settings icon
share icon
Porandu

Ereko Ñyrô? Mba’éicha o§uahe cheve Tupâ ñyrô?

Mbohovai


Acts 13:38 omuesakâ, “Upevare che irû kuera, aipotante peê peikuaa Jesú rupive angaipa ñeñyrõ oguahe peême.”

Mba’é Niro ha mba’ére aikotevê?

Pe ñe’ê Niro he’ise emboque ha eñepyru jey, ejepyme’ê ñande rembiapo vaikúere. Ñanderembiapo vairamo tapichandie, jaheka ñepysyrô ñaimesê porâ jeyse gui. Ñepysyrô ndoimei ñande po guipe, jajerure haguerente. Avave ndorekoi ñepysyrô imba’éramo. Ñepysyrô ha’é techaukaha mborayhú rehegua, poriahu reko, ha aguije. Ñepysyrô ha’e je’épyre nande rembiapo vaimoaiha avavendi, ejecharamo jepe ha’ekuera hembiapo vai nendive.

Ñandejara ñe’ê He’i ñandeve opaite ñaikotevêha Tupâ Niro. Opaite jareko angaipa. Ecclesiastes 7:20 ohendúka, “ ndipori avave iguata porâva ojapoýva mba’e vai orekoÿva angaipa.” 1 John 1:8 he’í, “ ñande pochiramo angaipa pore’ygui, ñañombotavy ñande jupé ha añete ndipori ñanendive.” Opaite angaipa ha’é ipaha ñambohovai tupâ rehe ( psalm 51:4). Mbohovai ramo,ñande pyapygui ñaikoteve pya’é Tupâ ñandeñyrô. Ñande angaipa ndaiñyrôiro, jahasata ara opapee jepy’apype ñande angaipa ñande apyri. (Matthew 25:46; John 3:36)

Ñyrô- mba’éycha o§uahe ñandeve?

Po’a rekógui, Tupâ ha’e mborayhu ha iporiahúreko hetagui, oñyrôgui ñande angaipa! 2 Peter 3:9 he’í ñandeve “… ha’é ipyaguapy ñanendive, ndo ha’arôi avave omano, oha’arô katu Onetî.” Tupâ ñande ñyrôse, apeare ome’ê ñandeve ñande ñyrô.

Peteînte ñenupa tekojojaha, ñande angaipakuerare ha’e ñemano.ñepyruhape Romans guape 6:23 omuesakâ, “ jehepymeê angaipare ha’e ñemano…? Ñemano ikatuveyme jaikove jey ha’e o§uaheva ñande angaipakuerare. Tupâ, ipyahape, ojapo ijupé yvypôra – Ñemano. 2 Corinthians5:21 ombo’é, “tupâ ojapo chupe, mava ndorekoiva angaipa, orekó angaipa ñanderehe, upeicha hese rupive Ikatú ñaguahe jey tape oguerahava Tupâ pee.” Jesú omano curuzúpe, ogueraha ha§ua pe ñenupa ñande ran§ue! Tupâicha, Jesú ñemano omoguhe ñyrô angaipare opaite yvyporakuérape. 1 john 2:2 ohendúka, “ha’e oñeme’ê ñande angaipare, ha opaite yvypôra oiva ko yvy ari” Jesú oikove jey omanoma rire, ohechauka ha§ua ipu’aka angaipa ha ñemano ari (1 Corinthians 15:1-28). Ñembo’eha rupive Tupâme, Jesúcristo ñemano ha oikove jeype, mbyte mokoîha Romans 6:23 rehuegua añetéhape, “…opaicha tupâ mba’e ha’e tekovê orekoÿva opaha Jesúcristo Ñandejara ruipive.”

Reipota nde angaipakuera ojehepyme’ê? Ereko py’a angata rejapovaiva kuegui ndikatuiva repoi? Eñeñyrô nde angaipa kuérare ikatuta remoîro nde jerovia, Jesúcristope nde ñepysyrôha ramo. Ephesians 1:7 he’í, “ Ipypé ñande jarekota ñepysyrô huvy rupivé, angaipa jepyme’ê, ojojahape tupâ orekova ndive.“ Jesú ohepyme’ê ñande rembiapo vaire, ikatuhagua ñañeñyrô. Pejapó vaerâ ,ha’e pejerure tupâme ñeñyrô Jesú ripive, erviaja javeve Jesú omanoha ohepyme’evo pende angaipare- ha’e nde ñyrôta! Jhon 3:16-17, oguereko iñe’ê iporâva, “ Upeichaite ohayhu tupâ ko yvy, ome’ê peve i kay peteînteva, mava ojeroviava hesepe, ndo pa moai ha orejota tekove opayva. Tupâ ndo omboui tayra peteîha oipyhaâ hagua yvypora, ombou katu oipysyrô hagua ha’e rupive.”

Ñyrô- ha’e añetehape ndahasýi?

Ndahasýiete ramo! Nde dnereikatumoai remo’ô Tupâ ñyrô. Ndikatui rehepy me’ê Tupâ Ñyrôre. Nde ikatunte embohupa, jeroviarupi, aguijerupi Tupâ paraihurekogui. Nde rejava’osero Jesúcristope nde pysyrôhava ramo, reipotaro tupâ ñyrô, koape oî mbaeicha reikatú reñembo’é. Ñembo’é opaichagua nande pysyrõi. Emoirô nde jerovia Jesúcristo, ohepyme’êva angaipakuerare. “tupâ, aikuaa che angaipaha nde rehe ha aikotevêha ñenupã upevare. Upevare Jesúcristo omo§uahe ipope upe ñenupâ che rangue che jeroviagui chupe upypé añepysyrô. Amoî che jerovia nde ari añeñyrô ha§ua. Aguije ndéve poraihureko ñeimoayva erekova! Taupeicha!”

Remoñe’ê rire ko’ápe oguahê ndeve tesakâ ha’éva Cristo rehegua? Upeicharamo, ejopy he’ihape “ko árape oguhê chéve Cristo”

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Ereko Ñyrô? Mba’éicha o§uahe cheve Tupâ ñyrô?
© Copyright Got Questions Ministries