settings icon
share icon
Porandu

Mava Jesúcristo?

Mbohovai


Ojombojoja yva porandú ndie “oî Tupâ?” mbovy tekove o[ipa Jesúcristo. Tapiave ojejavao Jesú ha’eha añetehape yvypora oguatavaekue yvy ári Israel-pe mokoî su ary tapykuepe. Ñomongueta oñepyru oñembohovaipe Jesú tekove. Aimetete opaite Tupâ rape rehegua ombo´e Jesú ha´eha peteî oha'uvôva tera, mbo´éhara katupyry, tera yvypora katupyry.

C.S. Lewis ikuatia ñe’ê “Mere Cristianiti”-pe ohaí koa: “ Aî koape añeha’âhavo ahesapea opavape ani hagua oje´é umi mba´e tapiaite tekove kuera heíva ichugui (Jesúcristo): “ Amba’apo hina ajava’o hagua Jesú-pe peteî mbo´éhara avaty rehegua upeicha katu nda java´oi upe heí ha ha´e ha Tupâ.” Upea añonte ha’e mba’e ñande ndaja’eivaerâ. Peteî yvyporâ ha´eva ekue yvypora añonte ha heíva umi mba’e Jesú heivaekue, ndikatui chene ha’é mbo’éhara avaty rehegua. Ha’e avei ndaha’emoai peteî akâvai- oimoâ peve ha´e ha´é ha peteî ruguazú rupiá pupu pyre- avei ndahaei moai aña aña rêtagui.nde reiporavo vaerâ. Avei ko yvypora ndaha´ei tera ha´e Tupâ ray, ndahaei avei peteî akâvai tera ivaivea. Nde ikatú ere hese itavy ha, nde eikatú reindyvu ha rejuka aña ramo, tera Nde ikatú ejeity ipype ha rehenoi ichupe che jara tera Tupâ. Upeichaverô eheja ro´emi ndajame´e moaiha tembiapo jara ndahaeiva añeté guarô ha´eha ramo peteîmbo-ejara tuichava tekove rehegua. Ha´é ndohejai jeikeja upea ojejapo ha§ua. Ha´e ndo ñeha’âi ojapo ha§ua koa.”

Upeicharô, mava heíse ha´eha Jesú? Mava heí Ñandejara ñe’ê ha’e ha? Peteîha, jahecha Jesú ñe’êkuera John 10:30-pe, “che ha che ru ha’e peteîcha”. Techaramome, ndo joguai ñehaâha pe heíséha Tupâha. Upeichavero, ñamañami mburuvicha kuera heívaekue, “ñande ndorombo mbytai mavave koaa mba’ere…” he’í mburuvicha kera, upeichave ha’e reñe’ê rei agüere, nde ha´e aguere, peteî yvypora tapia gua, oimoava Tupâ ha” (John 10:33). Mburuvicha kuera ojva’o he’íva Jesú peteî ñeha´âha ha’esegui Tupâ”.jeha’i oîva upei, Jesú ndo mbohovai mburuvicha kuerape, ikatuhape he´í, che nda jerurei ha´éseha Tupâ.” Koa ohechauka, Jesú he’íha añetéhape ha’e ha Tupâ, “che ha che ru ha’e peteîcha” (John 10:30). John 8:58 ha´e avei techapyrâ: “ che ha’e añete gua”, Jesú ombohovai, “che ha’e, hi ára hecha mbouvé Abraham”. Jey , mburuvicha kuera ojava’o itá oñeha’a kuévo ojapivo Jesú-pe (John 8:59).Jesú ñemombe’ú “che ha’e” ramo ha’e peteî jepurú Tupâ rera kuatia ñe'ê tuijava rehegua (Exodus 3:14). Mba´ere ojapice jey mburuvicha kuera Jesú-pe ha´ekuera ndo roviairô ha´e heíha mba´e ha´eva ñe’ê rei, añetehape, oimo’âha ha´eha Tupâ?

John 1:1 heí “ñe’ê ha’evaekue Tupâ” John 1:14 heí “ñe’ê gui oiko to’o”. koa ohechauka tesakâhape Jesú ha´e ha Tupâ to´ope. Thomas temimbo´e omuesakâ Jesú gui, “Ñandejara ha ñande Tupâ” (John 20:28) Jesú ndo mbohovai. Temimbo’e pablo omuesakâ chupe, “…Ñandejara tuichava ha ñande pysÿrôha, Jesúcristo” (Titus 2:13). Temimbo’e Peter heí avei, “…ñande Tupâ ha pysÿrôha Jesúcristo” (2 Pedro 1:1). Tupâ tuva ha´e oikuaa porâva Jesú tekove ijojayha, “Tayra re ha’e heí : nde apyka ,e’a Tupâ, oîta ára pahapeve, ha tembiapo porâ ha´eta nde roga mboguataja”. Jesú tembiasakue kuatia ñe'ê tuijava pe omombeú ipaha, “ñande ehe, hiarahecha peteî mitâ, oñeme´ê ñandeve tayra ha mburuviva o[ita ijatiy ári. Ha’e oñehenoita imporâveva mbo´éhara, Tupâ ipuakaveva, tuva opa yva, puaguapy rehegua Prince.” (Isaiah 9:6)

Upehaguere C.S Lewis ohechaukase, oroviahape Jesú ha’e ha mbo’éhara ikatupyrýva añonte, upea ndikatui. Hesakâ porâ ha ndikatui oñemvo tové Jesú ombuesakâ ha´e Tupâ ha. Nda´eiramo ha´e Tupâ, upeicharô ijapu, upeicharô ha´e ndaha´ei oha'uvôva, ikatupyryva mbo´éhara, tera yvypora oroviava. Ñamuesakâse§ui Jesú oñe’ê vaekue , “ha’iha kuera” koâga gua ombuesakâse “ Jesú káso añetegua” ha’e ndeiri heta mba’e Ñandejara ñe’ê ombojojava hese. Mava ñande ñambohovai ja§ua Tupâ ñe‘ê he itera ndeivae kuere Jesú? Mba’eicha ikatu peteï ha’iha oîva mokoî su ary Jesú rire orekóta tesakâ porâveva heí tera ndeíri vaekuere , umi ouvaekue hendié gui, oipytyvo, ha oñembo’é vaekue Jesú re. (John 14:26)?

Mba’ere tekotevê porandu Jesú tekove añeteagui? Mba’ére tesapara Jesú há’e haguere terá ndahai haguere Tupâ? Upe mba’e tekotevêha ha´e Jesú ha´evaerâ Tupâ ha´e ndaha´eirô, iñemano ndohupytyi raamo’a ojehepy me’ê hagua ivaiva ñande angaipakuerare ha opa oivaare ko yvy ari .(1 John 2:2). Tupâ añoitente ikatuva ohepy me’ê ñenupa opaveyvare (Romans 5:8; 2Corintians 5:21). Jesú ha’e mante vaerâ Tupâ upevare ha´e ikatú ojepy me´ê ñande mba’e vaire. Jesú ha’e vaerâ yvypora ikatu ha§ua omano. Ñepysÿrô oî a§ui Jesúcristo jerovia rupi mante. Jesú marangatú, ha´e§ui há´e añonte tape ñepysÿrôoty. Jesú marangatú, ha´e hei haguere , “che tape, añete ha tekove.” Avave ndohoi Rute ndaha´eirô che rupi.” (John 14:6).

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Mava Jesúcristo?
© Copyright Got Questions Ministries