Inona ny dikan'ny hoe manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tena?
Fanontaniana: Inona ny dikan'ny hoe manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tena?

Valiny:
Nanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy ny tenanao ve ianao? Mba hahazoana mazava tsara io fanontaniana io dia tsy maintsy fantatrao aloha ny dikan'ny teny hoe "Jesosy Kristy", "ny tena", ary "Mpamonjy".

Iza i Jesosy Kristy? Maro amin'ny olona no hiaiky fa i Jesosy Kristy dia lehilahy tsara, mpampianatra lehibe, eny fa mpaminan'Andriamanitra koa aza. Marina tanteraka ireo zavatra rehetra momba an'i Jesosy ireo, saingy tsy mamaritra mazava tsara ireo hoe iza marina Izy. Ny Baiboly dia milaza amintsika fa Jesosy dia Andriamanitra manana nofo, Andriamanitra manana endrik'olombelona (jereo ny Jaona 1:1, 1:14). Tonga tety an-tany Andriamanitra hampianatra antsika, hanasitrana antsika, hanitsy antsika, hamela heloka antsika, ary ho faty ho antsika! Jesosy Kristy dia Andriamanitra, ilay Mpahary, ilay Tompo Mpanjaka. Nanaiky an'i Jesosy ve ianao?

Inona no atao hoe Mpamonjy, ary maninona isika no mila Mpamonjy? Ny Baiboly dia milaza amintsika fa samy efa nanota avokoa isika; samy efa nahavita asa ratsy avokoa isika (Romana 3:10-18). Vokatr'izany fahotantsika izany dia mendrika ny hotezeran'Andriamanitra sy hotsarany isika. Ny hany sazy sahaza ny ota natao tamin'Andriamanitra tsy manam-pahataperana sy mandrakizay dia sazy tsy manam-pahataperana irery ihany (Romana 6:23; Apokalypsy 20:11-15). Izany no antony ilantsika Mpamonjy!

Tonga tety an-tany Jesosy ary maty nisolo voina antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy dia fanefana tsy manam-piafarana ny onitry ny fahotantsika (2 Korintiana 5:21). Maty nanefa ny sazin'ny otantsika Jesosy (Romana 5:8). Naloan'i Jesosy ny onitra amin'izay isika tsy mila mandoa izany. Ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia nanaporofo fa ny fahafatesany dia ampy hanefana ny sazin'ny otantsika. Noho izany, Jesosy no hany Mpamonjy ary Izy irery ihany (Jaona 14:6; Asan'ny apostoly 4:12)! Moa ve ianao matoky an'i Jesosy ho Mpamonjy anao?

Moa ve Mpamonjy "ny tenanao" Jesosy? Maro ny olona mihevitra fa ny finoana Kristianina dia fandehanana am-piangonana, fanaovana fombafomba sy/na tsy fanaovana fahotana sasantsasany. Tsy finoana Kristianina izany. Ny finoana Kristianina tena izy dia fihavanan'ny tena amin'i Jesosy Kristy. Ny fanekena an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tenanao dia midika fametrahanao aminy ny finoanao sy fitokianao manokana. Tsy misy olona voavonjy noho ny finoan'ny hafa. Tsy misy olona voavela heloka satria nanao fihetsika sasantsasany. Ny fomba tokana mahavoavonjy dia ny faneken'ny tena an'i Jesosy ho Mpanonjy ny tena, fitokisana ny fahafatesany ho fanefana ny tambin'ny otan'ny tena ary ny fitsanganany tamin'ny maty ho antoky ny fiainana mandrakizay ho anao (Jaona 3:16). Moa ve Mpamonjy ny tenanao Jesosy?

Raha toa ianao te-hanaiky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjy ny tenanao dia ataovy izao vavaka manaraka izao. Tsarovy fa ny fanaovana ity vavaka ity na vavaka hafa tsy hahavoavonjy anao. Ny hany hamonjy anao amin'ny fahotana dia ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny asa vitany teo amin'ny hazo fijaliana. Ity vavaka ity dia fomba iray fotsiny entinao manambara amin'Andriamanitra ny finoanao Azy sy entinao misaotra Azy noho ny famonjena omeny anao. "Andriamanitra , fantatro fa nanota taminao aho ary mendrika ny ho saziana. Nefa i Jesosy Kristy nanefa ny sazy mendrika ahy mba ho voavela ny heloko amin'ny alalan'ny finoako Azy. Raisiko ny fanomezana famelan-keloka avy aminao ary mametraka ny fitokisako aminao aho ho famonjena ahy. Manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tenako aho! Misaotra Anao noho ny fitahianao sy ny famindram-ponao mahagaga, dia ilay fanomezana fiainana mandrakizay! Amena!"

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? Raha eny ny valiny dia tsindrio ilay bokotra "Nanaiky an'i Kristy aho androany" etsy ambany.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyInona ny dikan'ny hoe manaiky an'i Jesosy ho Mpamonjy ny tena?