Vao avy nametraka ny finoako amin'i Jesosy aho... dia ahoana amin'izay?
Vao avy nametraka ny finoako amin'i Jesosy aho... dia ahoana amin'izay?

Arahabaina e! Fanapahan-kevitra manova fianana no noraisinao! Manontany angamba ianao izao hoe "Dia ahoana amin'izay? Ahoana ny fomba anombohako ny diako miaraka amin'Andriamanitra?" Ireo dingana dimy voalaza etsy ambany dia hanoro anao ny lālan-kizorana avy amin'ny fampianaran'ny Baiboly. Raha manana fanontaniana ianao momba ny dianao dia azafady mba tsidiho ny: www.GotQuestions.org/Malagasy.

1. Makā antoka tsara fa azonao ny dikan'ny famonjena.

Milaza amintsika ny 1 Jaona 5:13 hoe “Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo”. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika ny dikan'ny famonjena. Irin'Andriamanitra ny hahazoantsika antoka ny fahafantarantsika marina fa voavonjy isika. Ndeha horesahantsika fohifohy ireo lohahevitra manan-danja momba ny famonjena:

(a) Samy efa nanota avokoa isika. Samy efa nahavita zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra daholo isika (Romana 3:23).

(b) Noho ny otantsika dia mendrika ny saziana sy sarahana amin'Andriamanitra mandrakizay isika (Romana 6:23).

(c) Maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy nanefa ny sazy tambin'ny otantsika (Romana 5:8; 2 Korintiana 5:21). Maty nisolo voina antsika i Jesosy, nanefa ilay sazy mendrika antsika. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanaporofo fa ny fahafatesan'i Jesosy dia ampy hanefana ny tambin'ny otantsika.

(d) Andriamanitra dia manome famelan-keloka sy famonjena ho an'ireo rehetra izay mametraka ny finoany amin'i Jesosy, matoky fa ny fahafatesany dia fanefana ny onitry ny otantsika (Jaona 3:16; Romana 5:1; Romana 8:1).

Izany no hafatry ny famonjena! Raha toa ianao ka efa nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao, dia voavonjy ianao! Voavela ny helokao rehetra ary Andriamanitra mampanantena fa tsy handao na hahafoy anao Izy (Romana 8:38-39; Matio 28:20). Tsarovy fa, ao amin'i Jesosy Kristy, ny famonjena anao dia azo antoka (Jaona 10:28-29). Raha toa ianao ka matoky an'i Jesosy irery ihany ho Mpamonjy anao, dia afaka mahazo antoka ianao fa hiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra!

2. Mitadiava fiangonana tsara izay mampianatra Baiboly.

Aza diso fihevitra hoe izany fiangonana izany dia trano be iray. Ny fiangonana dia ny olona. Tena zava-dehibe ny firaisankinan'ny mpino an'i Jesosy Kristy. Izany dia iray amin'ireo tanjon'ny fiangonana voalohany. Koa izao ianao nametraka ny finoanao amin'i Jesosy Kristy, mamporisika anao mafy izahay mba hitady fiangonana mino ny Baiboly eny amin'ny faritra misy anao ary miresaha amin'ny mpitandrina. Ampahafantaro azy ny finoanao vaovao an'i Jesosy Kristy.

Ny tanjon'ny fiangonana faharoa dia ny fampianarana Baiboly. Azonao atao ny mianatra ny fomba fampiharana ny anatranatr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny fianarana Baiboly no fanalahidy manokatra fiainana Kristianina feno fahombiazana sy mafy orina hiainanao. Hoy ny 2 Timoty 3:16-17 “Izay soratra rehetra nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra”.

Ny tanjon'ny fiangonana fahatelo dia ny fivavahana. Ny fivavahana dia fisaorana an'Andriamanitra noho izay nataony rehetra! Namonjy antsika Andriamanitra. Tia antsika Andriamanitra. Manome antsika izay ilaintsika Andriamanitra. Mitantana sy manoro-lālana antsika Andriamanitra. Ahoana no tsy hisaotra Azy isika? Andriamanitra dia masina, marina, be fitiavana, be indrafo, ary be fitahiana. Manambara ny Apokalypsy 4:11 “Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa Hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.”

3. Manokāna fotoana isan'andro hifantohanao amin'Andriamanitra.

Tena zava-dehibe ho antsika ny maka fotoana isan'andro hifantohana amin'Andriamanitra. "Fotoana mangina" no iantsoan'ny olona sasany izany. "Fanokanan-tena" hoy ny sasany, satria io dia fotoana iray anokanantsika tena ho an'Andriamanitra. Ny sasany misafidy ny manokana fotoana isa-maraina, ny sasany kosa misafidy ny isa-kariva. Tsy maninona izay iantsoanao io fotoana io na izay ora anaovanao azy. Ny zava-dehibe dia ny fakanao fotoana matetika hiarahanao amin'Andriamanitra. Inona avy no mameno ny fotoana irahantsika amin'Andriamanitra?

