settings icon
share icon
Porandu

Oî Tupâ? Oî techapyrâ tupâ oîkoveha?

Mbohovai


Ñandejara hekove ndaikatúi oñeha'a terâ oñembotove. Ñandejara ñe'ê he'iva ñande rembiapo ñamoneîva'era rupi jerovia pe oikova oje'eva ñandejara oikoha: “Ha jerovia'yre najaikatúi ñambovy'a ñandejarape, upévare ha'e oikoha, ha ha'e oipoepyta umi ohekava chupe ipaha peve”.(hebrews 11:6). Ha'erô tupâ potapy,ha'e ikatu iñapyse, ha oha'â opavavépe ha'e oikoha. Katu ramo ha'e ojapomaro upéva ndaipori mo'âi tekotevê pejeroviare. “Upevare Jesù he’í, upéva nde che rechahaguére ha eguerovia, eñembo'e. Ha'e umi oimerâ va ndohe chaiva'ekue ha ne'îrâ oguerovia”.

Koa ndeisei ,oîha techapyrâ tupâ oîha,Ñandejara ñe’ê he’í.”Umi yvága omombe'u Tupâ tuichaha,yvága omombe’u ipo rembiapo.Ara ha ára ha'ekuera he'i ñe'ê, pyhare ha pyhare ha'ekuera omopu'a kuaapy. Ndaipori ñe'ê tera ñe'ê ayvu mamo iñe'êkuéra ndoñehendúiva'era. Iñe’êkuéra ikundaha opavaveyvy apére, iñe'êkuera arapy paha peve” (Salmo 19:1-4).Emañaro mbyjakuérare ojokupyty tuichaiterei ha yvagapy, ojesarekórô Umi tekoha iporâ veva, ojehecharô iporahâ. Pe ka'arupytú maymáva ko'â mba'e ohechuka peteî tupâ apohara. ko'âa nda ha'éirô mbovy oî ohechaukáva tupâ oiha ñande korasôpe. Ha'e avei omo henda apyra'ÿ pe yvypóra korasôpe. “Ñande retepy pypuku meve oî, ojehechakuaáva oiha tekove kupépe ha maymáva yvy kupépe. Ñande jaikatu jahypýi koa. Kuaapy arandukaape Tupâ ijechauka ñande apytépe, ñande jerere. Hapykueicha gueteri oñeha'averõ. Ñandejara ñe’ê he'i gueteri oî haitíri ohapykuehova.mbotove oikoha Tupâ”. Umi itavyva he'i ikorasôme “Ndaipori tupâ”. ( Salmo 14:1).U mi ava guive tembiasakue puku peve, umi maymáva. Tavarandu, oparupi, ojerovia oikoha oimeraêicha tupâ tekove, oivaêra peteî ojapova ko jerovia.

Hiári techaukaha Ñandejara ñe’ê rejegua haéva Tupã oî rehegua, oî techaukaja ndikatuiva oñembohovai. Peteîha oî techaukaja ontological. Ojekaa vea ko techaukajagui ha´e oipurúha apytu'û roky –Tupâ- ohechauka ha§ua Tupâ oîha. Ñepyruhame upe apytu'û roky Tupâ “Ndikatui ijoja tuichavevare”. Upeicha ikatú oñembohovai tuichaveha jeikove ndojeikovegui, ha upevare ha’e teko tuichaveva ikatuva oî. Tupâ ndoîramo, upeicharô Tupâ ndaha´emoai teko tuichavea oîva ha upeva ombohovaseta apytu'û roky Tupârehegua

Mokoîha techaukaha ha´e techaukaha teological. Techaukaha teological he´i ojejapoguive yvagapy, upe mba´apo ñanderejava ñe’êyme, oîvaera mante ijapohare yvagagua. Techapyrâ, yvy oîrire su mbovy a§uive tera mombyryve kaurahú§ui, ndikatuichene ipuaka tekovekuera oîva koagaite ipype. Mba´ekuera oîva ñande yvytupe ha´eramorire michimi ambue ipype, heta tekove oîva ko yvy ari omano raamoâ, ikatuhagua peteî michimi pehe'a'ÿty proteína rehegua ojejapo hiañonte upea ikatú 10243 gui 1(upea ha’e 10 hakykueri 243 zeros) peteî mba´e michimi mbyte henyhe sasueta pehe'a'ÿty proteína kuera rehe.

