Une hupenyu husingaperi?Mubvunzo : Une hupenyu husingaperi?

Mhinduro :
Bhaibheri rinoratidza nzira kwayo yehupenyu husingaperi. Chekutanga tinofanirwa kuziva kuti takatadzira Ishe: nokuti vose vanhu vakatadza pamberi pashe zvekuti havana ruvimbiso rawashe” (Varoma 3:23)tose takatadza pamberi pashe, zvinoita kuti tose tive tinofanirwa kutongwa. Nokuti zvitadzo zvedu zviripamberi pashe asingaperi, murango wacho haufanirwi kuperawo. “mutongo wezvitadzo rufu, asi mubairo waMwari hupenyu nemunzira yaJesu kristu Mwari wedu(Varoma 6:23)

Zvisinei, Jesu Kristu , uyo asina zvitadzo(1 Petro 2:22), Mwana waMwari nekusingaperi akaita munhu wenyama(Johani 1:1,14) akafira zvitadzo zvedu. Mwari anotiratidza rudo rwake nechiitiko ichi, tichiri vatadzi, Kristu akatifira.(Varoma 5;8) jesu akafira pamuchinjikwa(Johani 19:31-42) achitora murango wataifanirwa kuwana.(2 Vakorinde 5:21). Nemazuva matatu akamuka kubva muguva(1 Vakorinde 15:1-4, zvichitiratidza masimba ake ekukunda rufu. “nenyasha dzake dzisingaperi akatipa hupenyu hustva nekumuka kwajesu kristu uyo ainge ambofa” (1 Petro 1:3).

Tendeukai zvino, uye mudzokere kuna Mwari, kuitira kuti zvivi zvenyu zvidzimwe, kuti nguva dzokuvandudzwa dzinobva kuna She dzisvike (mabasa avapostori 3:19) tikavimba naye, tichiziva kuti kufira kwake zvitadzo zvedu pamuchinjikwa ticharegererwa tichipihwa hupenyu husingaperi. “Nokuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi(Johani 3:16) Kuti kana ukapupura nomuromo wako kuti, “Jesu ndiye Ishe uye ukatenda mumwoyo mako kuti Mwari akamumutsa kubva kuvakafa, uchaponeswa.” (Varoma 10:9) ruvimbo munebasa guru rakaitwa naShe pakufira pamuchinjikwa ndiyo nzira chete yehupenyu husingaperi. Nokuti inyashe dzashe dzaita kuti muponeswe, kwete masimba enyu zvekuti hapana angazvirove dundundu kuti isimba rake” (Ephesians 2:8-9)

Kana uchida kutambira Jesu semuponisi wako, shandisa munamato wakafanana neunotevera. Usakanganwe kuti kungoisa munamato uyu chete hakukuponisi.kungovimba naShe kunokuraramisa kubva muzvitadzo.munamato uyu ndewekungotenda ishe nekukuraramisa nekumuratidza ruvimbo rwako maari. “Mwari, ndinoziva ndakatadza pamberi penyu uye ndinofanirwa kuwana murango wakakodzera, asi Jesu akatora zvitadzo izvi zvekuti kana ndiine ruvimbo maari neniwo ndicharegererwa. Ndinovimba nemi uye kuti munemasimba nenyasha dzekundiregerera. Ndatenda nenyasha dzenyu neruregerero rwenyu nemubairo hweupenyu husingaperi.Ameni.”

Zvawaverenga zvabatsira kuti udekufamba munzira maMwari here? Kanazvirizvo dzvanya pakanzi "ndabvuma Ishe nhasi" kana kuti.Dzokera kumagwaro eChishonaUne hupenyu husingaperi?