Inona ny drafitr'asam-pamonjena / lālan'ny famonjena?
Fanontaniana: Inona ny drafitr'asam-pamonjena / lālan'ny famonjena?

Valiny:
Noana ve ianao? Tsy noana ara-batana, fa moa ve noana zavatra misimisy kokoa ianao eo amin'ny fiainana? Moa ve ao anatinao lalina ao misy zavatra toa tsy mety voky? Raha eny ny valiny, Jesosy no lālana! Hoy Jesosy "Izaho no mofon'aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony.” (Jaona 6:35).

Misavorovoro ve ny sainao? Moa ve ianao toa tsy mbola afaka hahita lālana iray na tanjona iray eo amin'ny fiainana? Moa ve izany toa sahala amin'ny hoe nisy namono ny jiro ary tsy hitanao ny fampirehetan-jiro? Raha eny ny valiny, Jesosy no lālana! Hoy ny nambaran'i Jesosy "Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina.” (Jaona 8:12).

Moa ve ianao efa nahatsapa ho toy ny voahidy any ivelan'ny fiainana? Efa maro ve ny varavarana nandramanao hidirana, saingy raha vao misokatra ny varavarana dia babangoana sy zava-poana no hany hitanao? Moa ve ianao eo am-pitadiavana fidirana mankao amin'ny fiainana tonga lafatra? Raha eny ny valiny, Jesosy no lālana! Hoy ny nambaran'i Jesosy "Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran'ny olona, dia hovonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina” (Jaona 10:9).

Moa ve manary anao foana ny olona? Moa ve ny fihavananao amin'ny hafa tsy lalim-paka sy foana? Moa ve toa mitady hanararaotra anao avokoa ny olona? Raha eny ny valiny, Jesosy no lālana! Hoy Jesosy "Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho” (Jaona 10:11, 14).

Manontany tena ve ianao hoe inona no mitranga ao aorian'izao fiainana izao? Moa ve ianao sasatry ny miaina ny fiainanao amin'ny zavatra mihalo sy harafesina foana? Moa ve tsindraindray isalasalanao ny hoe misy dikany ny fiainana? Moa ve ianao te-ho velona ao aorian'ny ahafatesanao? Raha eny ny valiny, Jesosy no lālana! Hoy ny nambaran'i Jesosy "Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay” (Jaona 11:25-26).

Inona no lālana? Inona no fahamarinana? Inona no fiainana? Hoy ny navalin'i Jesosy "Izaho no lālana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako” (Jaona 14:6).

Ny hanoanana tsapanao dia hanoanam-panahy, ary tsy misy mahatony azy afa-tsy Jesosy irery ihany. Jesosy no hany tokana afaka mampisava ny haizina. Jesosy no varavarana mankao amin'ny fiainana mahafapo. Jesosy no sakaiza sy mpiandry izay notadiavinao hatrizay. Jesosy no fiainana - eto amin'izao tontolo izao sy any ankoatra. Jesosy no lālan'ny famonjena!

Ny antony ahatsapanao noana, ny antony mahatonga anao toa very anaty haizina, ny antony tsy ahitao izay dikan'ny fiainana, dia noho ianao tafasaraka amin'Andriamanitra. Milaza amintsika ny Baiboly fa samy efa nanota avokoa isika ka dia tafasaraka amin'Andriamanitra (Mpitoriteny 7:20; Romana 3:23). Ny babangoana tsapanao ao am-ponao dia midika fa tsy ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Nohariana hanana fihavanana amin'Andriamanitra isika. Noho ny fahotantsika dia tapaka izany fihavanantsika aminy izany. Ary mbola ratsy kokoa noho izany aza, fa ny otantsika dia hahatonga antsika tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay doria, eto amin'ity fiainana ity sy any ankoatra (Romana 6:23; Jaona 3:36).

Ahoana ny fomba hamahana izany olana izany? Jesosy no lālana! Nizaka ho azy irery ny otantsika Jesosy (2 Korintiana 5:21). Maty nisolo voina antsika Jesosy (Romana 5:8), nanefa ilay sazy mendrika antsika. Nitsangan-ko velona Izy rehefa afaka hateloana, naneho ny fandreseny ny ota sy ny fahafatesana (Romana 6:4-5). Nahoana no nanao izany Izy? I Jesosy Tenany ihany no namaly izany fanontaniana izany nanao hoe: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany.” (Jaona 15:13). Maty Jesosy mba ho velona isika. Raha mametraka ny finoantsika amin'i Jesosy isika, matoky ny fahafatesany ho fanefana ny tambin'ny otantsika, dia voavela sy voafafa ny heloka rehetra vitantsika. Izay vao ho tony ny hanoanam-panahintsika Hireritra ny jiro. Hahazo miditra amin'ny fiainana tonga lafatra isika. Ho fantatsika ilay tena sakaizantsika mahatoky indrindra sy mpiandry tsara antsika. Ho fantatsika fa hanana fiainana isika ao aorian'ny ahafatesantsika, fiainan'ny natsangana tamin'ny maty any an-danitra mandrakizay miaraka amin'i Jesosy!

"Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao : nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay." (Jaona 3:16).

Moa ve ianao naka fanapahan-kevitra ho an'i Kristy noho izay novakianao teto? Raha eny ny valiny dia tsindrio ilay bokotra "Nanaiky an'i Kristy aho androany" etsy ambany.Hiverina amin'ny renipejy MalagasyInona ny drafitr'asam-pamonjena / lālan'ny famonjena?