settings icon
share icon
Porandu

Ereko tekove opaÿva?

Mbohovai


ñandejara ñe’ê ohechauka tape jesakâva tekove opaÿva oty. Peteîha , jahechakuaa vaerâ ñande angaipa Tupâ oty: “ opa nde angaipare ha he’a haguere mobyry Tupâ marangatugui” (Romans 3:23). Opaite jajapo mba’e ivaiva Tupâme guara, umiare oguahe kuaa ñandeve ñenupâ. Ñande angaipakuera ko ipahape ha’egui Tupâ opayvare, peteî ñenupa opa yva ha’e ñaikotevea. “angaipa ojehepy me’ê ñemanome á§a katu Tupâ katupyry ha´e upe tekove opaÿva ñeme’ê Jesúcristo ñandejara rupive” (Romans 6:23)

Jesúcristo hi angaipayva (1 Peter 2:22), Tupâ ray jekovepa yva oikovaekue ichugui yvypóra (John 1:1,14) ha omanova ohepy me’ê ha§ua ñande angaipa kuerare. “Tupâ ohechauka imboraihu ñande rehe upeicha: epea javeve ñande ha’e angaiparyry, Cristo omanó ñande rehe” (Romans 5:8). Jesú cristo omanó kuruzúpe (John 19:31-42), oguerahavo upeicha ñenupa ore rangue (2 Corinthians 5:21). Mbohapy ára rire oikove jey ñemanó gui (Corinthians 15: 1-4), ohechaukavo upeicha ipuaka angaipa ha ñemanó ari. “imarangatu tuichava pe ome’ê ñandeve teñôi ipyahuva, ojova añeteteva jerovia Jesúcristo jeikove jeigui omanó rire.” (1 Peter 1:3).

Jeroviare, ñambopyahu vaerâ pe kuaa jarekóva Cristo-re_ Mava ha’é, Ma’é ojapo, ha mba’ére_ pysyrô râ (Acts 3:19). Ñamoiro ñande jerovia chupe, jaroviahape imanó kuruzúpe ohepy me’êha ñande angaipare, ñañe ñyrôta ha o§uheta ñandeve iñe’ê me´ê ha´eva tekové opaÿva yvagape. “Tupâ ohayhu etereí yvype ome´ê pee itayra peteîntea, mayma ojeroviava hese ndopa moai ha oguerekota tekové opaÿva”. (John 3:16). Nde ererõ nde jurupe, “Jesú ha´e ñandejara”, ha eroviarô nde ñe’âpe Tupâ omboikove jeyha ñemanógui, nde eñepysÿrôta.” (Romans 10:9). Jerovia rupive añonte Cristo mba’apo kuruzúpe ipahape, ha’é peteî añonteva ha’e oguerahava tekove opaÿvape! “peare aguije ha’e ome´êva pysÿrô jerovia rupive- koa ndaha’ei pende rembiapore , ha’e Tupâ marangatugui- ndaha-ei mba´apokuere, ani hagua avavé oñe’ê reityse.” (Ephesians 2:8-9)

Nde reipotarô o§uhe ndeve Jesúcristo nde ñepysÿrôha ramo, koápe oî peteî ñembo´e ndahasýiva. Nemanduake. Emoñe’é ko ñembo’é tera oimeraêva na nde pysÿrô moai. Eroviaro Cristo-pe añonte ikatuta eñepysÿrõ angaipagui. Ko ñembo’e oî hasýihaicha, ikatuhaicha emoñe’ê Tupâme nde jerovia ha re aguije me´ê nepysÿrô agüere. “tupâ, aikuaa che angaipaha nde rehe ha aikotevêha ñenupã upevare. Upevare Jesúcristo omo§uahe ipope upe ñenupâ che rangue che jeroviagui chupe upypé añepysyrô. Amoî che jerovia nde ari añeñyrô ha§ua. Aguije ndéve poraihureko ñeimoayva erekova-marangatu ha’eva tekove opaÿva! Taupeicha!”

Remoñe’ê rire ko’ápe oguahê ndeve tesakâ ha’éva Cristo rehegua? Upeicharamo, ejopy he’ihape “ko árape oguhê chéve Cristo”

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Ereko tekove opaÿva?
© Copyright Got Questions Ministries