Ndingawane sei ruponeso kubva kuna Mwari?Mubvunzo : Ndingawane sei ruponeso kubva kuna Mwari?

Mhinduro :
Une nzara here? Haikona nzara yemuviri asi nzara yezvinhu zvine uremu? Pane zviri mauri zvisingagutswe here? Kana zviripo, Jesu ndiyo nzira kwayo. Jesu akati iye “Ndini chingwa chohupenyu. Anondidya haachazoziya nenzara uye anovimba neni haachazoita nyota.”

Wavhiringidzwa here? Uri kushaya chinangwa chako muhupenyu here? Kasi zviri kuita kunge pane munhu adzima mwenje ukashaya kuti wotungidza nepapi? Kana zvirizvo, Jesu ndiyo nzira. Jesu akataura “Ndini mwenje wepasi rose. Wose achanditevera haafambe murima. Asi achava nemwenje wehupenyu.”

Unombonzwa kunge uri kutadza kupinda muhupenyu? Wakamboedza kuvhura magonhi akawanda asi uchingoona mukati musina chinhu? Uri kutsvaga kuti wopinda sei muhupenyu wakazara? Kana zvirizvo, Jesu ndiyo nzira. Jesu akataura zve “Ndini gedhe, wose achapinda nepandiri achaponeswa. Achapinda obuda owana pokufura.”

Vamwe vanhu vanokubatisa pasi nguva dzose here? Ukama hwako nevamwe hauna basa here? Zvinoita kunge munhu wose ari kuda kukushandisa here? Kana zvirizvo, Jesu ndiyo nzira. Jesu akati “Ndiri mufudzi akanaka. Mufudzi akanaka anokudza hupenyu wehwaii dzake kupfuura hwake. Ndini mufudzi akanaka. Ndinoziva hwaii dzangu uye idzo dzinondizivawo.”

Unombofunga zvichaitika kana wafa? Waneta nekugara hupenyu hwako nezvinhu zvinozongowora? Unombofunga kuti hupenyu hauna chinangwa here? Unoda kurarama iwe wafa here? Kana zvirizvo Jesu ndiye nzira. Jesu akati “Ndini hupenyu hwakazara. Iye anonditevera achava nehupenyu zvachose chero kana afa. Wose mupenyu anonditevera haafe.”

Nzira ndeipi? Chokwadi ndechipi? Chii chinonzi hupenyu? Jesu akapindura achiti “Ndini nzira, chokwadi nehupenyu. Hapana anoenda kuna baba vangu asina kupfura nepandiri.”

Nzara yauinayo ndeyemweya.Inokwanisa kuzadzikiswa naJesu chete. Jesu ndiye oga anokwanisa kubvisa rima. Jesu ndiye gonhi rehupenyu hwakazara. Jesu ndiye shamwari uye mufudzi wawanga uchitsvaga. Jesu ndiye hupenyu, pasi pano nedenga. Jesu ndiye nzira yeruponeso.

Chkonzero chenzara yako, chkonzero chekurasika murima kwawakaita, chikonzero chekushaya chinangwa muhupenyu ndechekuti hauzivane naMwari wako. Bhaibheri rinotitaurira kuti tose takatadza uye takasiyana naMwari. Buri riri mumwoyo wako riripo nekuti hapana Mwari muhupenyu hwako. Takagadzirwa kuti tive nehukama naMwari. Asi pamusaka pekutadza tinosundidzira mwari kure. Pamusoro paizvozvo kutadza kwedu kunoita kuti tive kure naMwari zvachose. Pasi nedenga.

Zvinogadziriswa sei izvi? Jesu ndiyo nzira. Jesu akatora matadzo adu.(2 Vakorinde 5:21) Jesu akatifira, achirangwa pamusaka pedu(Varoma 5;8). Kwapera mazuva matatu Jesu akamuka akaratidza kuti akunda zvitadzo zvose nerufu. Akazviitirei? Jesu akapindura achiti “Rudo rukuru rwunodaro.”. Jesu akafa kuti tirarame. Tikavimba naye matadzo edu ese anoregererwa. Nzara yedu yehupenyu yobva yapera. Mwenje wouya. Tinenge tave kukwanisa kugara hupenyu hwakazara. Tichaziva sahwira wedu chaiye. Tichaziva kuti tichararama chero tafa kudenga naye Jesu.

“Mwari aida pasi rose zvekuti akatipa mwana wake mumwe, wose anomutevera haafe asi achagara hupenyu husingapere.” (johani 3:16)

Zvawaverenga zvabatsira kuti udekufamba munzira maMwari here? Kanazvirizvo dzvanya pakanzi "ndabvuma Ishe nhasi" kana kuti.Dzokera kumagwaro eChishonaNdingawane sei ruponeso kubva kuna Mwari?