Wamkelekile kulwimi lwesiXhosa www.GotQuestions.org!


Imibuzo yebhayibhile iyaphendulwa

Siyaxolisa, asikwazi kuthatha mibuzo efakwe kuthi ngesiXhosa okwangoku. Ukuba uyakwazi ukufunda nokubhala isiNgesi, ungayifaka imibuzo yakho ku - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Apha ngezantsi luluhlu lwamaphepha esinawo ngesiXhosa:
Iindaba ezilungileyo

Ingaba unabo na ubomi obungunaphakade?

Ulifumene uxolelo? Ndingalufumana njani uxolelo kuThixo?

Kuthetha ukuthini ukwamkela uYesu njengomsindisi wakho buqu?

Ithini indlela yosindiso?

Ithetha ukuthini ukuzalwa ngokutsha komKristu?

Yeyiphi le mithetho emine yomoya?

Ndingayilungisa njani indlela yam noThixo?

Ingaba uYesu yeyona Ndlela eya eZulwini?

Ndingaqiniseka njani ukuba ndakufa ndakuya ezulwini?

Ingaba bukhona ubomi emva kokufa?

Yeyiphi inkolo yam eyiyo?

Yintoni indlela yoSindiso lwamaRoma?

Uthini umthandazo woMoni?

Ndibeke ukholo lwam kuYesu…ngoku kuzakuthini?
Imibuzo ebaluleke kakhulu

Ingaba uThixo ukhona na? Ingaba bukhona na ubungqina bobukho bukaThixo?

Ngubani uYesu Kristu?

UYesu nguThixo? Ingaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?

Zintoni iimpawu ezibalulekileyo ngo Thixo? Unjani uThixo?

Ingaba ibhayibhile lilizwi likaThixo?

Yintoni inkolo yaye yintoni akholelwa kuyo amakholwa?

Ingaba uThixo uyinyani? Ndingaqiniseka njani ukuba uThixo uyinyani?

Yintoni intsingiselo yobomi?

Imibuzo yebhayibhile iyaphendulwa