Mwari ariko here? Kune umbowo here unoratidza kuti ariko Mwari?Mubvunzo : Mwari ariko here? Kune umbowo here unoratidza kuti ariko Mwari?

Mhinduro :
Hazvikwanisike kuti kurarama kwamwari kuratidzwe kana kuti kusaratidzwe. Bhaibheri iro rinoti tinofanira kubvuma neruvimbo kuti Mwari ariko. “pasina ruvimbo hazvikwanisike kuti tifadze Mwari,nokuti wese anouya naye anofanira kubvuma kuti Musiki anorarama uyezve kuti anopa rubatsiro kune avo vanomutsvaka nemoyo wese.”(vaHebheru 11:16). Dai ainyatsoda, hazvaimunetsa musiki kuti adzike pasi kuti aratidze nyika yose kuti ariko. Dai akadaro, paizoshayika kukosha kweruvimbo. “Ipapo Jesu akati kwaari, “Nokuda kwokuti wandiona, zvino watenda; vakaropafadzwa avo vasina kuona asi vakatenda” (Johani 20:29).

Zvisinei izvi hazvirevi kuti hakuna umbowo unoratidza kuti Mwari ariko. Bhaibheri rinoti “matenga anodzamisa masimba aMwari; makore anoratidza samba remaoko ake. Zuva nezuva anodurura mashoko; husiku nehusiku anoratidza ruzivo.hakuna mazwi kana chirudzi chisinganzwi izwi rawo. Izwi rawo rinoenda pasi pose, mazwi awo anosvika kumicheto kwenyika”(Mapisarema 19: 1-4). Tichitarisa nyenyedzi, kunzwisisa kukura nekushamisa kwenyika, kunyatsocherechedza kunaka kwezvisikwa zvepasi, kuona kunaka kwezuva rodoka- zvose izvi zvinonongedzera kunamusiki Mwari. Kana izvi zvisingagutsi tinoona Mwari mumwoyo yedu. Ecclesiastes 3:11 inotiudza kuti “ akaisa upenyu husingaperi mumoyo mevanhu” mukatikati medu munechicherechedzo chekuti kune chinhu chinopfurikidza upenyu uyu nekuti kune munhu anrikunze kwenyika ino. Tingangoramba ruzivo uyu neruzivo rwedu rwedzidzo yepasi, asi kuvepo kwamwari muupenyu hwedu kuri pachena. Zvisinei, bhaibheri rinopa murairo wekuti vamwe vacharamba kuvepo kwaMwari: “Benzi rinoti mumwoyo maro,”hakuna Mwari” (Mapisarema 14:1) kubvira kare vanhu vakawanda verudzi rwakasiyana-siyana avo vanobva nzvimbo dzakasiyana munyika vanobvuma kuti Mwari ariko, panofanira paine chinhu kana munhu anoita kuti vafunge kudaro.

Pamusoro peumbowo hwemuBhaibheri nezvekurarama kwashe, kune umwe umbowo hwekungozvifungira nezviitikwa, chekutanga tinotarisa zvemumagwaro eOntology. Magwaro ayo anotaura kuti “Mwari munhu anemasimba ekuti hapana mumwe achazvarwa anopfuura ipapo” izvi zvinozosimbiswa nokuti kurarama isimba rinopfuura kusararama uye samasimba ose anotofanira kurarama kutyi anzi samasimba. Dai Mwari asiko zvaisaita musoro kuti anzi ndiye samasimba iye asingararame, izvi zvaitopikisana nemhinduro yekuti Mwari ndiyani inobvumwa nevafundi veOntology.

Chepiri tinotarisa nharo dzevadzidzi veTeleology. Avo vanotaura kuti zvisikwa zvenyika nenyika yacho zvinoratidza kuti pane akanyatsozvigadzira nemazvo. Zvinonzi dai nyika yakangoenda pedo kana kure nezuva nemakiromitra mazana chaiwo vanhu nezvimwe zvisikwa taisakwanisa kurarama uye dai mwaka nemhepo dzenyika dzakangosiyana zvishoma zvinhu zvakawanda zvingadai zvakafa.vanozopawo mufananidzo wekuti maprotein molecules haakwanisi kungonyuka zvisinganzwisisiki.

Chechitatu tinotarisa inonzi Cosmological argument. Iyi inotaura kuti chiitiko chese chine chinochikonzera. Zvinonzi nyika ino chiitiko uye inechakatoikonzera kuti ivepo. Zvino kunofanira kuine chinhu chisingakwanise kushandurwa chinokonzera kushanduka kwezvimwa icho chinova ndicho Mwari.

Pasina zvese izvi, Bhaibheri rinotiudza kuti vanu vachangoramba zviripachena kuti mwari aripo vongomuramba zvakadaro vachibvuma zvenhema. Varoma1:25 inoti”Vakatsinhanisa zvokwadi yaMwari nenhema, vakanamata”. Ameni.” Bhaibheri rinotaura zvekare kuti vanhu havana chingavatadzise kubvuma kuti Mwari ariko:”Nokuti kubvira pakusikwa kwenyika izvo zvisingaonekwi zvaMwari, iro simba rake” (Varoma 1:20)

Vanhu vanoti hakuna mwari nokuti hapana umbowo hwekumuona kana hwemumagwaro. Chokwadi ndechekuti pavachabvuma kuti ariko, vanofanirwa kunzwisisa kuti maitiro avo ose anofanirwa arimunzira dzaMwari uye vanofanirwa kukumbira ruregerero kubva kwaari (Varoma 3:23, 6:33) kana Mwari ariko zviito zvedu zvese ndiye achatonga.kana kusina Mwari tinokwanisa kungoita zvatada tisingatye kuti Mwari achatitonga here.izvi ndizvo zvinopa avo vanoramba kuti kunaMwari kuti vati kune Naturalistic evolution, iyi inzira yekuti vangowanawo chekubvumirana nacho. Mwari aripo zvinozivikanwa nemunhu wose tikazvicherechedza.nyaya yekuti vanhu vanozvishungurudza zvikuru kuti varatidze kuti Mwari hakuna zvinoratidza kuti ariko.

Tinoziva sei kuti Mwari ariko? SemaKristu , tinoziva kuti ariko nokuti tinomutaura mazuva ose, hatimbomunzwa achinyatsotaura asi nomweya tinonzwa kuti aripo nguva dzose, kuti anotitungamira, tinoziva rudo rwake nekushuwira nyasha dzake. Pane zviitiko zveupenyu hwedu zvisinganzisisike tikasatoti ndimwari, anoita mashura muupenyu hwedu zvedu zvekuti hatikwanisi kusapa kutenda kwaari. Hapana nharo dzinokwanisa kushandura uyo anoramba zviri pachena. Zvisinei kuvepo kwaMwari kunotendwa kana kubvumwa neruvimbo maari.(mahebrew 11:6) ruvimbo munaMwari rwakasiyana nekungofamba murima, kufamba mumba yakanyatsovhenekwa mekuti vakawanda varimo vakamira zvakanaka.Dzokera kumagwaro eChishonaMwari ariko here? Kune umbowo here unoratidza kuti ariko Mwari?