheri rinazvese zvaunoda kuti urarame hupenyu hwechukirisitu hwakanaka. Rinenzira dzakagadzirwa namwari dzinotibatsira pazvinhu zvinenge kuparidzira vamwe, kuita zvinenjere, kuziva zvaanoda iye Mwari nekukura mumweya. Bhaibheri mashoko aMwari kwatiri, mitemo yekuti Mwari anoda kuti titevedzere.

4. shamwaridzana nevanhu vanokwanisa kukubatsira mumweya nekunamata kwako.

1 Vakorinde 15:33 inoti “Musanyengerwa: “Ushamwari hwakaipa hunoodza tsika dzakanaka.” Bhaibheri rakazara nemirairo yefuriro rina vanhu vakaipa. Kuswera nevatadzi kunoita kuti isu tinzwewo kuda kutyora mitemo. Hunhu hweavo vatinogara navo unokwesheranawo nesu izvi zvinozoita kuti uone kukosha kwekugara nevanhu vakzvipirawo kunaMwari.

Edza kuwana shamwari kana mbiri dzekukereke vanokwanisa kukubatsira(vahebheru 3:13;10:24). Bvunza shamwari dzako kuti ugare uchiziva zvekuita panguva yako namwari. Kumbira kuti iwe uvaitirewo izvozvo. Izvi hazvirevi kuti wochirasa shamwari dzako dzisina kuzvipira kunashe, ramba uchivada. Chingoita kuti vazive kuti Mwari akashandura hupenyu hwako saka haukwanisa kuita zvimwe zvinhu navo zvawaimboita. Kumbira Mwari kuti akupe mukana wekufara munashe neshamwari dzako.

5. Shomberwra/ Bhabhatidzwa

Vanhu vazhinji havanzwisisi kuti chii chinonzi kubhabhatidzwa. Izwi iri rinoreva kuiswa mumvura. Rubhabhatidzo inzira yemubhaibheri yekuratidza kuti wazvipira munashe. Kunyikwa mumvura kunoitwa kunofananidzwa nekuvigwa nekuzomuka sezvakaita Jesu kristu. Kubhabhatidzwa kuzviona nenzira yashe yekufa, kuvigwa nekuzomukazve(Varoma 6:3-4)

Kubhabhatidzwa handiko kunokuraramisa.hakushambi zvitadzo zvako, ingori nzira yekuterera mutemo, kuratidza rizhinji kuti wazvipira munaShe.kana wagadzirira kubhabhatidzwa unofanira kutaura nababa vekereke yenyu(pastor).Dzokera kumagwaro eChishonaNdaisa ruvimbo rwangu munaJesu … Ndodii manje?