Nahazo fiainana mandrakizay?
Fanontaniana: Nahazo fiainana mandrakizay?

Valiny:
Ny Baiboly dia manoro lālana mazava iray mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Voalohany isika dia tsy maintsy miaiky fa nanota tamin'Andriamanitra: "Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra" (Romana 3:23). Isika rehetra dia samy efa nahavita zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra avokoa, izay mahatonga antsika ho mendrika ny hosaziana. Satria ny ota rehetra nataontsika manohitra an'Andriamanitra iray tsy manam-pahataperana dia sazy tsy manam-pahataperana no sahaza antsika. "Fa fahafatesana no tambin'ny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika." (Romana 6:23).

Saingy, Jesosy Kristy, ilay tsy nanota (1 Petera 2:22), zanaka Lahitokan'Andriamanitra tsy manam-pahataperana (Jaona 1:1,14) ary maty nanefa ny sazintsika. "Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy" (Romana 5:8). Nohomboana sy maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy Kristy (Jaona 19:31-42), nanefa ny sazy mendrika antsika (2 Korintiana 5:21). Rehefa afaka telo andro dia nitsangana tamin'ny maty Izy (1 Korintiana 15:1-4), nanaporofo ny fandreseny ny ota sy ny fahafatesana. "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty" (1 Petera 1:3).

Amin'ny alalan'ny finoana no tsy maintsy anovantsika ny fomba fijerintsika an'i Kristy - iza Izy, inona ny nataony, ary inona ny antony - ho famonjena antsika (Asan'ny Apostoly 3:19). Raha mametraka ny finoantsika aminy isika, matoky fa ho fanefany ny tambin'ny otantsika no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, dia ho voavela heloka isika ary hahazo ilay fampanantenana, ilay fiainana mandrakizay any an-danitra. "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." (Jaona 3:16). "Satria raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana Azy tamin'ny maty, dia hovonjena ianao." (Romana 10:9). Ny finoana irery ihany, ny finoana ilay asa vitan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no hany lālana marina mankany amin'ny fiainana mandrakizay! "Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra; tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha." (Efesiana 2:8-9).

Raha toa ianao ka te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy anao dia ity misy singam-bavaka iray. Tsarovy fa ny fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny finoana an'i Kristy ihany no hamonjy anao amin'ny fahotana. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famonjena omeny anao. "Andriamanitra ô, fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Apetrako aminao ny fitokiako ho famonjena ahy. Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny famindram-ponao mahagaga, dia ilay fanomezana fiainana mandrakizay! Amena!"

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? Raha eny ny valiny dia tsindrio ilay bokotra "Nanaiky an'i Kristy aho androany" etsy ambany.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyNahazo fiainana mandrakizay?