settings icon
share icon
Porandu

Nde Cristiano?

Mbohovai


Ikatu ja’é Cristianoha tekove omoiruva “ mava omomaranduva ogueroviaha Jesúcritope tera tupâ rehegua oñe’éva Jesú ombo’évaekue”.Ako'ýte koa ha’e ñepyry porâ ,omohovai heta ñe'ê ryru he’iva, ndomuesakâ porâi ñandejara ñe’ê he’iseva mavapa cristiano teeté añetéhape. Pe ne’e Cristiano ojepurú mbohapy rendape marandu ijojahayvape (Acts11:26; 26:28 Peter 4:16) oguatavaekue Jesúcristo dive ñepyruhape umiape oñehenoi cristiano, Antioch pe (Acts 11:26) upea haekuera oikogui oñe’é ha omba’apo Cristo oikohaicha. Pe ñe’é Cristiano he’ise ijehaipe “oîha Cristo dive” térâ “ oguata cristo rapere”

Ñembyasyhape ára ohasa javeve, ko ñe’é “Cristiano” he’iseva opyta tesaraipe ha manterei ojepury ojechaka hagua mava tupâ reheguape, térâ mava hekombo'e porâ ,jepevénte Mávapa? ha’e tera oguata añetehape Jesúcristo rapykueri. Heta oî ndoroviaiva Jesúcristope ha oje’é Cristianoha ohohaguerente tupâope térâ oikogui tetâ Cristianova pe. Upeicha katu reho agüere tupâope, térâ reñangareko jagure oikotevêare, térâ nde akâguapy haguerente, ndojapoi ndehegui Cristiano. Rehohaguere tupâope ndojapoi ndehegui Cristiano, upeicha avei ndoikoi ndehegui mba’eguata reike agüere garage-pe. Rehojaguere tupâope, jepivero heho misahape, reipytyvo mba’apo oîva tupoâpe, upeichavero ndoikoi ndehegui Cristiano.

Ñandejara ñe’é ombo’é, ñamba’apo porâguinte ndaja§uahe moai ñandejara pope.Titus 3:5 he’i, “Ha’é ñande pysyrô, ndahaéi ñande guata porâgui, ñande pysyrô ipyaporâgui. Ha’é ñande pysyrô ykaraipe ñande arahecha jey hagua ha ñanembopyahu hagua jey Holy Spirit rupive”Upeare, Cristiano ha’e mava arahecha jeyva tupâ rupive (john 3:3; John 3:7;1 peter 1:23) ha omoiva ijerovia Jesúcristo pe. Ephesians 2:8 he’i ñandeve ha’eha “aguyjere nde ejepysyrô, eroviagui ha koa ndaha’éi pende rekovere, pea ha’é tupâ jopoi.”

Ha’eteva Cristiano mava omoiva ijerovia Jesúcristo hekove ha hembiapope, orovia avei omano hague kuruzúpe , ohepyme’e hagua ñane angaipare ha oikovejeyha , mbohapyha ara pahape. John 1:12 he’í : “Opavave o§uahevaekuepe, ha oroviavaekue herape, ha’e ome'ê chupekuera pojai oñehenoi hagua ñandejara ruguái.” Cristiano techakauha, ha’é mboraihu hapichakuerare ha jerovia orekova ñandejara ñe’ére (1 John 2:4, 10) Cristiano teetéva ha’é añetehape ñandejara rógagua, tupâ rogaygua añetéteva ,ha mava oñeme’éva tekove pyahu Jesúcristo pe.

Remoñe’ê rire ko’ápe oguahê ndeve tesakâ ha’éva Cristo rehegua? Upeicharamo, ejopy he’ihape “ko árape oguhê chéve Cristo”

EnglishJevy ava ñe'ê rógape

Nde Cristiano?
© Copyright Got Questions Ministries