(a) Vavaka. Ny vavaka dia firesahana tsotra amin'Andriamanitra. Resaho amin'Andriamanitra ireo ahiahinao sy ireo olana mianjady aminao. Angataho Andriamanitra mba hanome fahendrena sy toro-lālana anao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao izay ilainao. Ambarao amin'Andriamanitra ny halehiben'ny fitiavanao Azy sy ny fankasitrahanao izay rehetra nataony ho anao. Izany rehetra izany no mandrafitra ny vavaka.

(b) Famakiana Baiboly. Fanampin'ny fampianarana Baiboly anao any am-piangonana, ny Sekoly Alahady, sy/na ny fianarana Baiboly, dia mila mamaky Baiboly ny tenanao manokana. Ny Baiboly dia mirakitra izay rehetra tsara ho fantatrao mba hiainanao fiainana Kristianina feno fahombiazana. Voarakitra ao ny toro-lālana avy amin'Andriamanitra momba ny fomba fakana fanapahan-kevitra hendry, ny fomba ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ny fomba fitoriana teny amin'ny hafa, ary ny fomba fitomboana ara-panahy. Ny Baiboly dia Tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Baiboly, amin'ny ankapobeny, dia boky mirakitra ny anatranatr'Andriamanitra momba ny tokony hiainantsika ny fiainantsika amin'ny fomba iray izay ankasitrahany sy mahafapo antsika.

4. Manorena fihavanana amin'ny olona izay afaka manampy anao eo amin'ny lafiny ara-panahy.

Milaza amintsika ny 1 Korintiana 15:33 hoe “Aza mety hofitahina ianareo; ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara". Ny Baiboly dia feno fampitandremana momba ny mety ho fianjadian'ny fitaoman'ny olona "ratsy" antsika. Ny fandaniana fotoana iarahana amin'ireo izay manao asa aman-draharaha feno fahotana dia hahatonga antsika ho voasariky ny fakam-panahy hanao ireo asa aman-draharaha ireo. Ny toetran'ny olona manodidina antsika dia "hamela tasy" amintsika. Izany no maha-zava-dehibe ny fifampikasohantsika amin'ny olona tia ny Tompo sy manolo-tena ho Azy.

Miezaha hahita namana iray na roa, avy ao amin'ny fiangonanao angamba, izay afaka hanampy anao sy hamporisika anao (Hebreo 3:13; 10:24). Angataho ireo namanao mba hiandraikitra ny fampahatsiahivana anao ny fanokananao fotoana mangina, ireo asa aman-draharahanao, ary ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Anontanio izy ireo sao mba afaka manao izany aminy koa ianao. Tsy midika izany hoe mila afoinao avokoa ireo namanao izay tsy mahalala an'i Jesosy Tompo ho Mpamonjy azy ireo. Tohizo ny fisakaizanareo ary tiavo izy ireo. Ampahafantaro azy ireo fotsiny fa nanova ny fiainanao Jesosy ary tsy afaka manao ireo zavatra rehetra fanaonao taloha ianao. Angataho Andriamanitra mba hanome anao fotoana hahafahanao mizara an'i Jesosy amin'ireo namanao.

5. Meteza hatao batisa.

Betsaka ny olona manana hevi-diso momba ny batisa. Ny teny hoe "manao batisa" dia midika hoe "manatsoboka anaty rano". Ny batisa dia fomba araka ny Baiboly entina anehoana am-pahibemaso ny finoanao vaovao an'i Kristy sy ny fanoloranao tena hanaraka Azy. Ny fitsobohana anaty rano dia maneho an-tsary ny fiarahana milevina amin'i Kristy. Ny fipoirana avy ao anaty rano dia maneho an-tsary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Ny fanaovana batisa anao dia fampahafantarana fa tafiditra amin'ny fahafatesan'i Jesosy, ny filevenany sy ny fitsanganany tamin'ny maty ianao (Romana 6:3-4).

Tsy ny batisa no mamonjy anao. Tsy manasa ny otanao ny batisa. Ny batisa dia dingana iray amin'ny fankatoavana fotsiny, fanehoana am-pahibemaso ny finoanao an'i Kristy irery ihany ho famonjena anao. Zava-dehibe ny batisa satria dingana iray amin'ny fankatoavana izany, fanehoanao am-pahibemaso ny finoanao an'i Kristy sy ny fanoloranao tena ho Azy. Raha toa ianao ka vonona ny hatao batisa dia mila miresaka amin'ny mpitandrina iray.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyVao avy nametraka ny finoako amin'i Jesosy aho... dia ahoana amin'izay?