settings icon
share icon
Porandu

Mba´é heíse o§uahe ndeve Jesú nde pysÿrôharamo?

Mbohovai


Re java´opa Jesúcristope nde ñepysÿrô? Reñembo´e porâ ha§ua ko porandu rehegua, reikuaa raê vaerâ heíseva “Jesúcristo”, “Pysÿrôha,” “ha Nde mba´eva.”

Mava Jesúcristo? Hetá oî ohechakuaava Jesúcristope yvypóra ipya porâvaicha, mbo-ehara guasú ramo, Tupâ oha'uvôva ramo pee. Koaa mba´e ha’e añetehape Jesú mba’e, upeichavero koaa ndeipai Mazapa añetehape ha’e. Ñandejara ñe’ê he´í ñandeve Jesú ha’éha Tupâ oikoha ichugui yvypóra, Tupâ yvypóraramo ejecha (John 1:1, 14). Tupâ ou yvyari ñanembo’e ha§ua ,ñande pohano ha§ua, ohechauka tape porâ, ñande pysÿrôhagua ha omano çande rehe! Jesúcristo ha´e Tupâ, ojapova opa mba´e, karai ruvicha. Nde rejava’oma Jesú-pe?

Mba’é ha’e pysÿrôha, mba´ére ñaikotevê ñande pysÿrôha? Ñandejara ñe’ê heí ñandeve opaite ñandeangaipaha; ñande rembiapo vaiha (Romans 3:10-18). Ñembohovaihape ñande angaipakuerare, oguajeta ñandeve Tupâ pochi ha ñañambojojata. Ñenupa ñande angaipakuerare Tupâ marangatu ha opaÿvare jajapova ha’e peteînte ñenupa opaÿva (Romans 6:23; Revelation 20:11-15). koare ñaikotevê pysÿrôhare!

Jesúcristo ou yvyariha omano çande rangue. Jesú ñemano ha’e opaÿva jehepy me’ê ñande angaipakuerare (Corinthians 5:21). Jesú omano ohepy me’ê ha§ua ñande angaipakuerare (Romans 5:8). Jesú ohepy me´ê ani ha§ua ñande jajapo upea. Jesú jeikové jey ñemanogui ohechauka iñemano ha’eha heta ohypytypavo ojehepy me’ê ha§ua ñande angaipakuerare. Upeare añonte ikatua ñande pysÿrô (John 14:6; Acts 4:12)! Erovia Jesúpe nde pysÿrôharamo?

Ha’e Jesú nde pysÿrôha? Heta oî ahechava Christianity tupâo jehoramo, Misahape jeho, tera mba´e vai jejapo mbovyve. Upea ndahaei Christianity. Añeteteva christianity ha’e Jesúcristo ndive ñeime. Ejava’o Jesúcristope nde ñepysÿrôharamo, ha´e emoi nde jerovia ichupe. Avave ndoje pysÿrôi hapicha orovia haguerente. Avave dno ñeñyrôi ojapogui tembiapo porã. Peteînte tape ñañepysÿrôvo upea ha´e ejava´o ndete Jesúpe nde ñepysÿrôha ramo, erovia rupive iñemanome nde angaipa hepy me’êhape ha ijeikove jey haeja nde jopoi tekove opaÿvape§uara? (John 3:16). Ha’e Jesú pysÿrôha nde mba’eva?

Nde rejava´osero Jesúcristope nde ñepysÿrôharo, ere koaa ñe’ê juaju Tupâme. Nemanduáke , Emoñe’é ko ñembo’é tera oimeraêva na nde pysÿrô moai. Eroviaro JesúCristo-pe añonte ha hembiapo kuruzúpe ipahape, ikatuta eñepysÿrõ angaipagui. Ko ñembo’e oî hasýihaicha, ikatuhaicha emoñe’ê Tupâme nde jerovia ha re aguije me´ê nepysÿrô agüere. “tupâ, aikuaa che angaipaha nde rehe ha aikotevêha ñenupã upevare. Upevare Jesúcristo omo§uahe ipope upe ñenupâ che rangue che jeroviagui chupe upypé añepysyrô. Ajava´o nde ñyro ha amoî che jerovia nde ari che pysÿrõ ha§ua. Ajava’o Jesúpe che pysÿrõharamo! Aguije ndéve poraihureko ñeimoayva erekova-marangatu ha’eva tekove opaÿva! Taupeicha!”

Remoñe’ê rire ko’ápe oguahê ndeve tesakâ ha’éva Cristo rehegua? Upeicharamo, ejopy he’ihape “ko árape oguhê chéve Cristo”

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Mba´é heíse o§uahe ndeve Jesú nde pysÿrôharamo?
© Copyright Got Questions Ministries