Mbohapyha techaukaha Tupâ oîha oñehenoiva techaukaha yvága gua. Opa mbohovai Oreko ijypykue. Ko arapypavê ha oîva ipypé ha’e mbohovai. Oîvaera mba’e omoñepyruva opa mba’e ha ogueruva tekovepe. Ipahape oîvaera mba-e “Niaiti-ojejapoa” oî omboñepyry ha§ua hakykuéri opa mba’e ogueru ha§ua tekovepe. “Niaiti-ojejapoa” ha’é Tupâ.

Urundyha Techaukaha ojekuaa techaukaha teko rehegua. Opa teko ipuku javeve tembiasakue oreko teko me’ê tekojoja. Mayma oguereko jeikuaa iporâvai ha avei ivaivagui. Jejuká, Japu, monda, mba’evai ndojehecha porâi move yvy ári. Moogui ou pe jekuaa iporâ ha ivaivagui naha’eirô peteî Tupâ marangatugui?

Opaichaverô, Ñandejara Ñe’ê he’í ñandeve tekove kuéra ndaipoja mo’ai hesakâ ha ndikatuiva oje’e ndoiriha kuaa Tupâ mba’e ha oriviatante pea rangue japu. Romans 1:25 omombe’u “ Ha’ekuera ogueru ha ogueraha ha’eva añeteha Tupâ mba’e japurehe, ha haekuera oipytyvota ha omonva’eguasuta mba’e ojejapovaekue ohejareijaveve omba’apovae Kuepe,mava haeva marangatu opaýva. Taupeicha” Ñandejara Ñe’ê avei omombe’u mavave ndo pytai okápe ndoriviai haguere Tupâme” Ojejapo guive yvy kuera umi mba’e ojehechayva Tupâ rehegua _ Ipu’aka opaýva iteko marangatu _ ojehechava hesakâ, oñehendúva ojejapova ekuére ,upeicha umi tekove ndopytai okápe tekojojahagui” (Romans 1:20)

Tera “ndorekoihagure techaukaha” añeteva ha’e haekuera he’ijave oîha Tepã, oñeme’êvaera jesape´ape kiwai ha´eha jarakuera Tupâ renondepe ha oîkotevêha iñyrô. (Romans 3:23, 6:23). Tupâ oîro, upeicharo ñande henonderame ñande rembiapo jara. Tupâ ndoîiro, upeicharo jajapokuaa jaipotava kyhyjeÿme Tupãgui. Koare ha´e heat oî um indo gueroviaseiva Tupâ oî ha ,oñembojoajy pe he’iva the theory of naturalistic evolution_ ha’e ome’ê tape ojerovia hagua peteî Tupâ ojapova opa mba´e. Tupã oî ha ko ipahape opaite oikuaa ha´é oî ha. Oîmemaro jepe pochipe ohekava he´i ndoiriha, ohechaukante upeicha oîha .

Mba´éicha jaikuaa Tupâ oîha? Cristians-icha, ñande jaikuaa Tupâ oîha ñañe’ê hendie opa ára. Ñande nañajendui chupe ñande nambipe, oñe´êjave ñanendive, á§a katu ñañandu oîha, ñañandu iruvichareko, jaikuaa imboraihu, jaipota hiaguyje. Mba’ekuera oikova ñande rekovépe oguerekoyva ysaja ndahaeiramo Tupâme. Tupâ ñande pysyrõ imarangatupe ha ombopyahu çande rekóve, ndikatui japyta ñame’ê yme aguyje ha ñañembo’e yme oîhaguere. Maavea koâa techaukahakuera ikatu oporomboguta vai ko jeikuagui añetehape jesakã porâva. Ipahape Tupâ oîha ojeikuaa jeroviare (Hebrews 11:6). Jerovia Tupâme ndaha´ei jepopo pytymbyhaoty. Ha´e jeguata kyhyjeÿme peteî tenda oîhape heta tekove kuera oñemboy porâ mava.

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Oî Tupâ? Oî techapyrâ tupâ oîkoveha?
© Copyright Got Questions Ministries